ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

актуално 12 март 2020 701 уникалност: 85.2%

Правен Въпрос

Еднократна ли е услугата по присъединяване към електропреносната мрежа и следва ли приходите от нея да се разсрочват и отчитат в различен период от приключването ѝ?

Фактическа Обстановка

Дружество има основна дейност производство и пренос на електрическа енергия, централизирани покупки и продажби на електрическа енергия и т.н. В основната му дейност е включено и присъединяване към преносната електрическа мрежа на нови потребители. Присъединяването е свързано с изграждане на съоръжения и въвеждането им в експлоатация. Срещу извършването на услугата, електропреносното предприятие получава възнаграждение от клиента, съобразно действително понесените разходи. Приходите от присъединяването са отчитани от Дружеството като отсрочени приходи, като разсрочването във времето се базира на полезния живот на присъединените активи. НАП прави ревизия на Дружеството, издава ревизионен акт и извършва увеличение на финансовия резултат поради неотчетен приход от присъединяване на нови потребители към преносната мрежа. Дружеството обжалва ревизионния акт.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 105 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на седемнадесети април в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МИРОСЛАВ МИРЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

РОСИЦА ДРАГАНОВА

КРАСИМИРА ЖЕЛЕВА

при секретар и с участието на прокурора Е. Д. изслуша докладваното от съдията РОСИЦА ДРАГАНОВА по адм. д. № *****/****

Производството е по реда на чл. 208 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), вр. чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Образувано е по касационна жалба на "Национална електрическа компания" ЕАД (НЕК), подадена чрез процесуален представител, срещу решение № 5720 от 10.10.2018 г. на Административен съд София-град (АССГ), постановено по адм. д. № 532/2016 г., с което е отхвърлена жалбата на дружеството срещу ревизионен акт (РА) № Р-29-1300087-091-001/02.07.2015 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП София, потвърден с решение № 1760 от 20.11.2015 г., издадено от директора на Дирекция "ОДОП" - София, и дружеството е осъдено да заплати разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 45 742,30 лв.

Твърди се, че съдебното решение е неправилно поради нарушение на материалния закон, като постановено при съществени процесуални нарушения и необоснованост - касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Излагат се подробни съображения относно икономическата същност на услугата по присъединяване на клиенти към преносната мрежа, с оглед правния спор с приходните органи дали приходите от тези услуги за 2012 г. е следвало да бъдат признати в периода на въвеждане в действие на съоръженията по присъединяване или да бъдат разсрочени във времето на база на полезния живот на съоръженията, посредством които е извършена услугата по присъединяване, както е процедирало ревизираното дружество. Касаторът счита за неправилно първоинстанционното решение и в частта, с която е отхвърлена жалбата на дружеството срещу извършеното с процесния РА прихващане на установената в хода на ревизията сума надвнесен от НЕК корпоративен данък от направени през 2012 г. авансови вноски със задължения, установени с предходен РА, който е обжалван и не е влязъл в сила. По отношение на присъдените разноски за юрисконсултско възнаграждение касаторът възразява, че неправилно съдът е определил материалния интерес като извършеното увеличение на финансовия резултат, вместо евентуалния дължим корпоративен данък върху това увеличение. Иска се отмяна на обжалваното решение и отмяна на издадения на дружеството ревизионен акт. Претендира присъждане на направените разноски за двете съдебни инстанции.

Ответникът - директорът на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - София, чрез процесуалния си представител, в становище в открито съдебно заседание, оспорва жалбата като неоснователна. Претендира юрисконсултско възнаграждение в размер на 45 742 лв.

Представителят на Върховна административна прокуратура излага становище за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд (ВАС), осмо отделение, като се запозна със събраните по делото доказателства, съобрази доводите и възраженията на страните и обсъди наведените касационни основания и тези по чл. 218, ал. 2 АПК, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е допустима, като подадена в срока по чл. 211 АПК, от надлежна страна, участник в първоинстанционното производство, имаща право и интерес от оспорването и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

Разгледана по същество касационната жалба е неоснователна.

С оспорената част от РА за данъчен период 2012 г., на основание чл. 78 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), е преобразуван счетоводният финансов резултат на дружеството със сумата от 13 168 930,53 лв., в резултат на което е намален размерът на данъчната загуба от 162 201 118,47 лв. на 149 032 187,94 лв., и е извършено прихващане на сумата от 3 043 374,09 лв., представляваща надвнесен корпоративен данък за 2012 г., за задължения за корпоративен данък за 2010 г. и 2011 г., установени с РА № 29-1200199-091-001/15.06.2015 г.

За да отхвърли жалбата на "Национална електрическа компания" ЕАД, административният съд е приел, че РА е издаден от компетентен орган, в установената форма и при спазване на процесуалните правила, като същият е материално законосъобразен. Съдът се е произнесъл по съществото на правния спор. Обсъдил е представените и ангажираните доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и е приел за законосъобразен и доказан извода на органите по приходите, че услугата по присъединяване към електропреносната мрежа има ясно разграничими параметри и цена, приходът от нея се оценява надеждно, тъй като представлява цената за присъединяването, която се определя от държавен орган и затова е следвало дружеството да ги осчетоводи за 2012 г. по правилата, уредени в § 20 от МСС-18 "Приходи". При съобразяването на сочените обстоятелства, съдът е приел РА за законосъобразен в така оспорената част и е отхвърлил жалбата на дружеството.

скрито платено съдържание: 1701 думи;