ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 17 март 2020 740 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Попада ли посредничеството в обхвата на техническите услуги?

Фактическа Обстановка

Дружество, регистрирано на Сейшелските острови, осъществява посреднически услуги при търсене на нови пазари и клиенти за българско дружество. Договорите с привлечените клиенти са сключвани директно от българското дружество. Според НАП обаче в действителност между страните е бил сключен комисионен договор по смисъла на ТЗ, който съгласно ЗКПО е техническа услуга, за която се дължи данък при източника. Издаден е ревизионен акт, който дружеството обжалва.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 79 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на десети май в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

МАРУСЯ ДИМИТРОВА

МАДЛЕН ПЕТРОВА

при секретар Ц. Д. и с участието на прокурора Е. Е. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № ****/****

Производството по делото е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл. 160, ал. 6 ДОПК.

Образувано е по касационна жалба на С. Х. П. в качеството му на директор на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. Варна при ЦУ на НАП срещу решение № 1391/22.06.2015 г., постановено по адм. д. № 3876/2014 г. по описа на Административен съд - гр. Варна в частите, в които е отменен РА № 181401702/01.09.2014 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП - гр. Варна, потвърден с решение № 692/24.11.2014 г. на директора на същата дирекция за установени на "Юръпиън Машийнс" ЕООД - гр. Русе данъчни задължения за корпоративен данък за 2011 г. в размер на 5 929,69 лв. и лихви - 1 465,37 лв.; за 2012 г. в размер на 34 471,50 лв. и лихви - 4 980,58 лв., както и за определени задължения за данък при източника по чл. 195, ал. 1 ЗКПО за 2011 г. в размер на 5 929,69 лв. и лихви - 1 720,69 лв. и за 2012 г. в размер на 34 471,50 лв. и лихви - 7 536,11 лв. Обжалва се решението и в частта за разноските. Релевират се оплаквания за неправилност на обжалваното решение поради допуснати нарушения при прилагането на материалния закон и съществени нарушения на съдопроизводствените правила - отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Касационният жалбоподател е възприел като неправилен извода на съда, че по делото било безспорно установено обстоятелството, че Мунтеану Чиприан - Вирджил е едноличен собственик и представляващ "Макей Континентъл Корпорейшън" - регистрирано в Република Сейшелс, като твърди, че към релевантния за спора момент - 2011 г. и 2012 г. всички документи, изхождащи от сейшелското дружество са подписани от генералния му директор Аластеър Матю, който е пълномощник на дружеството. Според касатора в административната преписка и при съдебното обжалване не са представени доказателства, че към процесния момент Вирджил е бил представляващ "Макей Континентъл Корпорейшън", нито че е бил упълномощен от това юридическо лице да извършва посреднически услуги от негово име през 2011 г. и 2012 г., нито че клиентите по сделките са знаели, че е посредник по сделките. Сочи се, че като индиция за това, че посоченото юридическо лице не е извършвало процесните услуги е и обстоятелството, че договореното комисионно възнаграждение е по-високо от печалбата по сделките, което противоречи на всякаква търговска логика, като това е видно и от заключението на съдебно-счетоводната експертиза. Иска отмяна на обжалваното решение и отхвърляне жалбата на "Юръпиън Машийнс" ЕООД, както и да се присъди юрисконсултско възнаграждение за двете съдебни инстанции.

Ответникът по касационната жалба "Юръпиън Машийнс" ЕООД - гр. Русе, редовно призован не е изпратил свой представител и не е взел становище.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за основателност на касационната жалба.

Върховният административен съд, Първо отделение счита, че касационната жалба е подадена от надлежна страна и в срока по чл. 211, ал. 1 АПК и е процесуално допустима, но разгледана по същество е неоснователна поради следните съображения:

За да отмени РА № 181401702/01.09.2014 г. за установени на "Юръпиън Машийнс" ЕООД - гр. Русе данъчни задължения за корпоративен данък за 2011 г. в размер на 5 929,69 лв. и лихви - 1 465,37 лв.; за 2012 г. в размер на 34 471,50 лв. и лихви - 4 980,58 лв., вследствие увеличение на финансовия резултат на дружеството на основание чл. 26, т. 2 във връзка с чл. 16, ал. 2, т. 4 ЗКПО, както и за определени задължения за данък при източника по чл. 195 ЗКПО за 2011 г. в размер на 5 929,69 лв. и лихви - 1 720,69 лв. и за 2012 г. в размер на 34 471,50 лв. и лихви -7 536,11 лв., първоинстанционният съд е приел, че неправилно приходните органи са квалифицирали договор № СЕМ01/06.06.2011 г. между ревизираното дружество и "Макей Континентъл Корпорейшън" - регистрирано в Република Сейшелс като комисионен. Според съда този договор представлява споразумение за посредничество, по силата на което е поето задължение за осъществяване на посреднически действия - да осъществява съдействие за сключване на сделки, като само при обективното им осъществяване се дължи възнаграждение на посредника. Изложени са мотиви, че неправилно приходните органи са приели, че по силата на посочения договор са уговорени допълнителни функции и определянето им като такива по консултиране и проучване на пазара. Съдът е счел, че поетите от изпълнителя по договора задължения за "проучване условията и подготвяне за сключване на договорите, като се издирват съдоговорители" и за запознаване контрагентите с обичайните условия на предлаганата сделка не притежават специфичните характеристики на консултантска или маркетингова дейност, а са част от необходимите и съпътстващи посредническите действия. Съдът не е споделил и констатациите в ревизионния акт, че Мунтеану Чиприан - Вирджил е действал като физическо лице, а не като представител на дружеството-получател на възнаграждението. Това лице според съда е едноличен собственик на капитала и представляващ "Макей Континентъл Корпорейшън". В тази връзка съдът е установил, че при осъществяване на посредничеството между възложителя и купувачите на неговата стока Мунтеану Чиприан - Вирджил е действал именно в качеството на представляващ на дружеството - изпълнител по договора, а не като физическо лице и в това му качество са подписаните към договора анекси, въз основа на които са изплатени възнагражденията.

скрито платено съдържание: 1282 думи;