ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

актуално 12 март 2020 697 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Представляват ли плащанията по договори с издатели на кредитни карти авторско или лицензионно възнаграждение, или имат финансов характер?

Фактическа Обстановка

Банка сключва договор с издатели на кредитни карти, за ползване на глобална електронна мрежа за достъп до платежна система, технически операции по банкови сметки, членство в картовата организация и такси за осъществени транзакции. НАП издава ревизионен акт на Дружеството, начислявайки му данък при източника във връзка с възнагражденията, които то изплаща на картовите дружества. НАП твърди, че тези плащания представляват авторски и лицензионни възнаграждения и като такива – трябва да бъдат обложени с данък. Дружеството обжалва акта.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 59 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и трети май в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕМИЛИЯ МИТКОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ПЕТЯ ЖЕЛЕВА

ВЕСЕЛА ПАВЛОВА

при секретар и с участието на прокурора Ч. С. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № *****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл. 160, ал. 6 и от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

Образувано е по касационна жалба на Директора на Дирекция Обжалване и данъчно-осигурителна практика" /"ОДОП"/ - София при ЦУ на НАП, срещу Решение № 5937 от 23.10.2017 г., постановено по адм. д. № 3468 от 2015 г. по описа на Административен съд - София град.

Касаторът поддържа, че обжалваното решение, е неправилно, като постановено при съществено нарушение на съдопроизводствените правила и нарушение на материалния закон, съставляващо отменително основание по чл. 209, т. 3 от АПК. Намира, че възнагражденията, дължими от банката по договорите с картовите дружества за поддържаната от тях глобална електронна мрежа за безналични плащания, представляват авторски и лицензионни възнаграждения. В подкрепа на тезата си излага подробни доводи в жалбата и претендира отмяна на атакуваното съдебно решение и отхвърляне на жалбата срещу РА и в тази му част, ведно с присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Ответната страна - "Сосиете женерал експресбанк" АД, чрез пълномощника си адв. Е. Е. в писмен отговор и в съдебно заседание, излага доводи за правилност на обжалваното решение. Претендира разноски.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключени, за основателност на касационната жалба.

Върховният административен съд, тричленен състав на осмо отделение, след като прецени валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон в изпълнение на изискването на чл. 218 от АПК, както и наведените в жалбата касационни основания, за да се произнесе, взе предвид следното:

Предмет на съдебен контрол в производството пред Административен съд - София е обосноваността и законосъобразността на Ревизионен акт /РА/ № Р-29-1400114-091-01/08.12.2014 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП-Големи данъкоплатци и осигурители, потвърден с Решение № 381/16.03.2015 г. на Директора на дирекция "ОДОП- гр. София при ЦУ на НАП, с който на "Сосиете женерал експресбанк" АД е отказано възстановяване на неправилно начислен данък при източника в размер на 163 755,77 лв., представляващ данък върху доходи, реализирани от VISA Europe Великобритания и Master kard Europe Sprl Белгия за периодите 2011 г., 2012 г. и 2013 г., както и установеното допълнително задължение за данък при източника за 2012 г. в размер на 8 801,23 лв. върху начислен в полза на VISA Europe доход за достъп до системи VISA Europe.

На първо място съдът е приел, че РА е издаден в хода на надлежно възложена данъчна ревизия, при извършване от на която не са допуснати съществени нарушения на процедурните правила визирани в ДОПК.

От фактическа страна за установено съдът е приел, че основната дейност на дружеството-жалбоподател за ревизирания период е извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; услуги по чл. 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти и други подобни дейности, определени с наредба на БНБ. В хода на ревизията е установено, че на клиентите на банката са оказвани следните услуги: visa sistem access (достъп до платежната система на VISA Europe), authorisation (авторизиране, одобряване или отхвърляне на платежни операции, извършвани чрез системата на VISA Europe), clearing and settlement (услуги по клиринг и сетълмент на насрещни парични задължения между членовете на VISA Europe.), разрешаване на спорове и проблеми във връзка с извършени или пропуснати плащания в системата, такси за управление на риска; mastercard network (свързване с мрежата), clip услуги и др.

Тези услуги в хода на ревизията са приети от органите по приходите за авторски и лицензионни възнаграждения по смисъла на чл. 12, ал. 5, т. 3 ЗКПО, като са изложени и мотиви, че представляват възнаграждения за технически услуги по смисъла на чл. 12, ал. 5, т. 4 от същия закон.

Групирани са по раздели според ръководството за ценообразуване. Обсъдени са разпоредбите на чл. 29 от Наредба № 3 на БНБ от 16.07.2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, като за определяне естеството на операцията сетълмент в платежната система са обсъдени разпоредбите на чл. 82, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи и разпоредбата на § 1, т. 14 от ПЗР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, относно дефиницията на клиринг.

Направен е извод, че предоставеният от картовите дружества достъп до изградената платежна система представлява едно обособено цяло със същинската финансова услуга по смисъла на ЗДДС между банката и нейните клиенти. Доколкото тази услуга обезпечава технически операциите по банковите сметки на картодържателите, същата има белезите и на техническа услуга. На следващо място е прието, че за предоставянето на услугите картовите дружества предоставят специална система, изградена на базата на научни и други специални знания и информация, поради което, същата попада в обхвата на § 1, т. 8 на ДР на ЗКПО. Доколкото според обичайното възприемане системата на картовите дружества може да се приеме за софтуерен продукт, безспорно софтуерът се включва в посочената дефиниция за авторски и лицензионни възнаграждения.

скрито платено съдържание: 1916 думи;