ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 11 март 2020 682 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Законосъобразно ли е да бъде отказано правото да се приспадне ДДС поради неясноти във фактурите, когато те са осчетоводени и платени от получателя?

Фактическа Обстановка

Множество доставчици реализират доставки на услуги в сферата на рекламата и маркетинга за дружество получател. При ревизия на получателя от НАП му отказват приспадане на данъчен кредит, тъй като липсват доказателства, че доставките са в действителност извършени. То посочва, че има издадени фактури от доставчиците, които са осчетоводени и по тях е платено. Според НАП от фактурите не се разбира за какви и колко услуги са издадени. Дружеството обжалва акта.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 83 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на тринадесети юни в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МАРИНИКА ЧЕРНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

ТЕОДОРА НИКОЛОВА

ДИМИТЪР ПЪРВАНОВ

при секретар и с участието на прокурора Н. Н. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № ****/****

Производство по чл. 208 и сл. АПК, вр. чл. 160, ал. 6 ДОПК.

Образувано по касационна жалба на "Мирамар филм" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Йордан Йовков", бл. 14, вх. Б, ет. 4, ап. 22, представлявано от управителя С. Д. Т., против Решение № 102 от 05.01.2018 г. на Административен съд - София - град, Първо отделение, 12-ти състав, постановено по адм. д. № 11630 по описа за 2015 г., с което е отхвърлена жалбата на касатора против Ревизионен акт № Р-22221015000905-091-001/14.08.2015 г., издаден от Т. И. Т., на длъжност началник сектор "Ревизии", дирекция "Контрол" при ТД на НАП София - възложил ревизията и С. Д. М., на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП София - ръководител на ревизията, в частта, уточнена допълнително с молба от 22.12.2015 г. - за допълнително начислени задължения за ДДС и съответните лихви, а именно: 1) За данъчен период м.11.2013 г. ДДС в размер на 18192 лв. по фактури от "Венера Консулт" ЕООД; 2) За данъчен период м.12.2013 г. ДДС размер на 29 210 лв. по фактури от "Венера Консулт" ООД и "Маркет ойл България" ЕООД; 3) За данъчен период м.11.2014 г. за установени задължения в размер на 5400 лв. по фактура № 1...10/28.11.2014 г. от "Бакаби" ЕООД; 4) За данъчен период м.12.2014 г. ДДС в размер на 3220 лв. по фактура № 206/05.12.2014 г. от "Ани-ЯН 2014" ЕООД (с дан. основа 3500 лв. и ДДС 700 лв.) и по фактура № 20..11/15.12.2014 г. от "Р.А. Проект" ЕООД (с дан. основа 12600 лв. и ДДС 2520 лв.), потвърден с Решение № 1650/30.10.2015 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика".. Правото на приспадане на данъчен кредит не е признато на основание чл. 68, ал. 1, вр. чл. 69, ал. 1 и чл. 9 ЗДДС. В касационната жалба се твърди, че съдебното решение е неправилно като постановено при пороци по чл. 209, т. 3 АПК, изразяващи се в необсъждане на многобройните събрани в ревизионното производство доказателства, игнориране на грубите процесуални нарушения в ревизионното производство и необосновани фактически изводи за недоказана реалност на процесните услуги. Иска се отмяна на съдебното решение и отмяна на РА, както и присъждане на направените разноски за двете съдебни инстанции.

Ответникът по касационната жалба - Директорът на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" София при ЦУ на НАП, чрез юрк. Кирилов, оспорва жалбата с доводи, изложени в съдебно заседание. Иска оставяне в сила на решението и присъждане на юрисконсултко възнаграждение.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба в подробно становище по съществото на делото.

Върховният административен съд, състав на осмо отделение, като обсъди допустимостта на касационната жалба и направените в нея оплаквания, при спазване на разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 АПК, намира жалбата процесуално допустима, а по съществото й съобрази следното:

Дружеството - жалбоподател е юридическо лице, регистрирано по ЗДДС, на което е издаден атакувания Ревизионен акт № Р-22221015000905-091-001/14.08.2015 г., издаден от Т. И. Т., на длъжност началник сектор "Ревизии", дирекция "Контрол" при ТД на НАП София - възложил ревизията и С. Д. М., на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП София - ръководител на ревизията, в частта за допълнително начислени задължения за ДДС и съответните лихви, а именно: 1) За данъчен период м.11.2013 г. ДДС в размер на 18192 лв. по фактури от "Венера Консулт" ЕООД; 2) За данъчен период м.12.2013 г. ДДС размер на 29 210 лв. по фактури от "Венера Консулт" ООД и "Маркет ойл България" ЕООД; 3) За данъчен период м.11.2014 г. за установени задължения в размер на 5400 лв. по фактура № 1...10/28.11.2014 г. от "Бакаби" ЕООД; 4) За данъчен период м.12.2014 г. ДДС в размер на 3220 лв. по фактура № 206/05.12.2014 г. от "Ани-ЯН 2014" ЕООД (с дан. основа 3500 лв. и ДДС 700 лв.) и по фактура № 20..11/15.12.2014 г. от "Р.А. Проект" ЕООД (с дан. основа 12600 лв. и ДДС 2520 лв.), потвърден с Решение № 1650/30.10.2015 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика". Правото на приспадане на данъчен кредит не е признато на основание чл. 68, ал. 1, вр. чл. 69, ал. 1 и чл. 9 ЗДДС по фактури от следните доставчици: "Венера Консулт" ЕООД; "Маркет ойл България" ЕООД; "Бакаби" ЕООД; "Ани - ЯН 2014" ЕООД и от "Р.А. Проект" ЕООД. Същите са с предмет - услуга (осигуряване на 3D проекти за организирани събития - спортист на годината, мероприятия на Цептер, рекламни клипове на ДСК, Си Банк АД, Технополис, проект Южен поток, мероприятия на ГЕРБ, мероприятия на спотен тотализатор, рекламен клип на Еврофутбол, Нестле и др. подобни- по отношение на доставчика "Венера консулт" ЕООД, организация и супервайзване и стейдж мениджмънт на събитие на Мтел с доставчик - "Маркет ойл България" ЕООД, транспортиране на декори, товаро-разтоварни дейности - с доставчик "Бакаби" ЕООД, организиране на събитие - с доставчик "Ани - ЯН 2014" ЕООД, изграждане на декори за събитие на Мтел със сочен доставчик - "Р.А. Проект" ЕООД.).

Едно от изискванията за да бъде упражнено правото на приспадане на данъчен кредит от получателя по облагаема доставка, и за което жалбоподателят претендира, че е изпълнено, е лицето да притежава данъчен документ по чл. 71, т. 1 от ЗДДС. Доставчикът следва да издаде фактура, която, за да бъде основание за приспадането на данъка, съгласно чл. 71, т. 1 от ЗДДС, следва да отговаря на нормативно установени изисквания за съдържанието й, необходимо за целите на приспадането и за осъществяване на контрола от органите по приходите - изискванията на чл. 114 от ЗДС и чл. 226 от Директивата за ДДС, както и на изискванията на Закона за счетоводството.

скрито платено съдържание: 1898 думи;