ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ***/****

чака актуализация 11 март 2020 657 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Има ли право на данъчен кредит данъчно задължено лице за начислен ДДС по доставки от нерегистриран по ЗДДС доставчик?

Фактическа Обстановка

Дружество получава доставка за различни видове месо и месни изделия, за която са издадени фактури с начислен ДДС. По време на данъчна ревизия се установява, че издателят на фактурите не е регистриран по ЗДДС, не притежава идентификационен номер и неправомерно е начислил ДДС. При тези факти НАП приема, че дружеството – получател е ползвало данъчен кредит по фактури, без да е положило грижа на добър търговец, като извърши проверка в общодостъпния регистър за регистрираните по ЗДДС лица. Дружеството оспорва пред съда ревизионния акт, с който не му е признато правото на данъчен кредит.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 75 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ***/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на тринадесети март в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

РУМЯНА МОНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА

СТЕФКА КЕМАЛОВА

при секретар Б. П. и с участието на прокурора И. С. изслуша докладваното от съдията БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА по адм. д. № 126/2018

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл. 160, ал. 6 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

Образувано е по касационна жалба от Директора на Дирекция "ОДОП" - Пловдив срещу Решение № 1984/20.11.2017 г. по адм. д. № 1096/2017 г. по описа на Административен съд - Пловдив, с което е отменен Ревизионен акт /РА/ № Р-16001616004275-091-001/03.01.2017 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП - Пловдив, в частта, потвърдена с Решение № 164/27.03.2017 г. на Директора на Дирекция "ОДОП"-Пловдив при ЦУ на НАП.

Касаторът поддържа, че обжалваното решение е неправилно поради необоснованост и противоречие с материалния закон, съставляващи отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Счита, че съдът не е следвало да съобразява тълкуванията на СЕС по дело С - 438/2009 г. поради липса на сходство във фактическия състав. Намира, че между страните е спорен и въпросът за действителното извършване на процесните доставки. Счита, че изводите на съда са в противоречие с разпоредбата на чл. 69, ал. 1, т. 1 ЗДДС. В тези насоки излага подробни доводи в жалбата и претендира отмяна на атакувания съдебен акт, отхвърляне на жалбата срещу РА и присъждане на юрисконслутско възнаграждение. При условията на евентуалност релевира възражение за прекомерност на заплатеното от насрещната страна адвокатско възнаграждение.

Ответникът по касационната жалба - "Фууд Деливъри експрес" ЕООД, гр. Пловдив чрез процесуален представител, с писмено становище оспорва нейната основателност и претендира присъждане на осъществените в касационното производство разноски.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, тричленен състав на Първо отделение, след като прецени валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон в изпълнение на изискването на чл. 218 от АПК, както и наведените в жалбата касационни основания, за да се произнесе, взе предвид следното:

Предмет на производството пред Административен съд - Пловдив е обосноваността и законосъобразността на РА № Р-16001616004275-091-001/03.01.2017 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП - Пловдив, в частта, потвърдена с Решение № 164/27.03.2017 г. на Директора на Дирекция "ОДОП"-Пловдив при ЦУ на НАП, с която на "Фууд Деливъри експрес" ЕООД е отказано право на данъчен кредит в размер на 11 184.75 лв., ведно с прилежащи лихви от 1 322.55 лв. по фактури, издадени "Маги Мес" ЕООД в периода от 30.07.2015 г. - 06.01.2016 г.

скрито платено съдържание: 991 думи;