ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 21 май 2020 841 уникалност: 96.6%

Правен Въпрос

Кой е началният момент за отпускане на пенсията при зачитане на осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски?

Фактическа Обстановка

Лице подава на 06.01.2016 г. заявление за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст. То посочва, че иска да закупи недостигащия осигурителен стаж, който му остава. Със заявлението лицето прилага и документ от учебно заведение – за това, че срокът на обучение е бил 5 години и че се е дипломирало там. Също така лицето дава обяснения, че внася документите за пенсия със закъснение, тъй като са му били откраднати документите. То удостоверява твърденията си с документи от МВР. На лицето е отпусната лична пенсия от 26.02.2016 г., като това е оспорено от него. Лицето твърди, че следва да му се отпусне пенсия от 22.12.2015 г., тъй като към този момент има изискуем стаж и възраст. НОИ излиза с аргумента, че лицето е поискало отпускане на пенсия през 2016 г., следователно е трябвало да се прецени изискуемият стаж и възраст съгласно КСО за 2016 г. Лицето оспорва решението на НОИ.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 103 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на петнадесети ноември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

НАТАЛИЯ МАРЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

МАРИЕТА МИЛЕВА

ДИМАНА ЙОСИФОВА

при секретар и с участието на прокурора Л. К. изслуша докладваното от съдията ДИМАНА ЙОСИФОВА по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, и чл. 119 и чл. от Кодекса за социално осигуряване /КСО/.

Образувано е по касационна жалба на директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) - София град против решение № 2017/27.03.2017 г. по адм. д. № 6346/2016 г. на Административен съд – София-град.

В касационната жалба се поддържат доводи за неправилност на обжалваното решение поради нарушение на материалния закон и необоснованост - касационни основания по чл. 209, т. 3, предл. 1 и 3 от АПК. Иска се отмяна на оспореното решение.

Ответникът - П. И. В. от гр. София изразява в писмен отговор становище за неоснователност на касационното оспорване.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава заключение за основателност на касационната жалба и предлага оспореното с нея съдебно решение да бъде отменено като неправилно поради противоречие с материалния закон.

Върховният административен съд, състав на шесто отделение намира касационната жалба за подадена от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал. 1 АПК, в срока по чл. 211, ал. 1 АПК, при отсъствие на процесуални пречки за нейното разглеждане и наличие на всички положителни процесуални предпоставки по възникване и упражняване правото на касационно оспорване, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество на основанията посочени в нея и след проверка на решението за валидност, допустимост и съответствие с материалния закон, съгласно чл. 218, ал. 2 от АПК е неоснователна.

С решение № 2017/27.03.2017 г. по адм. д. № 6346/2016 г. Административен съд - София град е отменил Решение № 2153-21-173/19.05.2016 г. на директора на ТП на НОИ София-град и разпореждане № 5204226760/1 от 18.03.2016 г. на ръководител "Пенсионно осигуряване " /ПО/ при ТП на НОИ София-град в частта му относно началната дата на отпуснатата на П. И. В. лична пенсия за осигурителен стаж и възраст и е изпратил преписката на ръководител "ПО" при ТП на НОИ-София-град за издаване на ново разпореждане относно началната дата на отпускане на личната пенсия за осигурителен стаж и възраст на П. И. В. при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в решението.

За да постанови този акт, съдът е приел, че административния орган е постановил материално незаконосъобразен контролен акт - т. е. процесните административни решение и разпореждане са засегнати от порока по чл. 146, т. 4 от АПК (противоречие с материално-правни разпоредби), което е основание за тяхната отмяна.

Решението е правилно.

Спорът между страните касае началната дата на отпуснатата на П. И. В. лична пенсия за осигурителен стаж и възраст и е предопределена от тълкуването и прилагането на чл. 9а КСОвъв връзка с извършено закупуване на осигурителен стаж.

По делото е установено, че със заявление вх. № МП-100151/06.01.2016 г. Виденов е поискал да му бъде отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, към което е приложил изискуемите документи. Заявлението е подадено при условията на чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО във връзка с чл. , ал. 2 от КСО (изрично посочена е тази разпоредба в заявлението). Заявлението за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст (ОСВ) е окомплектовано с документи за осигурителен стаж, сред които и Удостоверение 195/24.09.2004 г., издадено от Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) и изрично направено искане за зачитане за осигурителен стаж времето на обучение във ВУЗ след заплащане на осигурителни вноски.

скрито платено съдържание: 1467 думи;