ВАС - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 11 март 2020 626 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Може ли да се предположи, че когато получател на стоки не е платил цената по доставката им, той е знаел, че доставчикът му няма да внесе дължимия данък?

Фактическа Обстановка

Между дружество – доставчик на стоки и услуги и дружество – получател на стоки и услуги се извършват няколко продажби. Доставчикът отразява доставките в счетоводните си документи, но не внася дължимия ДДС. Данъчните служители правят ревизия на получателя и установяват, че той се е ползвал от правото си на данъчен кредит. Към момента на ревизията дължимата сума за доставките не е била напълно платена на доставчика, но и срокът за плащане не е изтекъл. Приходните органи издават ревизионен акт, с който ангажират солидарната отговорност на получателя за невнесения от доставчика данък. Дружеството – получател обжалва акта на НАП.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 85 думи;

ВАС - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на осемнадесети ноември две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗДРАВКА ШУМЕНСКА

ЧЛЕНОВЕ:

МИЛЕНА ЗЛАТКОВА

БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА

При секретар Благовеста Първанова и с участието на прокурора Валентина Драганова изслуша докладваното от съдията МИЛЕНА ЗЛАТКОВА по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 - чл. 228 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

Образувано е по касационната жалба на директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. София при ЦУ на НАП против решение № 8096 от 18.12.2013 г. на Административен съд - София - град /АССГ/, постановено по адм. д. № 1510/2013 г., с което е отменен Ревизионен акт /РА/ № 2151203257/31.05.2012 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП - София, потвърден в обжалваната част с решение № 2761/26.11.2012 г. на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - София при ЦУ на НАП /сега Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика"/.

В касационната жалба се твърди, че решението е незаконосъобразно, поради необоснованост, допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и неправилно приложение на материалния закон, съставляващи отменителни касационни основания по чл. 209, т. 3 от АПК. Според касатора съдът е постановил решението си като е игнорирал установени чрез събраните доказателства обективни факти. Налице са законовите предпоставки на чл. 177 ЗДДС за ангажиране отговорността на ревизираното лице за невнесения от неговия доставчик ДДС. Неправилен е изводът на АССГ за това, че не е доказано знанието на ДЗЛ, че данъкът няма да бъде внесен. Знанието му е налице с оглед обстоятелството, че не е извършил плащане във връзка с доставките. Допълнителен аргумент за това са констатациите, че двете дружества имат един и същ пълномощник и в периода 10.02.2011 г. - 29.04.2011 г. са имали един и същ адрес на управление. Претендира се отмяна изцяло на обжалваното решение и присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Ответникът по касационната жалба - "АУТО РЕНТ ТРАНС" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. "Изток", ул. "Николай Островски" № 6, ет. 1, ап. 4, магазин 28 оспорва същата чрез управителя и представляващ дружеството Веселина Георгиева Диварова.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, първо отделение, след като прецени наведените в касационната жалба доводи, валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон в изпълнение изискването на чл. 218 от АПК, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба като подадена в срока по чл. 211, ал. 1 АПК и от надлежна страна срещу подлежащ на касационно оспорване съдебен акт, неблагоприятен за нея, е допустима.

Предмет на съдебен контрол в производството пред АССГ е бил РА № 2151203257/31.05.2012 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП - София, потвърден в обжалваната част с решение № 2761/26.11.2012 г. на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - София при ЦУ на НАП. След възобновяване на спряното ревизионно производство със ЗВР № 1203257/21.04.2012 г. е изменена ЗВР № 1107231/20.06.2011 г. като в предметния обхват на ревизията е включена отговорност по чл. 177 ЗДДС за данъчния период м. май 2011 г. за ДДС, дължим от доставчика "РУМЕКС СТРОЙ ГРУП" ЕООД. С РА е определено задължение на "АУТО РЕНТ ТРАНС" ЕООД за данъчния период м. май 2011 г. в размер на 154 800 лв., представляващ невнесен от доставчика ДДС, и след извършено прихващане е установен ДДС за внасяне в размер на 83 384.90 лв.

За да отмени РА в обжалваната част, АССГ е приел следното: Първо: с РА № 2151112238/26.01.2012 г., влязъл в сила като необжалван, на "РУМЕКС СТРОЙ ГРУП" ЕООД за данъчния период м. май 2011 г. са установени задължения за ДДС в размер на 246 004.84 лв. в резултат на непризнато право на приспадане на данъчен кредит по фактури за извършени услуги, издадени от "РУМЕКС СТРОЙ" ЕООД и "КРИСТАЛ ГРУП 3000" ЕООД, по отношение на които е установено, че не са извършени. Изложеното показва, че на доставчика с РА са определени задължения за ДДС, който не е в пряка или косвена връзка с правото на приспадане на данъчен кредит от жалбоподателя по издадените му от "РУМЕКС СТРОЙ ГРУП" ЕООД фактури. Второ: Фактите, на които се позовава органът по приходите, не обосновават извод за това, че ревизираното дружество е знаело, че данъкът няма да бъде внесен.

скрито платено съдържание: 1393 думи;