ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

чака актуализация 11 март 2020 792 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Трябва ли да бъде увеличен финансовият резултат на дружество с размера на платената неустойка за неизпълнение на договор, по който не се търси изпълнение и не се предлага такова?

Фактическа Обстановка

Две дружества сключват договори за доставка на стока с периодично изпълнение. По тях нито се търси изпълнение, нито се предлага такова. След настъпване на последния падеж дружествата сключват споразумение за прекратяване на договорите, като продавачът се съгласява да заплати неустойките по договорите. След данъчна ревизия на Дружеството – продавач НАП приема, че с договорите се цели отклонение от облагането с данък и осчетоводяване само на неустойките. Поради това, с ревизионен акт, НАП увеличава финансовия резултат с разходите за неустойка, чието плащане е обосновано с РКО, които не са подписани от съставителя. В резултат на тази промяна с ревизионния акт се възлагат на ревизираното лице допълнителни задължения за корпоративен данък. Ревизираното лице обжалва акта на НАП.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 84 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на тринадесети октомври в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ

ЧЛЕНОВЕ:

СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА

МАРУСЯ ДИМИТРОВА

при секретар Ц. Д. и с участието на прокурора И. С. изслуша докладваното от съдията МАРУСЯ ДИМИТРОВА по адм. д. № 13366/2014

Производство по чл. 160, ал. 6 от ДОПК и чл. 208 и сл. от АПК.

Касаторът "Молто Верде" ЕООД моли да бъде отменено решение № 5542/22.08.2014 г. по адм. д. № 427/2014 г. на АССГ, с което е отхвърлена жалбата против РА № 2171305516/09.08.2013 г. на ТД на НАП-София, с който е определен допълнителен корпоративен данък по ЗКПО за 2009 г. и 2010 г. общо 83 366,33 лв с лихви като неправилно. Поддържа, че са допуснати касационни основания необоснованост, нарушения на материалния и процесуалния закон. Прави довод и за нищожност на РА, тъй като поради спиране на ревизията следвало да се приложи § 35 от ЗИДДОПК от ДВ, бр. 82/2012 г. Подробни съображения излага в жалбата си. Моли РА да бъде отменен.

Ответникът по касационната жалба Директора на Дирекция "ОДОП"-София по съображения в писмени бележки моли решението като правилно да бъде оставено в сила и да му бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, І отделение, като прецени допустимостта на касационната жалба и изложените в нея отменителни основания по чл. 218 от АПК, приема за установено следното:

скрито платено съдържание: 489 думи;