ВАС - Определение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 11 март 2020 687 уникалност: 94.5%

Правен Въпрос

Становищата на НАП подлежат ли на съдебен контрол?

Фактическа Обстановка

След отправено запитване до НАП от страна на юридическо лице с нестопанска цел, изпълнителният директор на агенцията отговаря със становище. Неудовлетворени от получения отговор, от Асоциацията обжалват становището пред съда, твърдейки, че с него се указва нов данъчен режим, който е в нарушение на ЗДДС и Директивата за ДДС.

Резюме на Съдебното Определение

скрито платено съдържание: 82 думи;

ВАС - Определение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

ТЕОДОРА НИКОЛОВА

ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА

при секретар и с участието на прокурора изслуша докладваното от съдията ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА по адм. д. № 6570/2007

Производството е по реда на чл. 229 и сл. от АПК.

Образувано е по частна жалба на Асоциацията на вносителите на автомобили, гр. София, представлявана от А. Т. срещу определение № 566/31.05.07 г. на Административен съд-гр. София постановено по адм. д. № 1662/07 г. с което е оставена без разглеждане жалбата на Асоциацията срещу Становище, обективирано в писмо изх. № 24-00-20/08.03.07 г. на Изпълнителен директор на НАП и е прекратено производството по делото. В частната жалба се поддържа неправилност на определението, като се изтъква, че обжалваното становище засяга права и интереси на гражданите, поради което и на осн. чл. 120, ал. 2 от Конституцията на Р България следва да подлежи на съдебен контрол. В частната жалба се твърди, че конкретно нарушените права и интереси са следните:

- правото на данъчен кредит на лицата по отношение на начисления ДДС - при внос при вътреобщностно придобиване на употребявани автомобили

- правото на данъчен кредит на същите лица по отношение начисления ДДС за получени други стоки и услуги във връзка с тяхната дейност и се въвежда ново задължение за начисляване на данък

- увеличават се данъчните задължения на този кръг лица - въвежда се минимален размер на данъчната основа за доставките на употребявани автомобили, с което се въвежда задължение за начисляване на ДДС в размер по-голям от обичайния

скрито платено съдържание: 564 думи;