ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

чака актуализация 17 март 2020 923 уникалност: 90.9%

Правен Въпрос

Има ли право на преотстъпване на корпоративен данък земеделски производител – физическо лице, който не е регистриран като едноличен търговец?

Фактическа Обстановка

Физическо лице, което е регистрирано като земеделски производител, се занимава с продажба на непреработена земеделска продукция. Върху приходите от продажби лицето е формирало облагаем доход от стопанска дейност по реда на ЗДДФЛ. Лицето ползва правото си на преотстъпване на корпоративен данък чрез ГДД за 2012 г. Впоследствие НАП извършва ревизия и му отказва преотстъпването, тъй като лицето е регистрирано като земеделски производител, но не е вписано като едноличен търговец. НАП твърди, че физическите лица, които се регистрират като земеделски производители, не придобиват статут на еднолични търговци. Те се приравняват на такива само за целите на данъчното облагане. Поради това, независимо от сходния ред, по който формират данъчната си основа, земеделските производители не могат да ползват право на преотстъпване на корпоративен данък. Лицето обжалва акта.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 134 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Чл. 48, ал. 6 ЗДДФЛ

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на двадесети март в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МАРУСЯ ДИМИТРОВА

ЧЛЕНОВЕ:

БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА

СТЕФКА КЕМАЛОВА

при секретар Б. П. и с участието на прокурора Г. К. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № 10209/2017

Производство по чл. 160, ал. 6 от ДОПК и чл. 208 и сл. от АПК.

Касаторът Директора на Дирекция "ОДОП" - Бургас моли да бъде отменено решение № 1168/26.06.2017 г. по адм. д. № 757/2017 г. на Бургаския административен съд, с което е отменен РА № Р-02002816006166-091-001/10.01.2017 г. на ТД на НАП-Бургас, като неправилно. Поддържа, че са допуснати касационни основания нарушения на материалния закон и необоснованост. Подробни съображения излага в жалбата си. Моли спорът да бъде решен по същество като му бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение за двете инстанции.

Ответникът по касационната жалба С. М. Г. по съображения в писмен отговор моли решението като правилно да бъде оставено в сила и да му бъдат присъдени разноски.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, І отделение, като прецени допустимостта на касационната жалба и изложените в нея отменителни основания по чл. 218 от АПК, приема за установено следното:

Касационната жалба е допустима и подадена в срок, а разгледана по същество е неоснователна.

С обжалваното решение съдът е отменил РА № Р-02002816006166-091-001/10.01.2017 г. на ТД на НАП-Бургас, в частта, с която допълнително е начислен данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2012 г. в размер на 47 177,69 лв. с 18 324,71 лв. лихви, поради непризнато право на данъчно облекчение по чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ като земеделски производител, нерегистриран като едноличен търговец.

Съдът е обсъдил подробно събраните по делото доказателства и е възприел фактическа обстановка, съобразена с тях. От правилно установените факти съдът е достигнал до обоснован извод за неправилно отказано право на данъчно облекчение по чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ на ревизираното лице. През 2012 г. Георгиев е регистриран като земеделски производител и по ЗДДС. Произвеждал е земеделска продукция като физическо лице без регистрация като едноличен търговец.

По делото не се спори, че изискванията на чл. 189б и чл. 167 от ЗКПО за признаване на данъчно облекчение са спазени. Съдът правилно е приел, че спорът е правен и се свежда до това дали по отношение на физическите лица, регистрирани като земеделски производители, които не са регистрирани като еднолични търговци, е приложима разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ за преотстъпване на 60 на сто от дължимия годишен данък при условията за преотстъпване на корпоративен данък по чл. 189б от ЗКПО.

скрито платено съдържание: 733 думи;