ВАС - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

актуално 11 март 2020 1116 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Трябва ли да се признае право на данъчен кредит при ВОП, когато с ревизионен акт е начислен ДДС по доставки, които не са укрити, но не са и декларирани?

Фактическа Обстановка

Българско дружество получава доставки от австрийско дружество. При извършване на проверка от НАП се установява, че българското дружество не е декларирало ВОП на стоки (резервни части). От друга страна, доставчикът е декларирал доставките. В счетоводството на българското дружество са открити фактурите, издадени от австрийския доставчик. Управляващият българското дружество посочва, че документите са предадени на счетоводството, но не са отчетени и не са издадени протоколи, защото доставката няма общо с дейността на дружеството. С ревизионен акт НАП начислява ДДС за осъщественото, но недекларирано ВОП. Българското дружество обжалва акта, като посочва, че данъчните трябва да признаят право на данъчен кредит.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 60 думи;

ВАС - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на дванадесети декември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МАРУСЯ ДИМИТРОВА

ЧЛЕНОВЕ:

БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА

СТЕФКА КЕМАЛОВА

при секретар Б. П. и с участието на прокурора Емилия Маскръчка изслуша докладваното от съдията СТЕФКА КЕМАЛОВА по адм. д. № 11356/2017

Производството е по реда на чл. 208 и следващите от АПК, във връзка с чл. 160, ал. 6 ДОПК.

Образувано е по касационна жалба на "Меритранс - 2002" ЕООД, ЕИК: 115656036, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Константин Геров" № 10 против Решение № 1467/14.08.2017 г., постановено по административно дело № 1352/2016 г. по описа на Административен съд - Пловдив. Решението се обжалва в частта, с която е потвърден Ревизионен акт № Р - 16001615006402-091-001/17.02.2016 г. относно допълнително начисления на дружеството ДДС на основание чл. 13, чл. 82, ал. 1 и чл. 84 ЗДДС в размер на 4 287,42 лева и прилежащи лихви в размер на 966,57 лева за периодите 01.01.2013 г. - 31.10.2013 г. и 01.12.2013 г. - 31.12.2014 г.

От съдържанието на касационната жалба се извличат доводи за допуснати нарушения на материалния закон. Оспорва се възприетия от съда извод за наличие на достатъчно и годни доказателства, установяващи дружеството да е получател на стоки по фактурите, издадени от австрийското дружество. На следващо място се твърди, че независимо от допуснатите счетоводни пропуски относно деклариране на ВОП на стоки, данъчната администрация не може единствено да начислява данъка, но следва и да признае правото на приспадане на данъчен кредит по същите тези доставки, в противен случай би бил нарушен принципа на самоначисляване и некомулативност на данъка. По изложените в жалбата съображения се иска отмяна на решението, след което да се отмени ревизионния акт в съответната му част.

Касационната жалба се поддържа от адвокат Христев, който моли да бъде уважена по съображения, изложени в писмена защита и претендира присъждане на съдебно-деловодни разноски по представен списък.

Ответникът по касационната жалба - Директора на Дирекция "ОДОП" гр. Пловдив, се представлява от главен юрисконсулт Калева, която в писмено становище изразява становище за неоснователност на касационната жалба, като счита, че оспореното решение е правилно и следва да бъде оставено в сила. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение и прави възражение за прекомерност на претендираното адвокатско възнаграждение.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба и предлага решението на административния съд да бъде оставено в сила поради отсъствие на посочените касационни основания за отмяната му.

Върховният административен съд, намира касационната жалба за процесуално допустима, като подадена от надлежна страна и в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Пред настоящата съдебна инстанция на преценка за законосъобразност подлежи първоинстанционното съдебно решение само в частта на потвърдения с него ревизионен акт относно допълнително начислен ДДС за осъществено, но недекларирано от ревизираното дружество възтреобщностно придобиване на стоки. При извършената от приходните органи проверка е установено несъответствие в декларираните от "Меритранс - 2002" ЕООД данни и тези, получени от държави в Общността. Дружеството не е декларирало вътреобщностни придобивания в отчетните регистри по ЗДДС за периода 2013 г. - 2014 г., докато Famot Handels GmbH с VIN AT U65972735, дружество, регистрирано на територията на Австрия, е декларирало за същия период извършени вътреобщностни доставки на стоки за клиент "Меритранс - 2002" ЕООД. В отговор на изпратена молба за административно сътрудничество до данъчната администрация на Австрия за посочения контрагент, е получен отговор за това, че предметът на дейност на Famot Handels GmbH е търговия с резервни части, какъвто е и предметът на доставките. Стоките са транспортирани от склад на австрийското дружество до Виена и предадени на служител на "Меритранс - 2002" ЕООД. Представени са писмени потвърждения за извършени от Famot Handels GmbH доставки на стоки за страна - членка на ЕС с посочени в тях дата, номер и стойност на фактурите, издадени на "Меритранс - 2002" ЕООД. В потвържденията е посочено мястото на доставката: България, Пловдив, к-с Тракия, бл. 10/В/6, като същите са подпечатани и подписани от лицето З. З. за дружеството - получател. Представени са извлечения за извършени плащания в брой. В счетоводството на дружеството са открити и представени и самите фактури, издадени от Famot Handels GmbH за клиент "Меритранс - 2002" ЕООД, придружени от легализиран превод. Дадено е обяснение от М. Д. З., в качеството на управляващ "Меритранс - 2002" ЕООД, в което е посочено, че документите са предавани от лицето З. З. на длъжност технически секретар в дружеството на главния счетоводител. Документите са събирани, но не са отчитани в счетоводството и не са издавани Протоколи по чл. 117 ЗДДС, тъй като нямали общо с дейността на дружеството.

скрито платено съдържание: 793 думи;