ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

чака актуализация 11 март 2020 957 уникалност: 96%

Правен Въпрос

Какви са последиците от отмяната на акт за дерегистрация по ЗДДС?

Фактическа Обстановка

При ревизия на дружество НАП отказва да му признае право на приспадане на данъчен кредит и му определя ДДС за внасяне. Тези действия са предприети по отношение на фактури на дружеството, които са издадени във времеви период, през който същото е било дерегистрирано по инициатива на данъчните. Дружеството оспорва ревизионния акт, с който му е отказано приспадането на ДДС, като се аргументира, че актът за дерегистрация е бил отменен с решение на компетентния административен орган.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 87 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на единадесети март две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ

ЧЛЕНОВЕ:

МИЛЕНА ЗЛАТКОВА

БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА

при секретар Б. П. и с участието на прокурора Ц. Г. изслуша докладваното от съдията МИЛЕНА ЗЛАТКОВА по адм. д. № *****/****

Производството е по реда на чл. 208 - чл. 228 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл. 160, ал. 6 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

Образувано е по касационната жалба на директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - Варна при ЦУ на НАП против решение № 1584/17.06.2013 г. на Административен съд - гр. Варна, постановено по адм. д. № 1796/2013 г., с което е отменен Ревизионен акт /РА/ № 031203555/30.01.2013 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП - гр. Варна, ИРМ - Шумен, потвърден с решение № 123/17.04.2013 г. на директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - Варна при ЦУ на НАП.

В касационната жалба се твърди, че решението е незаконосъобразно, поради необоснованост, допуснати съществени процесуални нарушения и неправилно приложение на материалния закон, съставляващи отменителни касационни основания по чл. 209, т. 3 от АПК. Според касатора, съдът не е съобразил, че регистрацията и дерегистрацията по ЗДДС се вписват в специален регистър. Не е съобразил и правните последици, които възникват от вписването. Приетото от съда противоречи на разпоредбата на чл. 110, ал. 2 от ЗДДС, според която за дата на дерегистрацията се смята датата на връчването на акта за дерегистрация. Правото на данъчен кредит законосъобразно е отказано с РА, тъй като не са налице предпоставките на чл. 74, ал. 1 и ал. 3 и чл. 76, ал. 2 ЗДДС. Претендира се отмяна на обжалваното решение, включително и в частта за разноските и постановяване на друго по съществото на спора, с което да се отхвърли жалбата на "Викинг комерс" ЕООД срещу РА и да се присъди юрисконсултско възнаграждение.

скрито платено съдържание: 572 думи;