ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

актуално 12 март 2020 743 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Представлява ли приход сумата, получена като обезщетение за пазена, но невърната в натура стока?

Фактическа Обстановка

Дружество 1 извършва търговия с гориво. То сключва договор за съхранение на част от притежаваното количество с Дружество 2. Според договора, ако поисканото количество не бъде върнато при поискване, то Дружество 2 следва да заплати неговата стойност по пазарните цени. Впоследствие Дружество 1 отправя искане за връщането му, но длъжникът се позовава на договора и му изплаща паричната равностойност. НАП извършва ревизия на Дружество 1. Договорът, чрез който е придобито горивото от Дружество 2, е определен като покупко-продажба, а постъпилите приходи като такива за счетоводни и данъчни цели. Дружество 1 е следвало да издаде фактура за продажбата на горивото. Издаден е ревизионен акт, който увеличава размера на данъчния финансов резултат на ревизираното лице с приходите, придобити, но неотчетени от продажбата на горивото.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 80 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на двадесет и шести януари в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗДРАВКА ШУМЕНСКА

ЧЛЕНОВЕ:

БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА

СТЕФКА КЕМАЛОВА

при секретар Б. П. и с участието на прокурора В. Й. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № *****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на адв. И. С., в качеството й на процесуален представител на А. Г. А., представляващ "Атанасов груп" ЕООД, срещу решение № 1527 от 6.07.2015 г. по адм. д. № 931 по описа за 2015 г. на административен съд - Варна.

В касационната жалба са развити доводи за неправилност на обжалваното решение поради нарушаване на материалния и процесуалния закони, което съставлява отменително касационно основание по чл. 209, т. 3 от АПК. Иска се отмяна на решението и постановяване на друго по съществото на спора с отмяна на оспорения ревизионен акт. Претендира се присъждане на съдебни разноски с молба, към която са приложени доказателства за осъществени такива.

Постъпила е частна жалба от същото търговско дружество срещу определение № 2823 от 17.08.2015 г. по същото административно дело при АС - Варна, постановено в производство по реда на чл. 248, ал. 1 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК, с което на органа по приходите са присъдени съдебни разноски в размер на 772.86 лв.

Ответната страна по жалбите - директорът на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. Варна оспорва същите като неоснователни чрез процесуалния представител юрисконсулт М. К. и депозирана писмена молба. Иска се присъждане на съдебни разноски.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната и частната жалби.

Върховният административен съд, първо отделение, след като прецени допустимостта на жалбите и наведените отменително основания, и с оглед на чл. 218 от АПК, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211 от АПК и от надлежна страна, а разгледана по същество е неоснователна.

Частната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл. 230 от АПК, а разгледана по същество е неоснователна.

Предмет на съдебен контрол в производството пред административния съд - Варна е бил ревизионен акт № Р-08-1402111-091-01 от 10.12.2014 г. на органи по приходите при ТД на НАП - гр. Варна, потвърден частично с решение № 14 от 6.03.2015 г. на директора на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. Варна. Същият е издаден в резултат на съществена ревизия на търговското дружество по прилагането на ЗКПО за отчетната 2008 г. С него на ревизираното дружество е определено задължение за корпоративен данък в размер на 25 432.86 лв. и лихва за забава в размер на 15 532.25 лв. В хода на ревизията е установено, че дружеството е извършвало търговия с горива и добиване на непреработена земеделска продукция чрез обработване на собствени и наети по договор за аренда земеделски земи. За ревизираната 2008 г. е подало ГДД по чл. 92 от ЗКПО, с деклариран счетоводен финансов резултат, данъчен финансов резултат, печалба, корпоративен данък, авансови вноски, преотстъпен корпоративен данък и внесен корпоративен данък. От фактическа страна след преглед на представени счетоводни документи и регистри, е осъществено преобразуване на декларирания счетоводен финансов резултат, като правното основание е чл. 78, във връзка с чл. 16, ал. 1 от ЗКПО.

В хода на ревизията е установено, че към 31.12.2008 г. по сметка 304 "Стоки" е налице наличност от 932 885.50 л газ пропан-бутан, на стойност 805 339.68 лв., в това число по подметка 304-1 Обект 1 "Газостанция" - 576 967.84 лв. на стойност 497 391.22 лв. и по подсметка 304-2 Обект 2 - 355 917.66 л на стойност 307 948.46 лв. От представените инвентаризационни описи за Обект 1 "Газостанция" е установена фактическа наличност от 576 967.84 л, в това число 570 000 л на отговорно пазене в "Интериор глас" ЕООД, а на Обект 2 е установена фактическа наличност - 355 917.66 лв., в това число 327 000 л на отговорно пазене в същото дружество "Интериор глас" ЕООД. Връчено е ИПДПОЗЛ, поради което то представя договор за съхранение от 1.10.2005 г., сключен с "Интериор глас" ООД и квитанция за плащане на наем. Представен е договор за съхранение от 1.10.2007 г. със същото дружество, кантарни бележки от 2008 г. и от 2011 г., приемо-предавателни протоколи за предадени количества при съхранителя, кантарни бележки, копие на талон на МПС за превоз на газ пропан-бутан и кантарни бележки от 2007 г., 2008 г. и 2011 г. Извършена е насрещна проверка на "Интериор глас" ООД, за което е съставен ПИНП от 17.11.2014 г. В хода на проверката това дружество също е предоставило двата договора приемо-предавателни протоколи, кантарни бележки, справка за получени количества газ пропан-бутан, счетоводни документи и регистри. Дадени са писмени обяснения и от управителите на двете търговски дружества, като са констатирани противоречия. Извършена е проверка и са съставени протоколи за това в базата на "Интериор глас" ООД в гр. Елена, като е направена констатация, че там не се съхраняват активи, в частност и газ пропан-бутан, собственост на "Атанасов груп" ЕООД, не са намерени съдове "цистерни" и други, в които той да бъде съхраняван.

скрито платено съдържание: 1028 думи;