ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

актуално 12 март 2020 731 уникалност: 87.6%

Правен Въпрос

Приходите от продажба на общинско имущество представляват ли приходи от стопанска дейност?

Фактическа Обстановка

Община Царево извършва продажби на недвижими имоти, като същите не са заведени счетоводно като „приходи от стопанска дейност“. От НАП извършват ревизия на общината и установяват нов размер на приходите, а именно „приходи от продажба на земя“. Издаден е ревизионен акт за дължим корпоративен данък. Данъчните твърдят, че дейността на общината по продажбата на имоти е извършвана по занятие, на пазарни цени, а не е сключена по задължение, на база издаден нормативен акт – следователно трябва да се обложи с данък по ЗКПО. Общината обжалва ревизионния акт.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 79 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на седемнадесети март две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ВИОЛЕТА КОВАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

МАРУСЯ ДИМИТРОВА

АТАНАСКА ДИШЕВА

при секретар Ц. Й. и с участието на прокурора Д. К. изслуша докладваното от съдията АТАНАСКА ДИШЕВА по адм. д. № *****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. АПК.

Подадена е касационна жалба от директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" за гр. Бургас при ЦУ на НАП против решение № 863/08.10.2008 г., постановено по адм. д. № 520/2008 г. по описа на Административен съд - гр. Бургас, в частта, с която е отменен ревизионен акт № 02-00-83/09.03.2007 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП гр. Бургас. Касаторът поддържа, че решението е неправилно като постановено при нарушение на материалния закон и необоснованост, представляващи касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. В касационната жалба се излагат подробни съображения, според които съдът неправилно е приел, че приходите от продажба на недвижими имоти от общините, когато продажбите не се осъществяват въз основа на нормативно задължение и цените на сделките са определени на пазарен принцип, не представляват приходи от стопанска дейност и не подлежат на облагане по ЗКПО. Касаторът моли решението да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което да бъде отхвърлена подадената жалба. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Ответникът по касационната жалба - Община Царево, не е изразил становище.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за основателност на касационната жалба. Счита, че съдът неправилно е приел, че приходите от продажба на общинско имущество не представляват приходи от стопанска дейност. Тези приходи, когато са формирани на пазарен принцип следва да участват във формирането на данъчната основа и печалбата следва да бъде обложена по чл. 4, ал. 1 ЗКПО.

Върховният административен съд, като прецени наведените в жалбата касационни основания и доказателствата по делото, приема следното:

За яснота и избягване на повторения следва да се има предвид, че навсякъде в мотивите на решението са цитирани разпоредбите на ЗКПО, обн., ДВ, бр. 115/1997 г., с последващи изменения и допълнения, отм. с ДВ, бр. 105/2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 53/2007 г., в сила от 30.06.2007 г., който е бил приложим към ревизираните периоди.

С обжалваното решение на Административен съд гр. Бургас е отменен ревизионен акт № 02-00-83/09.03.2007 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП гр. Бургас, потвърден с решение № РД-10-218/14.05.2007 г. на директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" за гр. Бургас, в частта, с която за 2003 г. е определен корпоративен данък в размер на 193 040,62 лв. и лихви в размер на 70 201 лв., като е определен корпоративен данък в размер на 25 503,38 лв., от който дължим след приспадане на направените вноски – 16 790,62 лв., и лихви за забава в размер на 6257,55 лв. Съдът е изменил същия ревизионен акт в частта, с която за 2004 г. е определен данък по чл. 2в ЗКПО в размер на 193 040,62 лв. и лихви в размер на 70 201 лв., като е определил данък в размер на 8253,12 лв., при внесена сума по направените авансови вноски в размер на 8359,08 лв. Решението е поправено за явни фактически грешки с решение № 971/29.10.2008 г. по същото дело, според което на страница пета, ред пети отдолу, текста "размер на 193 040,62 лв. и лихви в размер на 70 201 лв." следва да се чете "в размер на 97 158,56 лв. и лихви в размер на 26 340,93 лв.". Решението за поправка не е обжалвано и е влязло в сила.

За да постанови обжалваното решение съдът е приел, че при извършената ревизия на основание чл. 122, ал. 2 ДОПК е определена данъчна основа за 2003 г. в размер на 858 525 лв., като е прието, че организациите на бюджетна издръжка, каквато е Община Царево, когато извършват стопанска дейност или отдават под наем движимо и недвижимо имущество, са данъчно задължени по ЗКПО с оглед разпоредбата на чл. 6, ал. 1, т. 3 ЗКПО. Поради това че са установени различия както в размера на приходите, така и в размера на разходите, при определяне размера на приходите са включени приходи от наем на общинско имущество и терени в размер на 178 577 лв., приходи от продажба на земя /без продажбите по базисни цени/ в размер на 1680 219 лв. и приходи от концесии в размер на 1500 лв. За 2004 г. е определена данъчна основа в размер на 2 637 941 лв., в която са включени приходи от продажба на земя в размер на 2 431 583 лв., както и проходи от отдаване под наем на паркинг, общински терени и имущество и приходи от концесия.

Съдът е направил извода, че приходите от наем на общинско имущество правилно са включени при определяне размера на приходите, тъй като съгласно чл. 4, ал. 1 ЗКПО, юридическите лица, които не са търговци, включително бюджетните предприятия, се облагат за печалбата и доходите им, получени от сделки по чл. 1 от Търговския закон, извършвани по занятие, включително от отдаване под наем на недвижимо и движимо имущество. Относно приходите от концесии съдът е посочил, че правният им режим е същия като на доходите от наем, тъй като договор за концесия и наем се различават единствено относно своя предмет и по-точно - характера на собствеността на предоставяните за ползване общински обекти - публична или частна държавна собственост.

скрито платено съдържание: 1883 думи;