ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

чака актуализация 11 март 2020 600 уникалност: 85.7%

Правен Въпрос

Трябва ли да се признае право на данъчен кредит на данъчно задължено лице, ако фактурите по доставките му не са включени в регистрационния опис?

Фактическа Обстановка

В полза на дружество се прехвърлят идеални части от недвижим имот, срещу задължение да построи вилна сграда изцяло за своя сметка. Дружеството получава доставки на стоки и услуги, преди да е регистрирано по ЗДДС. След регистрацията си в предвидения срок представя регистрационен опис, но фактурите по доставките не са включени в него. Разглежданите фактури са заплатени изцяло и са включени в Дневника за покупки и Справки-декларации. НАП отказва право на данъчен кредит, тъй като не са спазени изискванията за съставянето на регистрационния опис. Отказът на НАП е обжалван от дружеството.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 76 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на седемнадесети февруари в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ТЕОДОРА НИКОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ДИМИТЪР ПЪРВАНОВ

АГЛИКА АДАМОВА

при секретар и с участието на прокурора Л. С. изслуша докладваното от съдията ДИМИТЪР ПЪРВАНОВ по адм. д. № 15328/2014

Производството е по реда на чл. 208 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Образувано е по касационна жалба на директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" (ОДОП) - гр. Бургас при Централното управление (ЦУ) на Националната агенция за приходите (НАП) срещу решение № 1769 от 30.10.2014 г., постановено по адм. д. № 1320/2014 г. по описа на Административния съд - Бургас, с което е отменен Ревизионен акт (РА) № 021302299 от 05.03.2014 г., издаден от орган по приходите при Териториалната дирекция (ТД) на НАП - гр. Бургас, потвърден с решение № 155 от 27.05.2014 г. на директора на Дирекция "ОДОП" - гр. Бургас при ЦУ на НАП, с който на "АЗМ Инвест" ЕООД, гр. Бургас е установено допълнително задължение за ДДС за данъчния период м.08.2013 г. в общ размер на 5 560.88 лв., като незаконосъобразен и Дирекция "ОДОП" - гр. Бургас при ЦУ на НАП е осъдена да заплати на "АЗМ Инвест" ЕООД, гр. Бургас, сумата от 50 лв. разноски по делото.

В касационната жалба се излагат доводи за неправилност на съдебното решение, като необосновано и постановено в нарушение на материалния закон - касационни основания по чл. 209, т. т. 3 АПК. Касаторът твърди, че съставянето на регистрационен опис на наличните активи по чл. 74, ал. 2, т. 3 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и подаването му в предвидения в същата разпоредба срок е елемент от фактическия състав пораждащ правото на приспадане на данъчен кредит. Смята, че пропускането на срока, преклудира правото на приспадане на данъчен кредит. Касаторът иска да бъде отменено решението на първоинстанционния съд и претендира юрисконсултско възнаграждение за двете инстанции.

Ответникът - "АЗМ Инвест" ЕООД, чрез адв. Н. П. оспорва касационната жалба. Претендира разноски.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за основателност на касационната жалба.

Върховният административен съд - осмо отделение, като взе предвид становището на страните и извърши проверка на обжалваното решение на посочените касационни основания съгласно разпоредбата на чл. 218, ал. 1 АПК и след служебна проверка за допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон по реда на чл. 218, ал. 2 АПК, приема касационната жалба за процесуално допустима, а по същество за неоснователна.

По делото е установено, че с НА № 67 от 12.04.2012 г. в полза на "АЗМ Инвест" ЕООД е прехвърлено право на собственост върху 989.11/1846 кв. м ид. части от недвижим имот с идентификатор 67800.7.644 срещу задължение на дружеството да построи изцяло за своя сметка вилна сграда, като по делото не е спорно, че към този момент дружеството не е било регистрирано по ЗДДС. За изграждането на сградата, дружеството е закупувало материали и са извършени услуги, преди да бъде регистрирано по ДДС по 14 фактури, издадени от "Алтест Джи Ти Ес" ЕООД, "Бургас Електроник" ООД, "Ай ти Керамикс" ООД, "Стройконсулт Бургас" ООД, "Редко" ООД, "Металконсулт" ООД, "Хъс" ООД, "Оргахим" АД и "Горжо" ЕООД, с начислено ДДС по всички фактури в общ размер на 5 560.88 лв. Дружеството е регистрирано по реда на чл. 100, ал. 1 ЗДДС на 04.06.2013 г. По делото не е било спорно, че доставките по горепосочените фактури са реални. В предвидения от ЗДДС срок е представен регистрационен опис, но процесните фактури не са включени в него. Процесните фактурите са заплатени изцяло и са включени в дневника за покупки и справки-декларации. Спорният въпрос пред административния съд е бил дали по отношение на тези доставки, ревизираното лице може да упражни право на данъчен кредит, въпреки, че фактурите не са включени в регистрационен опис.

скрито платено съдържание: 1130 думи;