ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

чака актуализация 11 март 2020 460 уникалност: 95.3%

Правен Въпрос

Трябва ли да се извършва подбор, когато се премахва единствената щатна длъжност, ако трудовите функции на тази длъжност се прехвърлят към други длъжности?

Фактическа Обстановка

В дружество служител работи на единствената щатна длъжност „мениджър човешки ресурси“. Извършено е съкращение на щата и трудовите функции на тази длъжност се разпределят към други длъжности, с утвърждаване на новото щатно разписание в дружеството. Уволненият служител твърди, че след съкращението на щата неговите трудови функции в действителност са поети изцяло от едно лице, следователно е трябвало да бъде извършен подбор. Служителят оспорва заповедта за уволнение като незаконна.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 87 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в съдебно заседание на девети октомври две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т. М.

ЧЛЕНОВЕ: Е. Т.

Д. Д.

при участието на секретаря Р.Иванова.

изслуша докладваното от съдията Е.Томов гр. д 782/2014 г.

Производството е по реда на чл. 290 и сл. ГПК. Образувано е по касационна жалба на на [фирма] срещу решение № 2349 от 14.11.2013 г. по гр. дело № 2480/2013 г. на Варненски окръжен съд, с което е потвърдено решение от 28.05.2013 г. по гр. д. № 15885/2012 г. на Варненски районен съд Прекратяването на трудовото правоотношение с ищцата В. Х. С. на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, предл. първо от КТ е отменено като незаконосъобразно с възстановяване на работа и присъждане на обезщетение.

Касационната жалба съдържа искане за отмяна на решението като незаконосъобразно и при оценката на събраните доказателства, необосновано. След като е установено, че в новото щатно разписание вече не съществува длъжността, от която ищцата е била съкратена а нейната трудова функция е била разпределена между други служители на дружеството, въззивният съд незаконосъобразно и необосновано е приел, че това трябва да се извърши само с длъжностни характеристики Разбирането на съдилищата не е съобразено с разпоредбата на чл. 120 КТ и необосновано е довело до извод, че в този случай съкращението е фиктивно и че е следвало да се извърши подбор.

Постъпила е и касационна жалба от В. Х. С., само в частта за разноските. Постъпил е и отговор от нея, с който се оспорва касационната жалба на работодателя. Неосновелно касаторът изтъква съображения, почерпани от института производствена необходимост. Липсата на доказателства за реално разпределение на трудовите функции, които след уволнението на ищцата на практика са поети от една останала на работа служителка, като работата на последната е била преразпределена, сочат на фиктивност на съкращението. Излага своите поддържани в производството съображения за незаконосъобразност на уволнението. Претендира разноски.

С определение № 598 от 07.05.2014 г. на ВКС ІІІ г.о касационната жалба е допусната до разглеждане по въпроса следва ли да бъде извършван подбор между работници и служители с различни функции, или само между тези със сходни или еднакви функции. Основание по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК дават решаващите съображения на въззивния съд, че когато при съкращение на сочена като единствена щатна длъжност не може да се стигне до безпротиворечив извод как между служителите в дружеството са били разпределени задълженията на съкратената служителка и ако това не се установи посредством нови длъжностни характеристики, подбор е бил задължителен. Въззивният съд е възприел довода, че когато трудовите функции на служител, съкратен като заемащ единствена щатна длъжност, след това са били прехвърлени върху един или няколко служители, а не заличени, работодателят е следвало задължително да извърши подбор при който да бъдат включени тези служители, на които ще се разпределят функциите.

В отговор на поставения правен въпрос, Върховен касационен съд, ІІІ г.о намира следното:

Даденото от въззивния съд разрешение е в противоречие с установената практика на ВКС по въпроса задължителен ли е подбора при премахване на единствена щатна длъжност, когато трудовите й функции не отпадат, а се разпределят за изпълнение между други длъжности (реш. № 139 от 2010 г. по гр. д № 183/2009 г. ІV г.о, реш. № 238 от 2012 г. по гр. д № 1458/2010 ІV г.о, реш. № 282 от 2011 г. по гр. д № 110/2010 ІV г.о ), като допълнителна работа включително. До изтъкнатото противоречие се стигнало поради неправлното разбиране на въззивния съд към кой момент идентичността, различието или сходството на трудовите функции при различни по наименование длъжности е от решаващо значение за законосъобразното позоваване на основанието по чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ при прекратяване на трудовото правоотношение, без да се извършва подбор. Въззивното решение е допуснато до касационно по този въпрос, както е конкретно формулиран, на него също е даден отговор практиката на ВКС по реда на чл. 290 ГПК, предвид решение № 282 от 2011 г. по гр. д № 110/2010 ІV г.о и реш № 75 от 2012 г. по гр. д № 924/2011 г. ІІІ г.о. Според установената практика на ВКС задължението на работодателя да извърши подбор при съкращение се свързва не с начина на последващо разпределение на работата в обема на трудовата функция, която се запазва, а когато въпреки разликата в наименованието, при уволнението на служителя е имало и други длъжности по щат, идентични със съкратената като съдържание на трудовата функция. Критериите за еднородност при длъжности са указани в практиката на ВКС съгласно решение № 625 от 2010 г. по гр. д № 1773/2009 г. І.г.о, реш. № 752 от 13.12.2010 г. по гр. д № 1095/2009 г. ІV г.о, реш. № 282 от 2011 г. по гр. д № 110/2010 г. ІV г.о и реш. № 7 от 2011 г. по гр. д № 954/2009 г. ІV г.о на ВКС. Последващо и предприето след съкращението на щата и с оглед на него разпределяне на трудовите функции на закритата длъжност, няма отношение към проверката дали същата е била идентична с други длъжности към момента, в който е упражнено правото на работодателя да прекрати трудовото правоотношение, съответно не може да обоснове извод, че подборът е бил задължителен. По въпроса за реалния характер на съкращението, засягащо единствена щатна длъжност, Върховен касационен съд изтъква на първо място разрешението в трайната си практика, според което решаващ признак за законосъобразността на уволнението по този ред е обстоятелството дали трудовата функция е престанала да бъде съдържание на отделна щатна длъжност по новото щатно разписание. Не е задължително условие трудовата функция да е отпаднала при дейността на работодателя, временно или трайно. Когато трудовата функция на съкратената длъжност, преди възложена само на един служител и изпълнявана от него, с оглед съкращението е била разпределена от работодателя със заповед на други няколко служители, които дотогава не са я изпълнявали като длъжностно задължение, основанието по чл. 328, ал. 1, т. 2 предл. второ КТ е налице. Установяването на конкретния начин на разпределение не свидетелства за задължение да се извърши подбор, нито е необходимо да се докажат изготвени в тази връзка нови длъжностни характеристики, или допълнителни споразумения към трудовите договори със служителите за да се приеме, че съкращението има реален характер.

скрито платено съдържание: 981 думи;