ВАС - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Дело № ***/****

актуално 8 май 2020 771 уникалност: 97.1%

Правен Въпрос

Може ли да се признае преотстъпване на данък на земеделски стопанин, ако предприятието на едноличния търговец е прехвърлено на друго данъчно задължено лице (дружество с ограничена отговорност)?

Фактическа Обстановка

Едноличен търговец има за основна дейност производство на земеделска продукция. С договор за продажба на предприятие от 19.04.2012 г. той продава предприятието си на свое еднолично дружество с ограничена отговорност и ЕТ е заличен от Търговския регистър на 27.07.2012 г. За 2010 г. търговецът е ползвал преотстъпен данък в размер на 60%, който е инвестирал в земеделска техника. Направена е ревизия и е установено, че лицето няма право да се ползва от преотстъпения данък съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ – тъй като предприятието е прехвърлено на дружество с ограничена отговорност и вече не съществува ЕТ. Чрез ревизията е установено, че юридическото лице няма право на преотстъпване на данък, тъй като не отговаря на условието да продължава да извършва дейност поне три години. Според НАП продажбата на предприятието води до преустановяване дейността на търговеца. Издаден е ревизионен акт, който Дружеството обжалва.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 150 думи;

ВАС - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Дело № ***/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на четиринадесети декември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ФАНИ НАЙДЕНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

БИСЕР ЦВЕТКОВ

МИЛЕНА СЛАВЕЙКОВА

при секретар Ж. М. и с участието на прокурора Л. К. изслуша докладваното от съдията МИЛЕНА СЛАВЕЙКОВА по адм. д. № 617/2016

Производството е по реда на чл. 208 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), вр. чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Образувано е по касационна жалба на директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" (ДДОДОП) гр. Варна срещу решение № 2626 от 10.12.2015 г. на Административен съд (АС) гр. Варна, постановено по адм. д. № 1059/2015 г., с което е отменен ревизионен акт (РА) № Р-08-1402994-091-01 от 05.12.2014 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП гр. Варна, потвърден с решение № 921 от 23.02.2015 г. на ДДОДОП гр. Варна, относно отказано преотстъпване на данък върху доходите по чл. 48, ал. 6 ЗДДФЛ, вр. чл. 189б ЗКПО за 2010 г.

Претендира се отмяна на съдебното решение като неправилно поради нарушение на материалния и процесуален закон - касационно основание по чл. 209, т. 3 АПК. Касаторът поддържа, че ревизираното лице (РЛ) не отговаря на изискването по чл. 189б, ал. 2, т. 3 ЗКПО - дейността да продължава да се осъществява за период от поне три години след годината на преотстъпване, тъй като предприятието на едноличния търговец (ЕТ) е прехвърлено на друго данъчно-задължено лице ( ДЗЛ) "Аргус-94" ЕООД. С оглед прехвърлянето сочи, че данъкът няма да се инвестира в нови сгради и техника, необходими за дейността на ЕТ, а за целите на дейността на друг търговец. Оспорват се доводите на съда за неприложимост на чл. 172 ЗКПО, както и извода относно увеличението на финансовия резултат (ФР) с начислена и изплатена рента за земеделска земя, собственост на ЕТ и на физическото лице. Касаторът претендира съдът да постанови решение, с което да отмени обжалваното решение и по същество на спора да потвърди РА. Претендира юрисконсултско възнаграждение за две съдебни инстанции.

О. М. С. П. от гр. Балчик, жк "Балчик", бл. 26, вх. Б, ет. 4, ап. 7 оспорва жалбата чрез адв. И. С. от ДАК. Претендира за оставяне в сила на решението и присъждане на разноски.

Участващият по делото прокурор от Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за основателност на касационната жалба.

Върховният административен съд, Първо отделение, след като прецени допустимостта на касационната жалба и наведените отменителни основания, и с оглед на чл. 218 от АПК, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

С оспорения РА на М. С. П. са установени задължения за данък върху доходите за 2010 г. в размер на 11507.44 лв. и лихви за забава от 4300.79 лв. В хода на ревизията е установено, че за ревизирания период лицето е регистрирано като ЕТ "Митко Петров - М. С. Петров" с основен предмет на дейност производство на непреработена земеделска продукция. Приходните органи не са признали правото на преотстъпване на данъка поради неизпълнение на изискването на чл. 189б, ал. 2, т. 3 ЗКПО, тъй като с договор от 19.04.2012 г. за продажба на предприятие по чл. 15 от Търговския закон (ТЗ) ЕТ "Митко Петров - М. С. Петров" е продал предприятието си на "Аргус-94" ЕООД. ЕТ е заличен от търговския регистър на 27.07.2012 г. Аргумент в подкрепа на доводите си са намерили в разпоредбата на чл. 172, ал. 1 ЗКПО.

Приходните органи са преобразували на основание чл. 26, т. 2, вр. чл. 10 ЗКПО с отчетени разходи за рента на земеделска земя, собственост на физическото лице М. С. и на ЕТ "Митко Петров - М. С. Петров". За 2010 г. лицето е отчело разходи за рента в размер на 68 212.13 лв., собственост на М. С., и 42 890.96 лв. за рента на земеделска земя, собственост на ЕТ. По отношение разходите за рента на земя, собственост на ФЛ органите са приели, че физическото лице - търговец не може да сключи договор сам със себе си, поради което липсва правно основание за издаването на счетоводен документ и счетоводният разход не следва да бъде признат за данъчни цели на основание чл. 26, т. 2 ЗКПО.

По отношение изплатената рента за земя, собственост на ЕТ, ревизиращите органи са установили, че сумите са отчетени като приход и като разход. В ГДД сумата от 42 890.96 лв. била посочена като приход, който се изключва при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване, поради което участвал при формиране на финансовия резултат за годината единствено като разход. Това било в нарушение на чл. 4 ЗСч, поради което и тази сума не е призната за данъчни цели на основание чл. 26, т. 2 ЗКПО.

За да отмени РА относно 2010 г. съдът е приел, че са изпълнени кумулативните изисквания по чл. 189б ЗКПО, вр. чл. 48, ал. 6 ЗДДФЛ. По отношение приложението на чл. 189б, ал. 2, т. 3 ЗКПО е изложил мотиви, че с прехвърлянето на предприятието по реда на чл. 15 ТЗ дейността на предприятието не е прекратена, а продължава да се извършва от универсалния правоприемник "Аргус-94" ЕООД. Формиран е извод, че преотстъпването на данъка е предоставено именно за целите на дейността на предприятието, което продължава да съществува и да извършва дейност. При тълкуване на разпоредбите на чл. 172 и чл. 173 ЗКПО във взаимната им връзка съдът е намерил, че при прехвърляне на предприятието по чл. 15 ТЗ не се прекратява правото на преотстъпване на данъка в случаите, когато правоприемникът продължава да изпълнява задълженията на прехвърлителя, както и да отговаря на законовите изисквания.

скрито платено съдържание: 1861 думи;