ВАС - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

чака актуализация 12 март 2020 1604 уникалност: 95.9%

Правен Въпрос

Трябва ли да се отчитат като приходи от финансиране субсидиите от Държавен фонд „Земеделие“?

Фактическа Обстановка

Дружество получава субсидии от Държавен фонд „Земеделие“ по схемите за единно плащане на площ и за национални доплащания. Сумите са осчетоводени по сметка „Приходи от субсидии“. Прието е, че тези суми не са формирали приход от търговската дейност на Дружеството и че те не трябва да се облагат. При изготвяне на годишна данъчна декларация приходите от субсидии не са отразени за съответния период. НАП прави ревизия на Дружеството. Според данъчните сумите е трябвало се признаят за приход в периода, в който са получени. Поради тази причина те издават ревизионен акт и преобразуват финансовия резултат на Дружеството с посочените суми, в посока увеличение. Дружеството обжалва ревизионния акт.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 89 думи;

ВАС - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на девети декември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕМИЛИЯ МИТКОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ПЕТЯ ЖЕЛЕВА

ВЕСЕЛА ПАВЛОВА

при секретар и с участието на прокурора Н. Н. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № *****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Образувано е по касационна жалба на "БАЛКАН НУТС" ООД, чрез пълномощника си адв. Станев, против решение № 2057 от 24.09.2014 г., постановено по адм. д. № 2179/2014 г. по описа на Административен съд - Варна /АС/, с което е отхвърлена жалбата на дружеството срещу ревизионен акт /РА/ № 191304052/10.03.2014 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП - Варна, потвърден с решение № 231/29.05.2014 г. на и.д. директор на Дирекция "Обжалване и данъчно - осигурителна практика" /"ОДОП"/ - гр. Варна при ЦУ на НАП.

Касаторът твърди, че решението е неправилно като постановено в нарушение на материалния закон, касационно основание по чл. 209, т. 3 от АПК. Излага доводи за неправилност на извода на съда за законосъобразност на ревизионния акт, като счита, че съдът не е обсъдил доказателствата по делото, събрани в хода на ревизията и по време на съдебното производство и не е приложил правилно материалния закон. Иска да бъде отменено решението и да се отмени РА.

Ответникът - директорът на Дирекция "ОДОП" - гр. Варна при ЦУ на НАП, не изразява становище по жалбата.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд - осмо отделение, като взе предвид становището на страните и извърши проверка на обжалваното решение на посочените касационни основания съгласно разпоредбата на чл. 218, ал. 1 от АПК и след служебна проверка за допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон по реда на чл. 218, ал. 2 от АПК, приема касационната жалба за процесуално допустима, като подадена в срока по чл. 211 от АПК, а по същество за неоснователна.

Предмет на обжалване пред Административен съд - Варна е бил ревизионен акт /РА/ № 191304052/10.03.2014 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП - Варна, потвърден с решение № 231/29.05.2014 г. на и.д. директор на Дирекция "Обжалване и данъчно - осигурителна практика" /"ОДОП"/ - гр. Варна при ЦУ на НАП, с който на "БАЛКАН НУТС" ООД са установени задължения по ЗДДС общо в размер на 84028,18 лв. и лихви 9060,98 лв., от които по периоди и размери, както следва: за м.01.2013 г. - 43576,08 лв. и лихви 4719,27 лв.; за м.02.2013 г. - 40452,10 лв. и лихви 4065,39 лв.; за м.03.2013 г. - лихви в размер на 179,81 лв.; за м.04.2013 г. - лихви в размер на 96,51 лв.; както и за корпоративен данък по ЗКПО: за 2009 г. е преобразуван финансовия резултат със сумата 5279,37 лв., в резултат на което е установен корпоративен данък за внасяне в размер на 52,74 лв. и лихви 21,37 лв.; за 2010 г. е преобразуван финансовия резултат със сумата 2455,82 лв., в резултат на което е намален размера на декларираната загуба; за 2011 г. е преобразуван финансовия резултат със сумата 8295,42 лв., в резултат на което е установен корпоративен данък за внасяне в размер на 1075,13 лв. и лихви 213,31 лв.; за 2012 г. е преобразуван финансовия резултат със сумата 9103,98 лв. в резултат на което е установен корпоративен данък в размер на 1056,54 лв. и лихви 886,48 лв.

За да постанови решението в обжалваната част на първо място съдът е приел, че РА е издаден в хода на надлежно възложена данъчна ревизия, при извършването на която не са допуснати съществени нарушения на процедурните правила, визирани в ДОПК.

В частта по ЗДДС:

По същество на спора подробно съдът е обсъдил събраните в хода на ревизионното и съдебно производство доказателства и е достигнал до извода, че не са налице безспорни доказателства за наличие на реално осъществени доставки на стоки по смисъла на чл. 6 от ЗДДС от страна на доставчика "АГРО СЕЙЛ" ЕООД, поради което и на основание чл. 70, ал. 5 от ЗДДС, законосъобразно от органа по приходите е отказано право на данъчен кредит на получателя по доставките.

скрито платено съдържание: 1410 думи;