ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

актуално 3 ноември 2020 439 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Ползва ли се от закрила за уволнение работничка, която е излязла в отпуск за бременност в срока за изпитване?

Фактическа Обстановка

Работничка заема длъжността „пакетировач“ по трудов договор, сключен с изпитателен срок в полза на работодателя. В рамките на изпитателния срок тя излиза в отпуск за бременност, след което е уволнена. Работничката оспорва уволнението.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 86 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение в съдебно заседание на тринадесети април две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ЦАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ

ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

при секретаря С. Т., изслуша докладваното от съдията Цачева гр. д. № 3302 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

С определение № 936 от 20.12.2016 година е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК касационно обжалване на решение № 150 от 25.04.2016 година по гр. д. № 225/2016 година на Хасковски окръжен съд, с което са уважени обективно съединени искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 КТ, предявени от Н. С. М. от [населено място] против [фирма], [населено място] за отмяна на уволнение, извършено със заповед № 152 от 15.07.2015 г.; за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност и за присъждане на обезщетение по чл. 225, ал. 1 КТ в размер на 2460 лева.

Касационно обжалване е допуснато поради наличие на противоречива практика по обуславящия изхода на делото въпрос по приложението на чл. 71 КТ и чл. 333 КТ - ползва ли се от предварителна закрила по чл. 333, ал. 1, т. 4 и чл. 333, ал. 5 КТ работничка, която е започнала ползване на законоустановен отпуск и е бременна, когато трудовият договор е прекратен от работодателя на основание чл. 71 КТ по време на уговорения изпитателен срок.

В обжалваното въззивно решение на Хасковски окръжен съд е прието, че когато работничката е бременна и е започнала ползването на законоустановен отпуск, то тя се ползва от предвидената закрила в чл. 333, ал. 1, т. 4 и, ал. 6 КТ и в случаите, когато трудовият договор е сключен при условията на чл. 70 КТ и прекратен в срока за изпитване.

В противоречие с това становище, в решение по гр. д. № 4966/2013 г. на Русенски районен съд; решение по гр. д. № 1097/2007 г. на Софийски окръжен съд и решение по гр. д. № 3053/2001 г. на ІІІ г.о. ВКС е прието, че предварителната закрила по чл. 333 КТ е неприложима при прекратяване на трудов договор, сключен при условията на чл. 70 КТ.

Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение намира за правилна практиката, обективирана в решение от 28.01.2014 г. по гр. д. № 4966/2013 г. на Русенски районен съд; решение от 11.01.2008 г. по гр. д. № 1097/2007 г. на Софийски окръжен съд и решение № 1549 от 17.10.2002 г. по гр. д. № 3053/2001 г. на ІІІ г.о. ВКС решение на ІІІ г.о. на Върховния касационен съд.

В съответствие с Конвенция № 183 на Международната организация на труда относно закрилата на майчинството от 2000 г., ратифицирана със закон, приет от 39-то Народно събрание на 19.ІХ.2001 г. Д.в. бр. 85 от 2001 г. в сила от 6. ХІІ.2002 г. и с Европейската социална харта, ратифицирана със закон, приет от 38-мо Народно събрание на 29.ІІІ.2000 г., обн. Дв. бр. 30 от 11.ІV.2000 г., в Кодекса на труда е предвидена закрила на труда на работничките, които са бременни, в напреднал стадии на лечение ин-витро или ползват законоустановения отпуск по чл. 163 КТ за бременност и раждане. Така по отношение на бременни работнички и такива в напреднал стадии на лечение ин-витро е въведена забрана за полагане на нощен труд - чл. 140, ал. 4, т. 2 КТ; забрана за полагане на извънреден труд - чл. 147, ал. 1, т. 2 КТ; възможност за освобождаване от работа за медицински прегледи, за което време им се изплаща трудово възнаграждение - чл. 157, ал. 2 КТ; забрана за работодателя да им възлага да извършват работа, която излага на опасност или застрашава сигурността и здравето им - чл. 307, ал. 1 КТ, а когато такава работничка изпълнява неподходяща за състоянието и работа, по предписание на здравните органи работодателят следва да предприеме необходимите мерки за временно приспособяване на условията на труд на работното място и/или работното време с оглед премахване на риска за безопасността и здравето и - чл. 309, ал. 1 КТ; забрана за командироването им, както и на майките с деца до три годишна възраст без тяхно писмено съгласие - чл. 310 КТ. Въведена е и закрила при уволнение - съгласно чл. 330, ал. 5 КТ, бременна работничка или служителка, както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро, може да бъде уволнена с предизвестие само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1, 7, 8 и 12, както и без предизвестие на основание чл. 330, ал. 1 и, ал. 2, т. 6, в който случай уволнението може да стане само чрез предварително разрешение на инспекцията по труда, а съгласно чл. 330, ал. 6 КТ, работник или служител, който ползва отпуск по чл. 163, може да бъде уволнен само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ. От текста на закона следва, че предвидената в чл. 333, ал. 5 и, ал. 6 КТ закрила при уволнение важи в случаите при безсрочно трудово правоотношение, когато уволнението се извършва по инициатива на работодателя, без тази закрила да е абсолютна. Закрилата не важи в случаите, когато обективни причини препятстват продължаване на трудовото правоотношение - при закриване на предприятието (чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ); при преместване на предприятието в друго населено място, когато бременната или намираща се в напреднал стадии на лечение ин-витро работничка откаже да го последва - чл. 328, ал. 1, т. 7 КТ; когато на заеманата от нея длъжност следва да бъде възстановен незаконно уволнен работник или служител - чл. 328, ал. 1, т. 8 КТ; поради обективна невъзможност за изпълнение на работата - чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ; когато бъде задържана за изпълнение на присъда - чл. 330, ал. 1 КТ, както и при дисциплинарно уволнение по чл. 330, ал. 2, т. 6 КТ.

скрито платено съдържание: 1058 думи;