ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 2 ноември 2020 791 уникалност: 87%

Правен Въпрос

Представлява ли ВОП доставката на стока за получател, който ще я достави за монтиране и инсталиране за следващ получател?

Фактическа Обстановка

Австрийско дружество сключва договор с българско дружество за доставка и монтаж на оборудване. Стоките, които австрийското дружество ще монтира в България, то получава от две германски дружества, изпратени му на територията на България. Според австрийското дружество получените от германските дружества стоки представляват ВОП. Поради тази причина то иска да се регистрира по ЗДДС в България, за да приспадне данъчен кредит. От НАП обаче отказват регистрацията, защото смятат, че случаят представлява придобиване на стоки, които се монтират или инсталират от или за сметка на доставчика – а това, съгласно ЗДДС, не е ВОП.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 71 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на шести април в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ

ЧЛЕНОВЕ:

ФАНИ НАЙДЕНОВА

БИСЕР ЦВЕТКОВ

при секретар Ж. М. и с участието на прокурора С. П. изслуша докладваното от съдията БИСЕР ЦВЕТКОВ по адм. д. № ****/****

Производството е по гл. ХІІ от АПК във вр. с чл. 160, ал. 6 от ДОПК.

Образувано е по касационна жалба на директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" София срещу решение № 2841/22.04.2015 г. на Административен съд София-град /АССГ/ по адм. д. № 334 по описа за 2014 г., с което е отменен отказ за регистрация по ЗДДС № 221021300005962/04.09.2013 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП София и е изпратена преписката на орган по приходите при ТД на НАП София. Оплакванията на касатора са за противоречие на решението с материалния закон заради несъгласието му с изводите на съда за отсъствието основанието по чл. 13, ал. 4, т. 2 ЗДДС за дисквалифицирането като вътреобщностно придобиване на придобиването на стоки, които се монтират от доставчик с качеството ДЗЛ в друга държава членка по договор с ДЗЛ, установено на територията на страната. С липсата на ВОП обосновава тезата за законосъобразен отказ за регистрация за целите на ДДС в хипотезата на чл. 99, ал. 1 ЗДДС. Иска отмяна на първоинстанционното решение и отхвърляне на жалбата против отказа за регистрация. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Ответникът по касация "Билфингер Вам Анлагентехник" ГмбХ отрича основателността на жалбата.

Заключението на прокурора от Върховна административна прокуратура е за неоснователност на жалбата.

Като обсъди доводите на страните и в обхвата на проверката по чл. 218 от АПК, настоящият съставна Върховния административен съд прие за установено следното:

С оспорения пред АССГ акт на орган по приходите е отречено съществуването на задължение за регистрация по чл. 99, ал. 1 ЗДДС на "Билфингер Вам Анлагентехник" ГмбХ - Австрия. Регистрационното производство е инициирано от австрийското дружество със заявление вх. № 22391100020182/30.08.2013 г.

Административният съд е отменил отказа за регистрация. По установяванията му "Билфингер Вам Анлагентехник" ГмбХ е регистрирано за целите на ДДС в Австрия на 01.04.2010 г. Австрийското дружество е обвързано с "Монди Стамболийски" ЕАД по договор за доставка на оборудване, свързано с капиталови разходи от 15.01.2013 г. Българският търговец е регистриран по ЗДДС на 20.03.2002 г. Предмет на договора от 15.01.2013 г. е проектиране, доставка и монтаж на оборудване, необходимо за интегрирането на новата парова турбина към останалата част от инсталацията в завод "Монди" гр. Стамболийски. Изпълнител е "Билфингер Вам Анлагентехник" ГмбХ. Той е и получател по издадени от Лисега СЕ и СЛ Пайпинг ГмбХ, Германия фактури с предмет стоките по договора с "Монди Стамболийски" ЕАД. Търговецът от Австрия е получател и по международни товарителници за стоките по фактурите с изпращач немските дружества. Придобиването на стоките от "Билфингер Вам Анлагентехник" ГмбХ по доставките от Лисега СЕ и СЛ Пайпинг ГмбХ, Германия е квалифицирано от първостепенния съд като вътреобщностно. В привръзка с ВОП, качеството ДЗЛ на австрийското дружество и отсъствието на регистрация на посочените в чл. 99, ал. 1 ЗДДС, първостепенният съд е формирал решаващ извод за наличие на предпоставките по същата разпоредба за регистрация за целите на ДДС. Съдът е разграничил веригата от доставки - от Лисега СЕ и СЛ Пайпинг ГмбХ, Германия към "Билфингер Вам Анлагентехник" ГмбХ и от него към "Монди Стамболийски" ЕАД, за да изключи действието на ограничението по чл. 13, ал. 4, т. 2 ЗДДС.

скрито платено съдържание: 963 думи;