ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 19 май 2020 758 уникалност: 97%

Правен Въпрос

Колко пенсии може да получава лице, което придобива право да получава пенсия на повече от едно основание?

Фактическа Обстановка

Лице подава заявление на 06.10.2015 г., за да му бъде отпусната социална пенсия за инвалидност. Лицето представя решение на ТЕЛК, в което е посочен процент трайно намалена работоспособност – 100%. Датата на инвалидизиране на лицето, посочена в решението, е 15.09.2015 г., а срокът – пожизнено. Лицето е ползвало пенсия за осигурителен стаж и възраст от 01.06.2014 г. С разпореждане от НОИ му е отпусната социална пенсия за инвалидност, както и пожизнено – добавка за чужда помощ. В същото разпореждане е постановено и спиране на социалната пенсия за инвалидност, както и да бъде изплащана само лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, заедно с добавката за чужда помощ. Лицето твърди, че неправомерно е преизчислена пенсията и е отказано изплащането на социалната пенсия за инвалидност, като обжалва решението на НОИ.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 50 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на двадесет и шести април в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МИЛКА ПАНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

РОСЕН ВАСИЛЕВ

при секретар и с участието на прокурора Д. Б. изслуша докладваното от съдията ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по касационна жалба от С. Н. Д. чрез назначен процесуален представител по реда на ЗПП, адвокат А. У. срещу решение № 194 от 27.04.2016 г. на Административен съд Пазарджик по адм. д. № 150/2016 г. С него се отхвърля жалбата й срещу решение № 1012-12-3#1 от 01.02.2016 г. на директора на ТП на НОИ Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане № 9/прот. № 01438 от 20.11.2015 г. на ръководителя на пенсионно осигуряване.

Поддържат се доводи за неправилност на решението вследствие необоснованост и нарушение на материалния закон - отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК, поради което се иска отмяната му.

Ответникът, директорът на ТП на НОИ Пазарджик не се представлява и не взема становище по жалбата.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на жалбата.

скрито платено съдържание: 421 думи;