ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

чака актуализация 3 ноември 2020 327 уникалност: 100%

Правен Въпрос

При какви условия може да бъде уволнен служител при провеждане на изпит за оценка на неговите качества за изпълнение на трудовите му задължения?

Фактическа Обстановка

Служител е уволнен след явяване изпит за проверка на познанията и отчитане на изпълнението на трудовите задължения, на който не е покрил минималния необходим резултат. Основанието за уволнението му е липсата на качества за ефективно неизпълнение на трудовите му задължения. Служителят иска от съда уволнението му да бъде признато за незаконно, да бъде върнат на работа, както и да му бъде присъдено обезщетение.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 103 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

Върховният касационен съд на Република България, IІІ гражданско отделение в съдебно заседание на тридесети септември две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н. З.

ЧЛЕНОВЕ: Ж. Д.

О. К.

при участието на секретаря С. Т. разгледа докладваното от съдията Декова гр. дело № 1257 по описа за 2013 г.

Производството е по чл. 290 от ГПК.

Образувано е по касационна жалба от Н. Л. П. от [населено място], чрез процесуален представител адв. М.С., срещу решение от 21.11.2012 г., постановено по в.гр. д. № 826/2012 г. на Плевенски окръжен съд, с което след отмяна на решение от 17.07.2012 г. по гр. д. № 3091/2012 г. на Плевенски районен съд в обжалваната част, са отхвърлени предявените от Н. Л. П. искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ.

Касационното обжалване е допуснато с определение № 611 от 16.05.2013 г. на основание чл. 280, ал. 3 ГПК доколкото по релевирания от касатора и уточнен от съда въпрос: "може ли да бъде приложено основанието за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ в практиката чрез едностранно създадена от работодателя процедура за проверка за качества на служители от определено звено от структурата на работодателя" съдебната практика не е достатъчна и следва да бъде развита.

Върховния касационен съд, ІІІг.о. по поставения въпрос намира следното: Законодателят не е предвидил специална процедура, в изпълнение на която да се установи непригодността на работника за ефективно изпълнение на работата си. Липсата на качества трябва да изразява трайно състояние на работника или служителя /по убедителен и категоричен начин да се установи обективната му невъзможност за един сравнително продължителен период успешно да се справя с възложените задачи/. Когато се касае до еднократна констатация за пропуски в знанията на служителя по време на проведен от работодателя изпит, не е налице трайна липса на качества, която може да обоснове прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ. Няма пречка работодателят да въведе атестиране /в правилника за вътрешния трудов ред, като част от организацията на труда в предприятието - арг.чл. 181, ал. 1 КТ или в друг негов вътрешен акт/, съдържащо оценка за професионалните и делови качества на негови служители, обхващащо по-продължителен период на служителя и отразяващо трайното състояние на равнището на неговите качества за ефективното изпълнение на неговите трудови функции, и при отрицателна атестация тя да може да бъде използвана за уволнение по чл. 328, ал. І, т. 5 КТ, когато съдържа конкретни данни и факти, които сочат на обективна липса на качествата, необходими за изпълнение на възложената работа /а не на дисциплинарни нарушения/.

скрито платено съдържание: 715 думи;