ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

чака актуализация 2 ноември 2020 743 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Преустройството на един имот квалифицира ли препродажбата му като независима икономическа дейност?

Фактическа Обстановка

В началото на 2008 г. лице придобива масивна 4-етажна сграда от над 1 300 кв. м., за която е изтеглило целеви ипотечен кредит. Сградата е преустроена, надстроена и пристроена. Придобит е съседен поземлен имот с площ от 172 кв. м., осигурен е и достъп до улица. През януари 2009 г. лицето продава 5 имота от 4-етажната сграда, като собствеността е прехвърлена до март 2010 г. От НАП смятат, че лицето е извършвало независима икономическа дейност, и начисляват ДДС, което лицето обжалва.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 85 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на тридесет и първи март в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗДРАВКА ШУМЕНСКА

ЧЛЕНОВЕ:

МИЛЕНА ЗЛАТКОВА

БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА

при секретар Благовеста Първанова и с участието на прокурора Георги Камбуров изслуша докладваното от председателя по адм. д. № 15553/2014

Производството е по реда на чл. 208 и следващите от Административнопроцесуалния кодексАПК, във връзка с чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Образувано е по касационна жалба на адв. Иван Нанев в качеството му на процесуален представител на Иван Стамов Дафинов, срещу решение № 2242 от 24.10.2014 г. по адм. д. № 627по описа за 2014 г. на административния съд - Пловдив, в частта му, с която е отхвърлена жалбата на ревизираното лице против ревизионен акт № 091303650 от 24.10.2013 г. на органи по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с решение № 98 от 27.01.2014 г. на и.д. директор на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта с която са му установени задължения за ДДС в общ размер на 32 695.59 лв. и лихви в размер на 13 637.91 лв.

В касационната жалба са развити доводи за неправилност на обжалваното решение поради нарушаване на материалния закон - отменително касационно основание по чл. 209, т. 3 АПК. Касаторът твърди, че извършените от него сделки на разпореждане с недвижими имоти неправилно са определени като извършване на независима икономическа дейност по чл. 3, ал. 2 ЗДДС. Счита, че спорната сграда е построена по силата на разрешение за строеж № 337 от 10.10.1984 г., поради което същата не е нова. Иска отмяна на решението в обжалваната част. Претендира разноски по делото, съобразно представен списък по чл. 80 ГПК.

Ответникът - директорът на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, чрез юрк. Бъчварова изразява становище за неоснователност на касационната жалба. Претендира разноски по делото за касационната инстанция.

Представителят на Върховна административна прокуратура прокурор Георги Камбуров дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, първо отделение, след като прецени допустимостта на касационната жалба и наведените отменителни основания, и с оглед на чл. 218 АПК, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211 АПК и от надлежна страна, а разгледана по същество е неоснователна.

Предмет на спора пред административния съд е бил ревизионен акт № 091303650 от 24.10.2013 г. на органи по приходите при ТД на НАП - Пловдив, потвърден с решение № 98 от 27.01.2014 г. на и.д. директор на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който на ревизираното лице са установени задължения за данък по чл. 48 от Закона за данъка върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2009 г. и 2010 г. в размер на 1 287 лв. и прилежащи лихви в размер на 368.38 лв. и са установени допълнително задължения по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) общо в размер на 32 696.59 лв. и лихви в размер на 13 637.91 лв.

скрито платено съдържание: 1169 думи;