ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 12 март 2020 785 уникалност: 96.9%

Правен Въпрос

Допустимо ли е преотстъпен корпоративен данък да бъде инвестиран авансово в годината на отчитане, а не през следващата?

Фактическа Обстановка

Дружество се регистрира като земеделски производител. За 2010 г. то реализира определена печалба и се възползва от възможността за преотстъпване на част от корпоративния данък за този период. През същата година то инвестира съответната сума в закупуване на оборудване за своята дейност. Извършена е ревизия спрямо Дружеството за периода от 01.01.2008 до 31.12.2011 г. НАП отчита, че направената инвестиция не е от размера на корпоративния данък, тъй като при осъществяване ѝ той все още не е бил формиран. Данъчните увеличават счетоводния финансов резултат с размера на преотстъпената сума. Издаденият ревизионен акт се обжалва и делото достига до ВАС.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 90 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на двадесет и четвърти януари в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

РУМЯНА МОНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ

БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА

при секретар Б. П. и с участието на прокурора Н. Н. изслуша докладваното от съдията БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

Образувано е по касационна жалба от Директора на Дирекция "ОДОП" - гр. София при ЦУ на НАП срещу Решение № 7957/16.12.2015 г., постановено по адм. д. № 3925/2015 г. по описа на Административен съд - София град, в частта, с която е отменен Ревизионен акт /РА/ № Р-23-1403641-091-01/12.12.2014 г., поправен с РА за поправка № П-22222515001477-003-01/14.01.2015 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП - гр. София, потвърден с Решение № 396/19.03.2015 г. на Директора на Дирекция "ОДОП" - гр. София, в частта с която на "Галус Къмпани" ООД са определени задължения за корпоративен данък за 2010 г. в размер на 24 296.25 лв. и са начислени лихви за забава в размер на 3 853.96 лв.

Касаторът поддържа, че обжалваното решение е неправилно поради необоснованост и противоречие с материалния закон, съставляващи отменителни основания по чл. 209, т. 3 от АПК. Намира за незаконосъобразен извода на съда, че ревизираното дружество отговаря на изискванията на чл. 189б от ЗКПО за ползване на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски производители в размер на 7 227 лв. за 2010 г. Счита, че сумата, представляваща извършено на 03.12.2010 г. авансово плащане за закупеното на 10.02.2011 г. оборудване, не дава право да се ползва данъчно облекчение по реда на чл. 189б ЗКПО. В тези насоки излага подробни аргументи в жалбата и претендира отмяна на обжалваното решение в атакуваната му част и вместо него, постановяване на друго, по съществото на спора, с което релевираната жалба бъде отхвърлена, ведно с присъждане на юрискосултско възнаграждение.

Ответникът по касационната жалба - "Галус Къмпани" ООД, гр. Костинброд, чрез процесуален представител в о.с.з. и с писмено становище оспорва нейната основателност и претендира присъждане на осъществените разноски.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава мотивираното заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, тричленен състав на Първо отделение, след като прецени валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон в изпълнение на изискването на чл. 218 от АПК, както и наведените в жалбата касационни основания, за да се произнесе, взе предвид следното:

Предмет на производството пред Административен съд - София град е обосноваността и законосъобразността на Ревизионен акт /РА/ № Р-23-1403641-091-01/12.12.2014 г., поправен с РА за поправка № П-22222515001477-003-01/14.01.2015 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП - гр. София, потвърден с Решение № 396/19.03.2015 г. на Директора на Дирекция "ОДОП" - гр. София. С визираните РА, в резултат на извършени корекции на размера на преотстъпения по реда на чл. 189б ЗКПО данък за 2010 г. и след извършено прихващане с надвнесения корпоративен данък за 2008 г. и 2009 г., е установен дължим корпоративен данък в размер на 24296.25 лв. и лихви за забава в размер на 3 853.96 лв.

За да обоснове извода си за частична основателност на жалбата, съдът е приел следното от фактическа и правна страна:

Ревизираното дружество осъществява дейност като земеделски производител - отглеждане на стада от селектирани елитни породи птици в различни фази на растеж в птицеферми в гр. Славяново и с. Радишево. Със ЗВР № 1403641/30.04.2014 г., издадена от началник - сектор "Ревизии" в Дирекция "Контрол" при ТД на НАП - София, е възложено извършването на ревизия на "Глаус Къмпани" ООД за определяне на задълженията му за корпоративен данък за периода 01.01.2008 г. - 31.12.2011 г. В хода на ревизията е установено, че през 2010 г. "Галус Къмпани" ООД е формирало печалба в размер на 658 627.28 лв. С ГДД по чл. 92 ЗКПО лицето е декларирало КД в размер на 65 862.73 лв. и преотстъпване на данък по реда на чл. 189б ЗКПО в размер на 30 246.04 лв. С оглед преценката на условията по чл. 189б ЗКПО в приложимата редакция дружеството е представило документи за удостоверяване на направените инвестиции през 2011 г., изразяващи се в оборудване на 3 сгради за хранене и поене на бройлерни родители в с. Радишево, общ. Плевен по фактура № 1000001198/10.02.2011 г., издадена от "Агроконсулт - Инженеринг" ЕООД на стойност 110 980.82 лв. с ДДС, ведно с доказателства, че дейността по производство на непреработена растителна и животинска продукция продължава да се осъществява през 2011 г., 2012 г. и 2013 г., както и фактура № 1000001156/03.12.2010 г. за авансова плащане с данъчна основа 7 227.88 лв.

скрито платено съдържание: 1122 думи;