ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

чака актуализация 12 март 2020 682 уникалност: 87.2%

Правен Въпрос

Отклонение ли е от данъчното облагане предоставянето на заеми по занятие с лихва под пазарната?

Фактическа Обстановка

Дружество има за основна дейност получаване и предоставяне на заеми на физически и юридически лица. НАП прави ревизия на Дружеството и назначава експертиза, за да се изчисли дали лихвите по предоставяните заеми се отличават от пазарните лихви. Вещо лице извършва експертиза (съгласно Наредба Н 9/14.08.2006 г. за реда и начините за прилагане на методите за определяне на пазарните цени), като е приложен методът на сравнимите и неконтролирани цени. Взети са предвид лихвена статистика на БНБ за кредити по нов бизнес и друга обществено достъпна информация. Въз основа на тези данни, с експертизата е определен годишен пазарен лихвен процент по всеки един от заемите, към момента на сключване на всеки един от договорите за заем. НАП констатира, че определеният с експертизата лихвен процент е в по-малък размер от пазарния лихвен процент. Издаден е ревизионен акт, който е обжалван от Дружеството.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 123 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на шести февруари в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕМИЛИЯ МИТКОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ФАНИ НАЙДЕНОВА

БИСЕР ЦВЕТКОВ

при секретар Ж. М. и с участието на прокурора М. П. изслуша докладваното от съдията БИСЕР ЦВЕТКОВ по адм. д. № *****/****

Производството е по гл. ХІІ от АПК във вр. с чл. 160, ал. 6 от ДОПК.

Образувано е по касационна жалба на "Еврофрут интернешънъл" ООД, представено от адв. Д. З., срещу решение № 4904/19.07.2018 г. на Административен съд София-град /АССГ/ по адм. д. № 5103 по описа за 2017 г., с което е отхвърлена жалбата на дружеството против ревизионен акт № Р-22220516005373-091-001/09.02.2017 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП София, в потвърдената при оспорването по административен ред част. Касаторът заявява общо трите категории основания за неправилност по чл. 209, т. 3 от АПК. Конкретни са доводите му за опущения на съда в преценката на заключенията на съдебно-счетоводните експертизи, като основание за констатацията му за отличаващи се от пазарните лихви по предоставените от него заеми. Оспорва изводите на съда за определената в РА лихва като пазарна за преодоляване на отклонението от данъчно облагане по реда на чл. 16, ал. 2, т. 3 от ЗКПО. Настоява на правното значение на липсата на свързаност между него и заемателите, на периода на ползване на заетите средства и размера на отклонението от пазарната регулация при преценката на предпоставките по чл. 16, ал. 2, т. 3 ЗКПО. Въвежда твърдение за ползване на притежавания от дружеството автомобил за икономическата му дейност и за управленски функции, очевидно като аргумент за противоречие с материалния закон на извода на съда за правомерността на основаното на чл. 26, т. 1 ЗКПО преобразуване на счетоводния финансов резултат с тези разходи. С позоваване на 10-годишен давностен срок обосновава правомерността на отчитането на разходи в размер 144 635.83 лева от отписване на разходи за придобиване на ДМА. Иска отмяна на първоинстанционното решение и на РА. Претендира деловодни разноски.

Ответникът по касация директора на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" София отрича основателността на жалбата. Иска присъждане на разноски за касационната съдебна инстанция.

Заключението на прокурора от Върховна административна прокуратура е за неоснователност на жалбата.

Като обсъди доводите на страните и в обхвата на проверката по чл. 218 от АПК, настоящият съставна Върховния административен съд прие за установено следното:

С оспорения пред АССГ ревизионен акт в тежест на "Еврофрут интернешънъл" ООД са установени задължения за корпоративен данък в общ размер 13 142.06 лева с лихви за забава в общ размер 2 717.28 лева за данъчни периоди 2010-2013 г. и 2015 г.

Съществуването на данъчните задължения е обосновано с наличието на предпоставки за увеличаване на счетоводния финансов резултат /СФР/:

- на основание чл. 78 във вр. с чл. 4, ал. 1 ЗСч (отм.) и с чл. 16 от ЗКПО във вр. с § 1, т. 13 от ДР на ЗКПО за отчетни периоди 2010, 2011, 2013 и 2015 г. съответно със сумите 3 735.83 лева, 8 482.60 лева, 11 228.05 лева и 14 507.14 лева, представляващи разликата между отчетените от РЛ приходи от лихви по предоставени заеми и пазарната лихва, определена за всеки от договорите за заем с експертиза;

- на основание чл. 26, т. 1 ЗКПО с отчетени през 2012, 2013 и 2015 г. текущи разходи по сметка 600 "Разходи за материали" - за поддръжка и консумативи на лек автомобил; по сметка 601 "Разходи за външни услуги - за пътен данък и застраховки на лек автомобил и по сметка 602 "Разходи за амортизации" - амортизации на лек автомобил. Отчетените разходи по сметка 600 са съответно 2 950.91 лева, 4 537.50 лева и 2 688 лева; по сметка 601 - съответно 1 561.55 лева, 2 818 лева и 2 346.29 лева и по сметка 602 - 706.40 лева, 4 238.40 лева и 3 333.36 лева.

скрито платено съдържание: 1395 думи;