ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 11 март 2020 724 уникалност: 94.3%

Правен Въпрос

Може ли да се откаже на получател правото да приспадне данъчен кредит за получени услуги, ако доставчикът няма право да ги извършва?

Фактическа Обстановка

Дружество 1 сключва договор с Дружество 2 за извършване на строително монтажни работи – разчистване на терени и извозване на строителни отпадъци. Дружество 2 издава фактури за извършените от него услуги, а Дружество 1 се възползва от правото си и приспада данъчен кредит във връзка с тези фактури. След извършване на ревизия НАП съставя ревизионен акт, с който отказва да признае правото на данъчен кредит на Дружество 1. Основният мотив на НАП е, че при насрещната проверка, извършена на Дружество 2, се установява, че липсват доказателства то да има служители, които да извършат съответните СМР, както и регистрация за извозване на строителни отпадъци. Дружеството 1 обжалва акта на НАП.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 111 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на петнадесети март в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

МАРУСЯ ДИМИТРОВА

МАДЛЕН ПЕТРОВА

при секретар Ц. Д. и с участието на прокурора В. Й. изслуша докладваното от съдията МАРУСЯ ДИМИТРОВА по адм. д. № ****/****

Производство по чл. 160, ал. 6 от ДОПК и чл. 208 и сл. от АПК.

Касаторът "Гардения пропърти" ЕООД моли да бъде отменено решение № 393/24.01.2015 г. по адм. д. № 11637/2012 г. на АССГ, с което е отхвърлена жалбата против РА № 2101201797/13.06.2012 г. на ТД на НАП - София като неправилно. Поддържа, че са допуснати касационни основания необоснованост, нарушения на материалния и процесуалния закон. Подробни съображения излага в жалбата си. Моли РА да бъде отменен и да му бъдат присъдени разноски.

Ответникът по касационната жалба Директора на Дирекция "ОДОП" - София моли решението като правилно да бъде оставено в сила и да му бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на жалбата.

Върховният административен съд, І отделение, като прецени допустимостта на касационната жалба и изложените в нея отменителни основания по чл. 218 от АПК, приема за установено следното:

Касационната жалба е допустима и подадена в срок, а разгледана по същество е основателна.

С обжалваното решение административният съд е отхвърлил жалбата на касатора против РА № 2101201797/13.06.2012 г. на ТД на НАП - София, с който е отказано признаване на право на приспадане на данъчен кредит 27 760 лв. за периода м.9 - 11.2011 г. с лихви по 4 бр. фактури на "Вега Хендлинг" ЕООД на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, тъй като фактурираните СМР - подготовка на строителни терени, извозване на отпадъци не са реално осъществени от доставчика.

За да отхвърли жалбата против РА съдът е приел, че представените протоколи за установяване завършването и заплащане на натурални видове СМР не са подписани освен от страните по договора за извършване на СМР и от представители на инвеститорския и строителния надзор, каквото изискване има в договорите за възлагане на процесните СМР. Приел е също, че не са представени пътни листове и товарителници за извършване на фактурираното извозване на строителните отпадъци от площадки, които са почистване. Съдът е приел, че данните в инвентарната книга, представена в производството пред съда не се подкрепят от пътни листове и доказателства за разход на гориво. Според съда от представените ведомости за заплати не се установява, кои работници на доставчика са работили по изпълнение на фактурираните СМР по почистване на площадките от строителни отпадъци. Приел е също, че описаните в протоколите СМР не са достатъчно конкретни и не може да се обвържат с трите договора за възлагане почистване на строителни площадки на конкретни обекти. Според съда по делото не е установено кой е действителният изпълнител на фактурираните СМР.

скрито платено съдържание: 613 думи;