ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 12 март 2020 728 уникалност: 95.5%

Правен Въпрос

Може ли да се откаже приспадане на данъчен кредит поради липса на допълнителни доказателства, изискани от доставчиците?

Фактическа Обстановка

Дружество купува ел. материали и пелети от различни доставчици. Дружеството отчита покупките и приспада данъчен кредит за тях. НАП извършва ревизия и отказва данъчен кредит за редица покупки с мотива, че не може да бъде доказана реална доставка, както и данъчно събитие, тъй като липсват допълнителни доказателства, които данъчните са изискали от доставчиците. Дружеството обжалва ревизионния акт.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 97 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на четиринадесети февруари в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ФАНИ НАЙДЕНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

БИСЕР ЦВЕТКОВ

РОСИЦА ДРАГАНОВА

при секретар Ж. М. и с участието на прокурора М. Б. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. АПК, във вр. чл. 160, ал. 6 ДОПК.

Образувано е по касационна жалба на К. В. Р. в качеството си на представляващ и управляващ ЕТ "Красимир Радев 2010", със седалище и адрес на управление гр. Летница против решение № 272/21.07.2017 г. по адм. д. № 661/2016 г. на Административен съд Велико Търново, с което е отхвърлена жалбата срещу Ревизионен акт № Р-04001115009147-091-001 от 06.07.2016 г., издаден от орган по приходите, възложил ревизията и орган по приходите, ръководител на ревизията от ТД на НАП - гр. В. Търново, потвърден с решение № 299 от 26.09.2016 г. на директора на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. В. Търново относно непризнат данъчен кредит в общ размер на 135 942, 20 лв., ведно с прилежащите лихви в общ размер на 20 184,29 лв. за данъчни периоди м.11 и м.12.2014 г. и м.02 и м.04.2015 г. по фактури, издадени от "Нанси Ди" ЕООД с предмет "ел. материали", "Грантек" ЕООД с предмет "пелети" и "Саваж 2014" ЕООД с предмет на доставка "ел. материали". Изложени са доводи за неправилност на решението и се иска неговата отмяна, съответно постановяване на решение по същество, с което да се отмени РА или да се върне делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд, ако настоящата инстанция прецени, че трябва да се установят факти. Претендира се присъждане на направените по делото разноски.

Ответникът - директорът на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. В. Търново оспорва касационната жалба и желае решението да бъде оставено в сила, по съображения изложени в писмен отговор. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер на 4 090 лв. за настоящата инстанция.

Участващият по делото прокурор от Върховна административна прокуратура заявява становище за неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е подадена в срок и от надлежна страна, за което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, е неоснователна.

При ревизията на ЕТ е отказано право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 5 ЗДДС, поради недоказани реални доставки по смисъла на чл. 6 ЗДДС и данъчно събитие по чл. 25 ЗДДС, в общ размер на 135 942,20 лв. за данъчни периоди м. 11 и м. 12.2014 г. и м. 02 и м. 04.2015 г. по фактури, издадени от доставчици "Нанси Ди" ЕООД с предмет "ел. материали", "Грантек" ЕООД с предмет "пелети" и "Саваж 2014" ЕООД с предмет на доставка "ел. материали". Допълнителни аргументи са изложени и на основание чл. 114, ал. 1, т. 9 ЗДДС по отношение фактурите издадени от "Нанси Ди" ЕООД и "Саваж 2014" ЕООД.

скрито платено съдържание: 1011 думи;