ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ***/****

чака актуализация 30 октомври 2020 687 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Може ли да се признае преотстъпване на корпоративен данък, в случай че Дружеството има задължения, за които все още не е получена покана за доброволно изпълнение?

Фактическа Обстановка

НАП постановява отказ за преотстъпване на корпоративен данък за 2010 г. на Дружество, което осъществява дейност в община с голям процент безработица за съответната година. Причина за отказа им е, че Дружеството има публични задължения към 31.12.2010 г. Дружеството оспорва постановения отказ, твърдейки, че задълженията все още не са били изискуеми, тъй като не е получена покана за доброволно изпълнение и не е предоставена възможност за такова. Дружеството обжалва отказа на НАП.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 47 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ***/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на осми ноември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

МАРУСЯ ДИМИТРОВА

МАДЛЕН ПЕТРОВА

при секретар Ц. Д. и с участието на прокурора Л. К. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № ***/****

Производството по делото е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл. 160, ал. 6 ДОПК.

Образувано е по касационни жалби на "Лего" ЕООД - с. Долно Новково, Община Омуртаг, Област Търговище и с посочен съдебен адрес в гр. Варна чрез адв. Д. Т. и директора на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. Варна при ЦУ на НАП срещу решение № 2241/28.10.2015 г., постановено по адм. д. № 1002/2015 г. по описа на Административен съд - гр. Варна.

"Лего" ЕООД чрез адв. Д. Т. обжалва решението в частта, в която е отхвърлена жалбата на дружеството против РА № 25-1401628-091-01/09.12.2014 г., потвърден с решение № 11/04.03.2015 г. на директора на дирекция "ОДОП" - гр. Варна за отказ от преотстъпване на корпоративен данък за 2010 г. в размер на 2 000 лв. Релевират се оплаквания за неправилност на решението в обжалваната му част поради допуснати нарушения при прилагането на материалния закон, представляващо отменително основание по чл. 209, т. 3 АПК. В допълнението на касационната жалба са изложени и конкретните съображения, поддържащи това отменително основание, тъй като разпоредбата на чл. 184 ЗКПО предвижда, че корпоративният данък се преотстъпва на 100 %, като в чл. 184 ЗКПО не съществува ограничение увеличеният при данъчна ревизия размер на данъка да не се преотстъпва. Касационният жалбоподател се позовава и на чл. 171 ЗКПО, от който се прави извод, че се преотстъпва и допълнително установения корпоративен данък, което обхваща и начисления при последващи проверки увеличен корпоративен данък. В подкрепа на тази теза в касационната жалба налице позоваване на решение по адм. д. № 1419/2011 г. на Върховния административен съд, постановено по отменения ЗДПч (отм.), но от него се установявало, че преотстъпването на данъка не е обвързано с декларирането му от неговия издател. В касационната жалба се иска присъждане на направените по делото разноски.

Ответникът по тази касационна жалба директорът на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. Варна при ЦУ на НАП не е изразил становище по съществото на тази жалба, а само е направил искане за прекомерност на претендираните от "Лего" ЕООД разноски.

Директорът на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. Варна при ЦУ на НАП обжалва съдебното решение в частта, в която е отменен посочения по-горе ревизионен акт в частта за отказаното от приходните органи на "Лего" ЕООД преотстъпване на корпоративен данък за 2010 г. в размер на 14 239,14 лв. Релевира се оплакване за неправилност на решението в обжалваната част поради допуснато нарушение при прилагането на материалния закон - отменително основание по чл. 209, т. 3 АПК. Излага оплаквания, че сред причините с ревизионния акт да не се признае преотстъпване на корпоративен данък за 2010 г. в размер на 14 239,14 лв. са, че дружеството не е изпълнило условието по чл. 167, ал. 1 ЗКПО, тъй като има към 31.12.2010 г. подлежащи на принудително изпълнение публични задължения и лихви, начислени при невнасяне на тези задължения в срок. Позовава се на присъединена справка за задълженията на дружеството към 28.02.2011 г. от данъчно-осигурителната му сметка, от която се установява наличие на публични задължения за задължителни осигурителни вноски и данък върху доходите на физическите лица за периодите на месеците април, май, юни, юли и август 2010 г., които са декларирани, но въпреки това съдът е отменил ревизионния акт в тази част, приемайки че не е изчерпана възможността за доброволно изпълнение. Касационният жалбоподател се позовава на съдебна практика на Върховния административен съд по адм. дела № 11673/2014 г., 5452/2015 г. и № 5031/2015 г. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

скрито платено съдържание: 1411 думи;