ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

актуално 3 ноември 2020 663 уникалност: 90.3%

Правен Въпрос

При съкращаване на щата, когато служители със сходни функции работят в различни населени места, между кои служители трябва да се направи подбор?

Фактическа Обстановка

Учителка е назначена на работа в училището в село А, като е уговорено, че нейното място на работа ще е друго училище – в село Б. В щатното разписание на училището работодател са разграничени отделно 5 щатни бройки за позицията „начален учител“ с място на работа в село А, както и 2 щатни бройки с място на работа в село Б. Впоследствие щатните бройки в село Б са закрити и учителката е уволнена, без да бъде извършен подбор. Тя оспорва уволнението като незаконосъобразно.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 162 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в открито съдебно заседание на четиринадесети юни през две хиляди и единадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. Р.

ЧЛЕНОВЕ: С. Б.

Б. Ц.

при участието на секретаря Ю. Г., като разгледа докладваното от съдия Б. Ц. гр. дело № 1073 по описа за 2010 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 от ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Средно общообразователно оздравително училище (С.) "Х. Б.", [населено място] срещу въззивно решение № 72/25.03.2010 г. по гр. дело № 106/2010 г. на Смолянския окръжен съд, с което, при постановени частично потвърждаване и частична отмяна на първоинстанционното решение № 405/17.12.2009 г. по гр. дело № 656/2009 г. на Смолянския районен съд, като краен резултат са уважени предявените от Е. Р. К. срещу жалбоподателя искове с правни основания чл. 344, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от КТ (последният - частично, предвид и уважените възражения за прихващане), като е признато за незаконно уволнението и е отменена заповед № 1005/30.06.2009 г. на директора на С. "Х. Б.", [населено място], с която на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ е прекратено трудовото правоотношение на Е. Р. К.; последната е възстановена на заеманата преди уволнението й длъжност "начален учител" в С. "Х. Б.", [населено място]; и последното е осъдено да й заплати обезщетение по чл. 225, ал. 1 от КТ за периода 01.07.2009 г. - 01.01.2010 г. в размер 1 719.89 лв.

Ответницата по касационната жалба - ищцата Е. Р. К. не е подала отговор на жалбата, не заявява становище и в откритото съдебно заседание.

С определение № 396/14.03.2011 г. по настоящото дело е допуснато касационно обжалване в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 2 от ГПК - по материалноправния въпрос относно критерия - дали определящо е само мястото на работа или следва да се има предвид естеството на трудовите функции при преценката за наличие или не на относително самостоятелна обособена структура в рамките на общото щатно разписание, обуславяща от своя страна преценката задължен ли е работодателят да извърши подбор при закриване на такава структура или при съкращаване на всички длъжности в нея. Касационното обжалване е допуснато и в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 3 от ГПК - по същия материалноправен въпрос, но в особените случаи, когато със съответните актове на компетентните за това общински и държавни органи учебни паралелки от закрито училище в едно населено място са присъединени към училище в друго населено място и впоследствие са закрити и тези присъединени паралелки.

Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение, по така поставените правни въпроси, по които е допуснато касационното обжалване в посочените хипотези и по наведените от касатора касационни основания за неправилност на обжалваното въззивно решение поради необоснованост и нарушение на материалния закон, намира следното:

За да уважи предявените по делото искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от КТ (последният - частично), въззивният съд е приел, че касаторът-работодател е имал задължение да извърши подбор по чл. 329 от КТ, какъвто той не е извършил. Между страните не се и спори по делото, че подбор не е извършван; спорен е единствено въпросът дали ответното юридическо лице (училище) - работодател е било длъжно да извърши подбор. По делото е установено, че уволнението на ищцата е извършено на 01.07.2009 г. на основание чл. 328, ал. 1, предл. 2 от КТ - съкращение в щата. Реалното съкращение на щата е установено от съпоставката между старото и новото щатни разписания на ответното С. "Х. Б.", [населено място], като в старото разписание, действащо към 03.09.2008 г., за процесната длъжност "начален учител" фигурират 5 щатни бройки с място на работа [населено място] и 2 щатни бройки с място на работа [населено място], а в новото разписание, действащо към 10.06.2009 г., съществуват само 5-те щатни бройки с място на работа [населено място]. Между страните няма спор и че началните учители с място на работа в [населено място] и началните учители с място на работа в [населено място] са с еднакви трудови функции. Установено е по делото и че с решение № 386/26.03.2007 г. на Общинския съвет - Б. (ОС) и заповед № РД-14-132/12.07.2007 г. на министъра на образованието и науката (М-раОН), е закрито Основно училище (ОУ) "О. П.", [населено място], където ищцата е работела дотогава. Същевременно, със същото решение на ОС е възложено на кмета на общината да се разкрият, и са разкрити две присъединени паралелки І-ІV клас към ответното С. "Х. Б.", [населено място], за което е получено и разрешение от М-раОН, като е било осигурено и финансиране от [община] за учебните 2007/2008 и 2008/2009 години. Между ищцата и ответното С. "Х. Б.", [населено място] е било сключено допълнително споразумение към трудов договор № 946/31.08.2007 г., съгласно което на основание чл. 123, ал. 1, т. 4 от КТ ищцата е заела за неопределено време процесната длъжност "начален учител", с място на работа ОУ "О. П." в [населено място] (като очевидно се има предвид сградата на закритото училище, което се сочи и от касатора по делото). С ново решение № 224/04.04.2009 г. на ОС е отменено предходното решение № 386/26.03.2007 г. в частта му относно разкриването на присъединените паралелки, като финансирането им е приключено с приключването на учебната година за тези класове - 30.05.2009 г. При така установените обстоятелства по делото, въззивният съд е приел, че макар и разграничени в щатното разписание, двете присъединени паралелки, по които обучението се е извършвало от двама (от общо седемте) начални учителя в сградата на закритото училище в [населено място], са с еднакъв статут с другите паралелки в ответното С. "Х. Б.", [населено място], като единствената разлика е мястото на обучение, респ. мястото на работа, поради което тези две присъединени паралелки не представляват обособено структурно звено на ответното С. "Х. Б.", [населено място], при който случай съдебната практика приема, че не следва да се извършва подбор - между служителите в такова обособено структурно звено - от една страна и служителите в "основната организация" (респ. в други обособени структури на предприятието на работодателя) - от друга страна.

скрито платено съдържание: 2005 думи;