ВАС - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

чака актуализация 11 март 2020 714 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Представлява ли освободена доставка предоставянето на услуги от сдружение с нестопанска цел, цената на които е определена като членски внос?

Фактическа Обстановка

Сдружение предоставя възможност за ползване на фитнес услуги срещу заплащане, определено като членски внос. С ревизионна проверка се установява, че за периода от 3 до 30 ноември сдружението е осчетоводило постъпления в размер на 514 034,89 лв. От НАП приемат, че е налице основание за регистрация по ДДС, и издават акт за това. За едногодишния период преди издаването на акта са установени постъпления в размер на 3 853 099,66 лв. Сдружението обжалва акта на НАП.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 83 думи;

ВАС - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на дванадесети декември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕМИЛИЯ МИТКОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ФАНИ НАЙДЕНОВА

БИСЕР ЦВЕТКОВ

при секретар Ж. М. и с участието на прокурора В. Н. изслуша докладваното от съдията ФАНИ НАЙДЕНОВА по адм. д. № 10557/2018

Производството по делото е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), вр. чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Образувано е по касационна жалба на директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - София при ЦУ на НАП против решение № 4881/18.07.2018 г. по адм. д. № 12850/2017 г. по описа на Административен съд София-град, с което е отменен Акт за регистрация по ЗДДС № 220421701388733/28.08.2017 г., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП, потвърден с решение № 1693/26.10.2017 г. на ДД"ОДОП". Изложени са доводи за наличие на касационни основания за отмяна на решението по смисъла на чл. 209, т. 3 АПК - неправилна преценка от страна на съда на доказателствата, в нарушение на материалния закон, при наличие на вътрешни противоречия в мотиви, което обуславя неговата неправилност. В съдебно заседание касаторът се представлява от главен юрисконсулт Соколова, която поддържа касационната жалба. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение за двете инстанции.

Ответната страна - Сдружение "Спортен клуб Пулс - София", чрез процесуален представител адв. Дограмаджиев оспорва касационната жалба по подробни съображения изложени в отговора на касационната жалба, както и в писмени бележки, които представя. Моли съдът да остави изцяло в сила решението.

Участващият по делото прокурор от Върховна административна прокуратура заявява становище за основателност на касационната жалба.

Касационната жалба като подадена в срок и от надлежна страна, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, е основателна.

Адресата на оспорения административен акт е юридическо лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/ - сдружение с нестопанска цел, с основен предмет на дейност по чл. 6 от Устава: развитие, практикуване и администриране на културизма и фитнеса на местно и национално ниво на територията на Р България. Сдружението осъществява дейността в четири броя наети обекти в гр. София.

При осъществена проверка от страна на органите по приходите е установено, че дружеството е осчетоводило приходи за периода м.11.2015 г. в размер на 514 034, 89 лв., което е основание като облагаем оборот за регистрация по ЗДДС на основание чл. 96 от ЗДДС. Основанията в акта за регистрация за непризнаване на тези постъпления изцяло от "членски внос" са, че същите прикриват плащания на доставени облагаеми услуги, които изводи са въз основа на събрани в административно производство доказателства. Прието е за недоказано, че сумите са от заплащане на членски внос от членове на сдружението, както и за неоснователно твърдението, че се касае за необлагаеми доставки по смисъла на чл. чл. 41, т. 4 и чл. 44, ал. 1, т. 2, 3 и 4 ЗДДС. Акта е обоснован с извод, че се касае за прикрити плащания за услуги, които имат характер на абонаментни вноски за фитнес услуги и са приходи от стопанска дейност, която при достигнат оборот над 50 000 лв. е основание за регистрация на дружеството по чл. 96 ЗДДС.

скрито платено съдържание: 1110 думи;