ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

актуално 11 март 2020 717 уникалност: 79.1%

Правен Въпрос

Допустимо ли е, за да бъде осъществена тристранна операция, стоките да бъдат получени от придобиващия не в държавата членка, където е регистриран за целите на ДДС, а в друга държава членка?

Фактическа Обстановка

Българско дружество осъществява доставки на азотен тор като посредник в тристранна операция, в която прехвърлител е австрийско дружество, а придобиващ – английско. Стоката не е транспортирана до Великобритания, а до Словакия и Германия, където е получена от английското дружество. При тези обстоятелства данъчните считат, че не е налице тристранна операция, а е осъществен ВОП. Те определят за място на изпълнение територията на България и начисляват ДДС на българското дружество. Българското дружество обжалва акта.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 66 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на девети май в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МИРОСЛАВ МИРЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

ТЕОДОРА НИКОЛОВА

ЕМИЛИЯ ИВАНОВА

при секретар и с участието на прокурора И. В. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № *****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс вр. с чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Образувано по касационна жалба на директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" София при ЦУ на НАП против Решение № 3029 от 02.05.2017 г. на Административен съд София-град по адм. д. № 2204 по описа за 2016 г. С решението е отменен по жалба на "БГЛИНК" ЕООД, Ревизионен акт № Р-22220215000609-091-001/16.10.2015 г., издаден от М. С. Х. на длъжност началник сектор "Ревизии" при Дирекция "Контрол" на ТД на НАП София - орган, възложил ревизията и Д. Д. Т. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП София - ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 119/26.01.2016 г. на директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. София при ЦУ на НАП в обжалваната част. В касационната жалба се твърди, че съдебното решение е неправилно, защото е постановено при наличието на отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Според касатора съдът законосъобразно посочил за приложима нормата на чл. 62, ал. 2 ЗДДС, както и че на основание чл. 9, ал. 3 и 4 от ППЗДДС, данъкът е изискуем от посредника, но незаконосъобразно счел, че трябва да му бъде признато право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 73а ЗДДС - с аргумент, че доставките не са укрити и данни за тях са налични в счетоводството на РЛ. Според жалбоподателя при условията на чл. 62, ал. 2 ЗДДС за РЛ изобщо не възниква право на приспадане на данъчен кредит, поради което такова не може да бъде упражнено. В този случай намира приложение специалния режим на корекции на чл. 62, ал. 4 ЗДДС, регламентиран в чл. 10 ППЗДДС. Касаторът се позовава на решение на СЕС по съединени дела С-536/08 и С-539/08 от 22.04.2010 година. Иска се отмяна на съдебното решение, отхвърляне на жалбата против РА и присъждане на юрисконсултско възнаграждение за двете инстанции.

Ответникът - "БГЛИНК" ЕООД, оспорва чрез адв. Серафимов КЖ и моли да бъде оставено в сила първоинстанционното решение, както и да бъда присъдени разноски за адвокат.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба в подробно становище по делото.

Върховният административен съд, състав на Осмо отделение, обсъждайки допустимостта на касационната жалба и съдържащите се в нея оплаквания, при спазване на разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 АПК, я преценява като процесуално допустима, а по съществото й съобрази следното:

Предмет на спора пред АДмС - София град е бил Ревизионен акт № Р-22220215000609-091-001/16.10.2015 г., издаден от М. С. Х. на длъжност началник сектор "Ревизии" при Дирекция "Контрол" на ТД на НАП София - орган, възложил ревизията и Д. Д. Т. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП София - ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 119/26.01.2016 г. на директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. София при ЦУ на НАП в обжалваната част. От фактическа страна съдът е установил, че през ревизираните периоди на м. 4, м. 05, м. 06, м. 07, м. 09 и м. 10.2014 г. "БГЛИНК" ЕООД е декларирало доставки на азотен тор като посредник в тристранни операции по смисъла на чл. 15 от ЗДДС. За прехвърлител по доставките е посочен "Ашланд Индъстрис Аустрия" ГМБХ, регистрирано за целите на ДДС в Австрия. Придобиващ е дружеството Еуроперс Лимитид, ("ЕUROPERS"LTD), регистрирано за целите на ДДС във Великобритания. В хода на ревизията са представени фактурите, издадени от "БГЛИНК" ЕООД на придобиващото дружество, съдържащи ДДС номер на придобиващия и основанието за неначисляване на данъка. Органите по приходите са констатирали, че през 2014 г. основанието за неначисляване на данъка е "чл. 141 2006/112/ЕО", а във фактурите е посочено чл. 15 от ЗДДС, "чл. 28с(Е)(3)77/388/Е.". В писмени обяснения от 27.02.2015 г. ревизираното лице е декларирало, че е посредник в тристранни операции по чл. 15 от ЗДДС. Стоката, която се търгува, не минава през територията на страната. Доставката е от австрийската фирма "Ашланд Индъстрис Аустрия" ГМБХ и се транспортира директно във Великобритания, където крайният получател е Еуроперс Лимитид, ("ЕUROPERS"LTD), като стоката е азотен тор. Първоначално към всяка от фактурите е приложено писмено потвърждение (декларация) от Еуроперс Лимитид, Великобритания, в което придобиващият декларира, че е получил стоката, без да посочва място и дата на получаване на стоките. Впоследствие, по време на ревизията са събрани нови декларации от Еуроперс Лимитид, в които за място и дата на получаване на стоките по спорните фактури са отразени в Братислава, съответно Словакия и в Зинген, Германия. При ревизията са представени фактури за транспорт, а в писмените обяснения е посочено, че Еуроперс Лимитид работи с превозвача Карпати Логистик до септември 2014 година. От м. юли до края на 2014 е сключило договор с транспортната фирма Лариоекспрес Спедициони. Събрани са още CMR за превоз на същите стоки с изпращач Еуроперс Лимитид до последващ клиент EMMEFFE, Италия.

скрито платено съдържание: 1474 думи;