ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 11 март 2020 702 уникалност: 96.7%

Правен Въпрос

Допустимо ли е да се прехвърли собствеността върху мобилни апарати като родово определени вещи чрез приемо-предавателен протокол, в който не са посочени нито IMEI номерата, нито броят на телефоните?

Фактическа Обстановка

Дружество А купува мобилни телефони от Дружество Б. При ревизия на Дружество А НАП му отказва право на приспадане на данъчен кредит по фактурите, издадени от Дружество Б, като твърди, че фактурираните доставки на апаратите не са реално извършени. Дружество А оспорва тези констатации по съдебен ред. Първоинстанционният съд приема, че собствеността върху телефоните е прехвърлена като родово определени вещи чрез съставения между страните приемо-предавателен протокол.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 90 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на петнадесети март в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

МАРУСЯ ДИМИТРОВА

МАДЛЕН ПЕТРОВА

при секретар Ц. Д. и с участието на прокурора В. Й. изслуша докладваното от съдията МАРУСЯ ДИМИТРОВА по адм. д. № ****/****

Производство по чл. 160, ал. 6 от ДОПК и чл. 208 и сл. от АПК.

Касаторът Директора на Дирекция "ОДОП" - София моли да бъде отменено решение № 536/02.02.2015 г. по адм. д. № 869/2014 г. на АССГ, с което е отменен РА № 2101307929/17.10.2013 г. на ТД на НАП - София в частта за непризнато право на приспадане на данъчен кредит 39 760 лв. за м.11.2009 г. по фактура на "Мобайл линк" ООД като неправилно. Поддържа, че са допуснати касационни основания необоснованост, нарушения на материалния и процесуалния закон. Подробни съображения излага в жалбата си. Моли РА да бъде отменен и да му бъдат присъдени разноски.

Ответникът по касационната жалба "Сел фон" ЕООД по съображения в писмена защита моли решението като правилно да бъде оставено в сила.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на жалбата.

Върховният административен съд, І отделение, като прецени допустимостта на касационната жалба и изложените в нея отменителни основания по чл. 218 от АПК, приема за установено следното:

Касационната жалба е допустима и подадена в срок, а разгледана по същество е основателна.

С обжалваното решение административният съд е отменил РА № 2101307929/17.10.2013 г. на ТД на НАП - София в частта за непризнато право на приспадане на данъчен кредит 39 760 лв. за м.11.2009 г. по фактура на "Мобайл линк" ООД на основание чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 69, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 5 ЗДДС, тъй като фактурираните доставки на мобилни телефони не са осъществени.

скрито платено съдържание: 466 думи;