ВАС - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 2 ноември 2020 797 уникалност: 100%

Правен Въпрос

По реда на кой закон НАП трябва да извърши прихващане по отношение на лице в несъстоятелност?

Фактическа Обстановка

Дружество в производство по несъстоятелност подава Справка-декларация, с която иска да му бъде възстановен ДДС. От НАП извършват проверка и установяват, че дружеството има неизплатени задължения за ДДС, потвърдени със съдебно решение. Затова данъчните прихващат невнесения ДДС с това, което трябва да му бъде възстановено. Дружеството смята, че прихващането е недействително, защото не са спазени условията, предвидени в Търговския закон, за извършване на прихващане по отношение на търговец в несъстоятелност. То обжалва акта на данъчните.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 75 думи;

ВАС - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОНКА ЧАКЪРОВА

ЧЛЕНОВЕ:

МИРА РАЙЧЕВА

КАЛИН КУМАНОВ

при секретар и с участието на прокурора Н. Х. изслуша докладваното от съдията КАЛИН КУМАНОВ по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 160, ал. 6 и чл. 144 на Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) във вр. с чл. 208 и сл. от Административнопроцесуален кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба от "Евробилдинг-1" ЕООД - в несъстоятелност, със седалище в гр. Пазарджик и адрес на управление ул. "Гурко" № 6, ет. 1, ап. 5, ЕИК по Булстат: 115865826, подадена чрез С. Ж. - синдик, срещу Решение № 251 от 06.02.2013 г., постановено от Административен съд - гр. Пловдив по адм. д. № 3612 по описа на същия съд за 2012 г., с което е отхвърлена жалбата на дружеството против Акт за прихващане или възстановяване ( АПВ) № 1211014/11.04.2012 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 751/27.06.2012 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив при ЦУ на НАП. С обжалвания АПВ е прихваната сумата в размер на 13085,33 лв. - деклариран ДДС за възстановяване (833,33 лв. за м. декември 2011 г. и 12 252 лв. за м.февруари 2012 г.), за погасяване задължението за ДДС за м.септември 2008 г. по Ревизионен акт № 2610047ЗЗ/22.02.2011 г. на ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден след обжалване по съдебен ред.

Касаторът твърди, че обжалваното решение е незаконосъобразно като постановено в нарушение на материалния закон - касационно основание по чл. 209, т. 3 АПК. Оплаква се, че административният съд не е съобразил нормата на чл. 645 от Търговския закон, която определя при какви условия кредитор може да извърши прихващане. Иска отмяна на обжалваното решение. Не претендира разноски.

Ответната страна - Директорът на дирекция "ОДОП" - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, не изразява становище по касационната жалба.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, Осмо отделение, намира, че касационната жалба е допустима като подадена от надлежна страна и в срока по чл. 211, ал. 1 АПК . Разгледана по същество, жалбата е неоснователна по следните съображения:

Първоинстанционният съд е бил сезиран по жалба от "Евробилдинг-1" ЕООД - в производство по несъстоятелност, срещу АПВ № 1211014/11.04.2012 г. на ТД на НАП - гр. Пловдив, издаден на основание чл. 129 ДОПК . Фактическото основание за издаване на акта е подадена СД по ЗДДС вх. № 1300-1143454/14.03.2012 г. за м.февруари 2012 г. с деклариран ДДС, подлежащ на възстановяване. Извършена е проверка, при която е установено, че със СД вх. № 1300-1134688/16.01.2012 г. за м.декември 2011 г. е деклариран ДДС за възстановяване в размер на 833,33 лв., формиран от договор за правна защита с адв. Гонев, с данъчна основа 4166,67 лв. При същата проверка е установено, че с посочената СД по ЗДДС за м.февруари 2012 г. е деклариран резултат ДДС за възстановяване в размер на 12 252 лв. С подаване на СД за м. февруари 2012 г. приключва 2-месечен период на приспадане и съгласно чл. 92, ал. 1, т. 4 ЗДДС на дружеството следва да се възстанови сума в размер на 13085,33 лв.

скрито платено съдържание: 731 думи;