ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

актуално 11 март 2020 653 уникалност: 95.4%

Правен Въпрос

Необходимо ли е, за да се приеме, че е осъществена тристранна операция, придобиващият да удостовери, че е начислил ДДС?

Фактическа Обстановка

Българско дружество е посредник в тристранна операция за доставки на части за автомобили, в които прехвърлител е полско дружество, а придобиващ – френско. Посредникът издава две фактури по тези доставки. От НАП начисляват ДДС за внасяне на българското дружество, защото не приемат, че е участник в тристранна операция, а считат, че е осъществено ВОП. В част от аргументите си данъчните посочват, че не са представени доказателства, че придобиващият е декларирал и обложил доставките във Франция. Дружеството обжалва ревизионния акт.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 74 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на седми ноември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МИРОСЛАВ МИРЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

СВИЛЕНА ПРОДАНОВА

ВАСИЛКА ШАЛАМАНОВА

при секретар и с участието на прокурора Ц. Б. изслуша докладваното от съдията СВИЛЕНА ПРОДАНОВА по адм. д. № *****/****

Производството е по реда на чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ вр. чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по касационна жалба на директора на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" /ДД "ОДОП"/ София против решение № 5434/27.07.2016 г., постановено по адм. д. № 1180/16 г. по описа на Административен съд София-град /АССГ/. Наведени са касационни оплаквания за неправилност на решения по чл. 209, т. 3 АПК - незаконосъобразност. Твърди се, че не е доказано качеството на дружеството на посредник в тристранни операции, ревизираният субект не притежава писмени потвърждения, отговарящи на изискванията на чл. 9, ал. 2 ППЗДДС, налице е неизпълнение на задължението на придобиващия в тристранната операция да декларира и начисли дължимия данък. Иска се отмяна на обжалваното решение и постановяване вместо него на друго по съществото на спора, с което да се отхвърли жалбата на дружеството срещу ревизионния акт. Претендира се присъждане на юрисконсултско възнаграждение за две съдебни инстанции.

Ответната страна - ""Монеа-2012" ООД, чрез процесуалния представител адв. Иванова, в писмени бележки и становище по съществото на спора, оспорва основателността на жалбата. Иска отхвърляне на жалбата и претендира присъждане на разноски в производството по представен списък и документи към него - копие на фактура и платежно нареждане.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, в настоящия съдебен състав приема касационната жалба за процесуално допустима, като подадена от надлежна страна и в срока по чл. 211, ал. 1 АПК.

Разгледана по същество, е неоснователна.

С обжалваното решение АССГ, по жалба на "Монеа-2012" ООД, е отменил като незаконосъобразен ревизионен акт /РА/ №Р-22000114001388-091-001/20.10.2015 г., поправен с ревизионен акт №П-22000115194269-003-001/06.11.2015 г., издадени от органи по приходите М. С. Х. на длъжност началник сектор "Ревизии" в дирекция "Контрол" при ТД на НАП София като орган възложил ревизията и А. К. К. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП София като ръководител на ревизията, в обжалваната по съдебен ред част, в която ревизионният акт не е отменен с решение № 16/08.01.2016 г. на директор дирекция "ОДОП" София при ЦУ на НАП.

С отменения РА в оспорената му по административен и съдебен ред част за дружеството са установени допълнителни задължения за внасяне на ДДС за данъчен период м.07.2012 г. в размер на 3549,25 лв. и съответните лихви и за д.п. м.11.2012 г. в размер на 3891,74 лв., ведно със съответните лихви, в резултат на вътреобщностно придобиване / ВОП/ с място на изпълнение на територията на страната, на основание чл. 62, ал. 2 ЗДДС вр. с чл. 9, ал. 3 ППЗДДС.

От събраните доказателства е установено, че ревизираното лице /РЛ/, е издател на две фактури в д.п. м.07 и м.11.2012 г. като посредник в тристранна операция за продажба на автомобилни резервни части, с прехвърлител - ТПА Полска, Полша и придобиващ - Microtronique S.A.R.L., Франция.

Приходните органи приемат, че е приложима принципната разпоредба на чл. 62, ал. 2 ЗДДС - мястото на изпълнение на вътреобщностното придобиване е на територията на страната /РБ/ като ревизираното лице, придобиващо стоките е регистрирано по ЗДДС, като не приемат наличие на изключенията по чл. 62, ал. 3 и чл. 62, ал. 5 ЗДДС - от една страна не са събрани доказателства вътреобщностното придобиване да е декларирано и обложено в държавата-членка, където е завършил превоза, не приемат представените транспортни документи и писмени потвърждения като годни документи, поради което считат, че е влязла в сила фикцията, уредена в чл. 9, ал. 3 на ППЗДДС. Ето защо приходните органи приемат, че за данъчни периоди м.07.2012 г. и м.11.2012 г. по доставки, за които не е начислен данък от РЛ, ДДС следва да бъде начислен с РА - за ВОП с място на изпълнение - територията на РБ.

скрито платено съдържание: 1521 думи;