ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 18 март 2020 597 уникалност: 84.8%

Правен Въпрос

Трябва ли да се откаже преотстъпване на корпоративен данък на земеделски стопанин, закупил активи на стойност, която е по-малка от преотстъпената сума?

Фактическа Обстановка

Дружество е регистриран земеделски стопанин, който се възползва от възможността за преотстъпване на корпоративен данък за 2011 г. С подадена за 2011 г. годишна данъчна декларация, Дружеството декларира преотстъпен корпоративен данък в размер на 476 622, 54 лв. Във връзка с искане на НАП, Дружеството представя справка за направени през 2012 г. инвестиции, свързани с преотстъпения данък. То е направило инвестиции на обща стойност 329 720, 00 лв. Поради констатирания факт, НАП смята, че Дружеството не е изпълнило условието за преотстъпване на корпоративен данък – тъй като е прието, че след като претендира преотстъпване на 476 622, 54 лв., то до края на 2012 г. е следвало да бъдат придобити активи на стойност, не по-малка от 953 245, 08 лв. В този случай не следва да бъде преотстъпен корпоративен данък за 2011 г. изцяло, още по-малко частично, тъй като не са изпълнени изискванията за преотстъпване на корпоративен данък. Поради тази причина от НАП смятат, че данъкът трябва да бъде възстановен изцяло от Дружеството. НАП издава ревизионен акт, който е обжалван от Дружеството.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 111 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на десети ноември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗДРАВКА ШУМЕНСКА

ЧЛЕНОВЕ:

МИЛЕНА ЗЛАТКОВА

БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА

при секретар Б. П. и с участието на прокурора М. М. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на А. П. М., в качеството му на директор на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. Велико Търново, срещу решение № 195 от 18.05.2015 г. по адм. д. № 101 по описа за 2015 г. на административен съд - Велико Търново.

От касационната жалба могат да се изведат доводи за неправилност на обжалваното решение поради нарушаване на материалния и процесуалния закони, което съставлява отменително касационно основание по чл. 209, т. 3 от АПК. Иска се отмяна на решението и постановяване на друго по съществото на спора с отхвърляне на жалбата и присъждане на съдебни разноски за двете съдебни инстанции.

Ответната страна по касационната жалба - "Ресен" ЕООД оспорва жалбата като неоснователна чрез процесуалния представител адв. М. Д. и чрез депозирано становище по реда на чл. 163, във връзка с чл. 228 от АПК. Претендира се присъждане на съдебни разноски.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, първо отделение, след като прецени допустимостта на касационната жалба и наведеното отменително основание, и с оглед на чл. 218 от АПК, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211 от АПК и от надлежна страна, а разгледана по същество е неоснователна.

Административният съд - Велико Търново е бил сезиран с жалба срещу ревизионен акт № Р-04-1401384-091-01 от 27.10.2014 г. на органа по приходите при ТД на НАП - гр. Велико Търново, потвърден в обжалваната част с решение № 7 от 8.01.2015 г. на директора на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. Велико Търново. Ревизията е по повод прилагането на ЗКПО за ревизиран период 1.01.2011 г. -31.12.2011 г. и с издадения в резултат на реализирането й ревизионен акт е определено допълнително задължение за корпоративен данък в размер на 476 622.54 лв. и лихви за забава в размер на 136 882.32 лв. Предмет на административно и съдебно обжалване е бил ревизионния акт в частта, с която е определен корпоративен данък за внасяне в размер на 164 860.00 лв. и лихва за забава в размер на 43 312.84 лв. До посочения по-горе размер на корпоративен данък и лихви за забава, както и начислени лихви за невнесени в срок авансови вноски ревизионният акт е влязъл в сила като необжалван.

От фактическа страна е било установено, че с подадена за 2011 г. годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО търговското дружество е декларирало преотстъпен корпоративен данък в размер на 476 622.54 лв., на основание чл. 189б от ЗКПО. По повод ИПДПОЗЛ ревизираният субект е представил справка за направени инвестиции и копия на 5 броя фактури, издадени от "Октопод Инвест Холдинг" ЕАД, като се установява, че то е направило инвестиции до края на 2012 г. в дълготрайни активи - земеделска техника на обща стойност 329 720.00 лв.

Административният орган е приел, че не е реализиран състава на чл. 189б от ЗКПО, за да се приеме, че претендираното преотстъпване отговаря на законовите изисквания, поради което правилно е реализирано. Според него това е с оглед неизпълнение на изискването на чл. 189б, ал. 2, т. 4 от ЗКПО, а именно, че до края на 2012 г. дружеството е следвало да придобие активи на стойност не по-малка от 953 245.08 лв. Придобивите активи са в по-малка стойност. Изискванията, уредени в посочената норма са в условия на кумулативност, поради което при неизпълнение на едно от тях, не може да се признае претендираното преотстъпване. Според този орган неоснователен е доводът в защитната теза на ревизирания субект, че е следвало да се признае право на частично преотстъпване на корпоративен данък, съответстващо на 50 на сто от размера на инвестираните средства. Позовал се е на чл. 173, ал. 1 от ЗКПО и се е аргументирал с липсата на законово уредена възможност за частично възстановяване в бюджета на преотстъпен корпоративен данък съразмерно на неизпълнената част от ангажимента за инвестиране. По тези съображения е определено задължение, представляващо данък за възстановяване в пълен размер и е начислена лихва за забава.

скрито платено съдържание: 1195 думи;