ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

актуално 21 май 2020 823 уникалност: 85.6%

Правен Въпрос

Има ли право на парично обезщетение за безработица лице, което е останало без работа, но в Агенцията по заетостта е регистрирано като „учащ“?

Фактическа Обстановка

Жена подава в НОИ заявление за отпускане на обезщетение за безработица. В заявлението тя посочва, че е регистрирана в Агенция по заетостта. След направена справка е установено, че лицето е регистрирано като „учащ”, а не като „безработен”. НОИ отказва на лицето ползване на обезщетение за безработица, макар и за същото да са внесени осигурителни вноски във фонд „Безработица” за последните 9 месеца. Лицето обжалва отказа на НОИ.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 77 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на четиринадесети ноември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

ТОДОР ТОДОРОВ

РОСЕН ВАСИЛЕВ

при секретар и с участието на прокурора изслуша докладваното от председателя по адм. д. № *****/****

Производството е по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по касационна жалба от В. Н. М. с адрес в гр. Разград чрез процесуален представител адвокат Н. М. от АК Разград срещу решение № 31/29.07.2016 г. на Административен съд Разград по адм. д. № 78/2016 г. С него се отхвърля жалбата на В. Н. М. срещу решение № 1012-16-21 от 20.05.2015 г. на ръководителя на ТП на НОИ Разград, с което е потвърдено разпореждане № 161-00-319-5 за отказ за изплащане на парично обезщетение за безработица.

Поддържат се доводи за неправилност на решението, вследствие необоснованост и нарушение на материалния закон - отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК, поради което се иска отмяната му.

Ответникът, Директорът на ТП на НОИ гр. Разград взема становище в писмен вид за неоснователност на жалбата.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на жалбата.

Върховен административен съд, шесто отделение намира касационната жалба за процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211, ал. 1 АПК и разгледана по същество за неоснователна по следните съображения:

скрито платено съдържание: 490 думи;