ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

чака актуализация 19 март 2020 769 уникалност: 86.2%

Правен Въпрос

Има ли право на преотстъпване на корпоративен данък земеделски производител – физическо лице, за когото не може да се прецени дали е в затруднено положение?

Фактическа Обстановка

Физическо лице, регистрирано като земеделски производител, подава заявление за ползване правото си на данъчно облекчение (по чл.189б от ЗКПО). НАП отказва преотстъпването на корпоративен данък, ползван с ГДД за 2012 г., с аргумент, че не е възможно да се направи преценка дали е налице „затруднено положение“ на физическото лице – поради липсата на ясни критерии, каквито има при юридическите лица в производството по несъстоятелност. Поради тази причина, съгласно ЗДДФЛ (чл.48, ал.6 – за преотстъпване на данък за земеделски производители, по реда на ЗКПО), режимът по този член е неприложим за физически лица, които не са регистрирани като търговци. Лицето обжалва акта на НАП.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 99 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Чл. 48, ал. 6 ЗДДФЛ

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на двадесети март в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МАРУСЯ ДИМИТРОВА

ЧЛЕНОВЕ:

БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА

СТЕФКА КЕМАЛОВА

при секретар Б. П. и с участието на прокурора Г. К. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № 10209/2017

Производство по чл. 160, ал. 6 от ДОПК и чл. 208 и сл. от АПК.

Касаторът Директора на Дирекция "ОДОП" - Бургас моли да бъде отменено решение № 1168/26.06.2017 г. по адм. д. № 757/2017 г. на Бургаския административен съд, с което е отменен РА № Р-02002816006166-091-001/10.01.2017 г. на ТД на НАП-Бургас, като неправилно. Поддържа, че са допуснати касационни основания нарушения на материалния закон и необоснованост. Подробни съображения излага в жалбата си. Моли спорът да бъде решен по същество като му бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение за двете инстанции.

Ответникът по касационната жалба С. М. Г. по съображения в писмен отговор моли решението като правилно да бъде оставено в сила и да му бъдат присъдени разноски.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, І отделение, като прецени допустимостта на касационната жалба и изложените в нея отменителни основания по чл. 218 от АПК, приема за установено следното:

Касационната жалба е допустима и подадена в срок, а разгледана по същество е неоснователна.

С обжалваното решение съдът е отменил РА № Р-02002816006166-091-001/10.01.2017 г. на ТД на НАП-Бургас, в частта, с която допълнително е начислен данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2012 г. в размер на 47 177,69 лв. с 18 324,71 лв. лихви, поради непризнато право на данъчно облекчение по чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ като земеделски производител, нерегистриран като едноличен търговец.

Съдът е обсъдил подробно събраните по делото доказателства и е възприел фактическа обстановка, съобразена с тях. От правилно установените факти съдът е достигнал до обоснован извод за неправилно отказано право на данъчно облекчение по чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ на ревизираното лице. През 2012 г. Георгиев е регистриран като земеделски производител и по ЗДДС. Произвеждал е земеделска продукция като физическо лице без регистрация като едноличен търговец.

По делото не се спори, че изискванията на чл. 189б и чл. 167 от ЗКПО за признаване на данъчно облекчение са спазени. Съдът правилно е приел, че спорът е правен и се свежда до това дали по отношение на физическите лица, регистрирани като земеделски производители, които не са регистрирани като еднолични търговци, е приложима разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ за преотстъпване на 60 на сто от дължимия годишен данък при условията за преотстъпване на корпоративен данък по чл. 189б от ЗКПО.

скрито платено съдържание: 732 думи;