ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ***/****

чака актуализация 2 ноември 2020 710 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Може ли да се приспадне данъчен кредит по фактури, в които е посочено, че е платено в пари, когато в действителност е извършен бартер?

Фактическа Обстановка

Дружество – възложител и Дружество – изпълнител сключват договор за строително-монтажни работи. Изпълнителят, който е извършил услугата, издава на възложителя три фактури на обща стойност над 1 милион и 200 хиляди лева. В действителност възнаграждението, което изпълнителят получава на три пъти от възложителя, е над 520 тона домати. Възложителят обаче иска да приспадне данъчен кредит въз основа на фактурите, в които е посочено, че е платено с пари.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 70 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ***/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на девети март в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ТЕОДОРА НИКОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ДИМИТЪР ПЪРВАНОВ

АГЛИКА АДАМОВА

при секретар и с участието на прокурора С. П. изслуша докладваното от съдията АГЛИКА АДАМОВА по адм. д. № ***/****

Производството е по реда на чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) във вр. с чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано по касационна жалба на "Скът" ООД, гр. Сливен срещу Решение № 1874 от 11.11.2014 г., постановено по адм. д. № 1899/2013 г. по описа на Административен съд Бургас (АСБ), с което е отхвърлена жалбата на дружеството против Ревизионен акт /РА/ № 201001015/04.10.2010 г. издаден от ст. инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас - ИРМ Сливен, потвърден с решение № РД-10-373/03.12.2010 г. на директора на Дирекция "Обслужване и управление на изпълнението" Бургас, с който е отказано право на ползване на данъчен кредит в размер 210 426.00 лева - главница и 15 678.06 лева - лихви, на основание чл. 70, ал. 5 ЗДДС във връзка с чл. 9 ЗДДС за данъчен период месец декември 2009 г. по фактури, издадени от "Алекс травъл" ЕООД.

В касационната жалба се излагат основания, които съдът квалифицира като такива за съществено нарушение на съдопроизводствените правила и нарушение на материалния закон - касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Поддържа се, че свидетелските показания са тълкувани превратно, а доказателствената тежест е неправилно разпределена. Изтъква се, че решението не е съобразено с практиката на Върховния административен съд и Съда на Европейския съюз. Иска се отмяна на решението и на РА, както и присъждане на разноски.

Ответникът - директорът на Дирекция "ОДОП" - Бургас при ЦУ на НАП не взема становище.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба в подробно становище по съществото на делото.

Върховният административен съд - Осмо отделение, като взе предвид становището на страните и извърши проверка на обжалваното решение на посочените касационни основания, съгласно разпоредбата на чл. 218, ал. 1 АПК, и след служебна проверка за допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон по реда на чл. 218, ал. 2 АПК, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл. 211 АПК. Разгледана по същество, е неоснователна.

Настоящото касационно производство е второ по ред, след като с решение № 10977/19.07.2013 г. на Върховния административен съд, първо отделение е отменено Решение № 2309/21.12.2012 г. по адм. д. № 2639/2010 г. по описа на Административен съд - Бургас. Първата касационна инстанция е дала указания за обсъждане на доказателствения материал в неговата съвкупност, включително да се установи дали действително доставките са извършени от посочения във фактурите доставчик, с оглед липсата на кадрова и материална обезпеченост. Дадени са указания да се обсъдят и договорите, сключени с подизпълнители и издадените по тях фактури.

Предмет на съдебен контрол в производството пред Административен съд - Бургас е ревизионен акт № 201001015/04.10.2010 г. издаден от ст. инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас - ИРМ Сливен, потвърден с решение № РД-10-373/03.12.2010 г. на Директора на Дирекция "Обслужване и управление на изпълнението" Бургас, с който за "Скът" ООД са определени задължения за ДДС за периода 01.12.2009 г.-31.12.2009 г. в размер на 210 426 лв. главница за данъчен период 01.12.2009 г. - 31.12.2009 г. по следните фактури, издадени от "Алекс травъл" ЕООД: фактура № 1445/01.12.2009 г. с данъчна основа 430 000 лв. и ДДС 86 000 лв. с предмет на доставка авансово плащане по договор; фактура № 1518/11.12.2009 г. с данъчна основа 400 000 лв. и ДДС 80 000 лв. и предмет на доставката авансово плащане по договор и фактура № 1532/28.12.2009 г. с данъчна основа 222 130 лв. и ДДС 44 426 лв. с предмет на доставка окончателно плащане по договор № 46/28.09.2009 г.

Първоинстанционният съд е установил, че доставчикът "Алекс травъл" ЕООД е дерегистриран по ЗДДС по инициатива на органа по приходите, считано от 28.12.2009 г., като не е имал назначен персонал. 3а установяване на реалното извършване на спорните доставки в хода на ревизията са представени достатъчно доказателства - фактурите, количествени сметки, договор № 46 от 28.09.2009 г., сключен между доставчика и ревизираното лице за извършване на ремонт на котелно помещение и доставка на материали, консумативи и техника на обща стойност 137 362,80 лв. с включен ДДС, ремонт, включващ подмяна на тръби за отопление и оранжерийни стъкла в оранжериен блок № 2 на обща стойност 654518,40 лв. с включен ДДС, ремонт включващ подмяна на тръби и оранжерийни стъкла в оранжериен блок № 1 на стойност 310 412,52 лв. с включен ДДС и ремонт на разсадно помещение, представляващо подмяна на тръби за отопление и остъкляване на обща стойност 160 262,28 лв. с включен ДДС. Всички ремонтни дейности и материали са описани подробно в количествено - стойностни сметки, като в т. 3.1 от договора е посочено, че възложителят заплаща на изпълнителя извършените ремонтни дейности на обща стойност 1 262 556 лв. с вкл. ДДС по следния начин: на 01.12.2009 г. - 480 000.00 лв. авансово, на 11.12.2009 г.-480 000.00 лв. авансово и на 28.12.2009 г.-302 556.00 лв. С Анекс от 01.12.2009 г. към договор № 46/28.09.2009 г., страните са постигнали съгласие плащането по договора да се извърши чрез престиране на 526 065 кг домати, произведени от възложителя. Уговорено е доставката им да се осъществи до 31.12.2009 г., като на 30.12.2009 г. е постигнато споразумение за прихващане между "Скът" ООД и "Алекс Травъл" ЕООД, в което страните са заявили, че уреждат изцяло имуществените си отношения, породени от договора, за извършване на ремонт № 46/28.09.2009 г. и анекса към него.

скрито платено съдържание: 1216 думи;