ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

чака актуализация 11 март 2020 300 уникалност: 87.3%

Правен Въпрос

Предоставянето на болничен лист при вече започнало ползване на платен годишен отпуск представлява ли искане на служителя за прекъсване на платения годишен отпуск?

Фактическа Обстановка

Старши учител в Спортно училище получава разрешение за ползване на платен годишен отпуск за периода 29 юли – 21 август 2015 г. Той започва ползването на отпуска, като на 14 август представя болничен лист за периода от 7 до 14 август. След завръщането си учителят е уволнен дисциплинарно – поради неявяване на работа на 17 август, както и в следващите три работни дни (18, 19 и 20 август).

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 95 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, четвърто отделение, в открито съдебно заседание на пети октомври две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СВЕТЛА ЦАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

АЛБЕНА БОНЕВА

БОЯН ЦОНЕВ

при секретаря С. Т., като изслуша докладвано от съдията А. Б. гр. дело № 5324/2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК и е образувано по касационна жалба, подадена от Я. А. Г., чрез адв. Т. С. П., срещу въззивно решение № 325/05.2016 г. г., постановено от Хасковския окръжен съд по гр. д. № 279/2016 г. в частта по чл. 344, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 КТ, както и съдебноделоводните разноски.

Касационното обжалване е допуснато с определение № 764/05.07.2017 г. по материалноправния въпрос за тълкуване на чл. 175, ал. 1 КТ, който е от значение за точното приложение на закона, както и за развитие на правото, а именно представянето на болничен лист при вече започнало ползване на платен годишен отпуск, представлява ли искане на работника/служителя за прекъсване на платения годишен отпуск и ако да, как следва да действат работодателят и работникът/служителят.

По касационните оплаквания:

Касаторът излага доводи за неправилност на въззивното решение поради противоречие с материалния закон, допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание заявява становище по правният въпрос, по който е допуснато касационно обжалване, като счита, че самото представяне на болничен лист в предприятието е единствено с оглед заплащането на обезщетението за временна нетрудоспособност, но не съставлява искане за прекъсване на разрешен отпуск. Моли за отмяна на въззивното решение и постановяване на друго, с което исковете да бъдат отхвърлени с присъждане на съдебноделоводни разноски за всички инстанции.

Насрещната страна Спортно училище "С. К.", [населено място], представлявано от директора С. В. Т., чрез адв. Т. В., е отговаря в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване, както и за неоснователност на жалбата. В съдебно заседание взема отношение по въпроса, по който е допуснато касационно обжалване, като излага подробни съображения за разрешение, идентично с това, дадено в обжалваното въззивно решение. Моли за присъждане на съдебноделоводни разноски за инстанцията и представя списък по чл. 80 ГПК.

За да се произнесе, съставът на Върховния касационен съд взе предвид следното:

Въззивният съд, като отменил решението на първостепенния Хасковски районен съд, е отхвърлил исковете на Я. Г. против Спортно училище "С. К." по чл. 344, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 КТ. За да постанови този резултат, съдът установил, че Я. А. Г. работила в Спортно училище "С. К.", [населено място] като старши учител. Била уволнена дисциплинарно със заповед № 153/15.10.2015 г. поради неявяване на работа от 17.08.2015 г. до 20.08.2015 г. Съдът установил, че Г. е събирала членския внос на членовете на синдикална организация КТ "Подкрепа", но не е била избрана за секретар на секцията, поради което направил извод, че не се ползва от закрилата по чл. 333, ал. 3 КТ. Г. е поискала и получила разрешение да ползва платен годишен отпуск за периода 29.07.2015 - 21.08.2015 г. Служителят започнал ползване на отпуска. На 14.08.2015 г. представила болничен лист за периода 07.08. - 14.08.2015 г. Според съда, по този начин е поискала прекъсване ползването на платения отпуск. С изтичане на срока на отпуска за временна неработоспособност, тя е следвало да се върне на работа, защото не е поискала и получила съгласието на работодателя да ползва остатъка от прекъснатия платен годишен отпуск. Така, Г. е следвало да се яви на работа на 17.08.2015 г., но не го е сторила, както и през следващите три дни 18, 19 и 20.08.2015 г. Съдът намерил, че е извършено дисциплинарно нарушение по чл. 190, ал. 1, т. 2 КТ, поради което работодателят е имал основание да наложи дисциплинарно наказание уволнение. Съдът, също така, намерил, че заповедта за уволнение е мотивирана и работодателят е спазил изискването на чл. 193 ГПК да поиска предварително обяснения от служителя.

скрито платено съдържание: 761 думи;