ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

актуално 3 ноември 2020 328 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Прекратен ли е договорът по взаимно съгласие, ако датата в молбата за прекратяване, подадена от служителя, не е изписана лично от него?

Фактическа Обстановка

Работодател издава заповед за уволнение на служителка, въз основа на молба, подадена от нейно име, за прекратяване на договора по взаимно съгласие. Служителката твърди, че е незаконно уволнена, тъй като в действителност не е искала прекратяването на договора. Графологична експертиза установява, че датата на молбата, въз основа на която е прекратен договорът, както и тази, която посочва момента на прекратяването, не са изписани от служителката.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 97 думи;

ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

Върховен касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в закрито заседание на девети март две хиляди и петнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М. И.

ЧЛЕНОВЕ: Ж. Д.

О. К.

След като изслуша докладваното от съдията Керелска гр. д. № 5467/2014 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на К. Г. К. срещу решение № 799/28.05.2014 г. на Варненския окръжен съд, постановено по гр. д. № 872/2014 г., с което след като е отменено първоинстанционното решение е постановено ново, с което предявените от К. Г. К. от [населено място] срещу [фирма], гр. В. искове с пр. осн. чл. 344, ал..1, т. 1, 2 и 3 КТ във вр. чл. 225, ал. 1 КТ са отхвърлени.

В касационната жалба се правят оплаквания за неправилност на решението поради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, необоснованост и незаконосъобразност. Иска се неговата отмяна и постановяване на ново решение, с което исковете да бъдат уважени.

Ответникът по касационната жалба [фирма], [населено място], не взе-ма становище относно основателността на жалбата.

Върховният касационен съд, състав на 3-то г.о. приема следното:

Касационната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна и срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

С определение № 1340/22.12.2014 г. въззивното решение е допуснато до касационно обжалване по въпроса: Следва ли да се счита, че има заявено съгласие за прекратяване на трудовия договор на осн. чл. 325, т. 1 КТ, ако по делото е установено, че датата, от която се иска прекратяване на трудовото правоотношение, както и датата на входиране на заявлението не са изписани от работника - молител.

Прието е, че по този въпрос е изпълнен критерия по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, доколкото с въззивното решение същият е разрешен в противоречие с Р № 183/21.12.2011 г. по гр. д. № 565/2010 г. , ГК, 3-то г.о Р № 4/21.02.2012 г. по гр. д. № 278/2011 г., ГК, ІV г.о. и Р № 69/20.04.2012 г. По гр. д. № 898/2011, ГК, ІІІ г.о., които са постановени при условията на чл. 290 ГПК и имат задължителен характер.

По правния въпрос: Прекратяването на трудовото правоотношение по реда на чл. 325, т. 1 КТ по взаимно съгласие означава, че и двете страни желаят сключеният между тях трудов договор да прекрати своето действие, считано от определен момент нататък. Всяка от страните следва да изрази волята си ясно, категорично, безусловно и свободно. Необходимо е волеизявленията на двете страни за прекратяването на трудовия договор да съвпаднат, в това число и по отношение на датата, от която договорът се счита прекратен. С оглед на това при несъвпадане волята на страните относно датата на прекратяване на договора, липсва взаимно съгласие. Предложението за прекратяване на договора по взаимно съгласие може да бъде направено от всяка от страните - от работника или служителя и или от работодателя. Другата страна трябва да вземе отношение по направеното предложение и да уведоми предложителя в седмодневен срок. Предложението трябва да бъде направено в писмена форма./ В този смисъл е и цитираната задължителна практика на ВКС/.

скрито платено съдържание: 686 думи;