ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 19 май 2020 843 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Може ли да се прави прихващане на вземане за обезщетение за безработица с неоснователно получена сума за пенсия от наследник?

Фактическа Обстановка

С разпореждане на НОИ от 09.02.2015 г. е разпоредено връщане на суми за неправомерно получени пенсии в размер на 6 002 лв. от наследници на починало лице, които не са декларирали смъртта и са получавали пенсията му. Разпореждането не е обжалвано и е влязло в сила, но сумите не са възстановени. Един от наследниците ползва обезщетение за безработица, но ръководителят на контрол на доходите установява, че лицето има неизплатени задължения, и прави прихващане с обезщетението за безработица. Лицето оспорва това прихващане.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 60 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на десети октомври в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

ТОДОР ТОДОРОВ

РОСЕН ВАСИЛЕВ

при секретар и с участието на прокурора Д. Б. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № ****/****

Производство по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по касационна жалба от директора на ТП на НОИ София област срещу решение № 569 от 03.06.2016 г. на Административен съд София област по адм. д. № 218/2016 г. С него се отменя по жалба на С. И. М. с адрес в с. Говедарци, община Самоков решение № 1040-22-1 от 14.01.2016 г. на директора на ТП на НОИ София област, с което е оставено в сила разпореждане № 4021-22-46 от 11.12.2015 г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО при ТП на НОИ София област.

Поддържат се доводи за неправилност на решението, вследствие нарушение на материалния закон - отменително основание по чл. 209, т. 3 АПК, поради което се иска отмяната му.

Ответницата, С. И. М. не се представлява и не взема становище по жалбата.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за основателност на жалбата по съображения за нарушение на материалния закон при постановяването му.

Върховен административен съд, шесто отделение намира касационната жалба за процесуално допустима, като подадена в срока по чл. 211, ал. 1 АПК и разгледана по същество за основателна по следните съображения:

Производството пред административния съд е образувано по жалба на С. И. М. срещу цитираното решение и разпореждане, като с последното е разпоредено прихващане на вземане на ДОО, произтичащо от неправомерно получена пенсия от наследодателя - И. А. М. в размер на 3463.71 лева, установено по основание и размер с разпореждане № 03-3738#1/09.02.2015 г. от наследника му С. И. М. от вземане от ДОО, произтичащо от парично обезщетение за безработица по чл. 54а, ал. 1 КСО до размера на задължението. Също така е разпоредено от полагащото се парично обезщетение за безработица да се удържи сумата от 212.73 лева от които 212.73 лева главница, като лихва за просрочие по реда на чл. 113, ал. 1 КСО се начислява до окончателното погасяване на главницата по разпореждането.

скрито платено съдържание: 563 думи;