ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ***/****

актуално 17 март 2020 1543 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Налице ли е отклонение от данъчното облагане, когато свързани лица уговарят отпускането на допълнителни парични вноски, без да се дължат лихви за тях?

Фактическа Обстановка

Акционерно дружество е съдружник в ООД. АД-то предлага на останалите съдружници в ООД-то да гласуват отпускане на допълнителни парични вноски, без да бъдат начислявани лихви, за да го подпомогнат да се разплати с доставчици. Решението е прието единодушно, като сумите са върнати в срок. При ревизия НАП издава ревизионен акт на АД-то, с който определя, че е налице избягване на данъчно облагане, и му начислява лихви върху отпуснатите средства за внасяне. АД-то обжалва акта.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 76 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ***/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на девети март в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ТЕОДОРА НИКОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ДИМИТЪР ПЪРВАНОВ

АГЛИКА АДАМОВА

при секретар и с участието на прокурора С. П. изслуша докладваното от съдията АГЛИКА АДАМОВА по адм. д. № ***/****

Производството е по реда на по чл. 208 и сл. АПК вр. чл. 160, ал. 6 ДОПК.

Образувано е по касационна жалба на Директора на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" София при ЦУ на НАП срещу решение № 6821 от 12.11.2014 г. на Административен съд София-град по адм. д. 10736/2013 г., с което е отменен Ревизионен акт № 225110001/10.06.2011 г. на орган по приходите при ТД на НАП - София, мълчаливо потвърден от директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - София при ЦУ на НАП, в частта му, с която финансовият резултат на "Ест" АД за 2007 г. и 2008 г. е преобразуван с лихви върху допълнителни парични вноски и временна финансова помощ, предоставени на "Евротур Релакс Сат ТВ" ООД и "Томеком" ЕООД и на дружеството са присъдени разноски в размер на 400 лв.

В касационната жалба се твърди, че съдебното решение е неправилно, като постановено при нарушение на материалния закон - касационно основание по чл. 209, т. 3 АПК. Касаторът твърди, че първоинстанционният съд неправилно приложил чл. 134 ТЗ. Моли решението да бъде отменено, а РА - потвърден в съответната част. Касаторът претендира юрисконсултско възнаграждение в размер на 8318 лв. за двете инстанции.

Ответникът по касационната жалба - "Ест" АД чрез процесуалния си представител моли първоинстанционното решение да бъде оставено в сила, като правилно и законосъобразно. Претендира разноски.

Представителят на Върховна административна прокуратура изразява становище за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, осмо отделение счита, че касационната жалба е подадена от надлежно легитимирана страна, в срока по чл. 211, ал. 1 АПК и е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна, по следните съображения:

С ревизионния акт в отменената му с обжалваното решение част финансовият резултат на касатора е увеличен на основание чл. 15, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 3 ЗКПО, вр. & 1, т. 32 от ДР на ЗКПО, както следва: за 2007 г. със сумата общо от 130 312,30 лв., представляваща допълнително начислени лихви по допълнителна парична вноска в размер на 168 000 лв., в "Евротур Релакс Сат ТВ" ООД по протокол от 07.03.2005 г. и по предоставена временна финансова помощ на "Томеком" ЕООД по протокол от 19.06.2007 г.; за 2008 г. със сумата общо от 32 587,45 лв., представляваща допълнително начислени лихви по допълнителна парична вноска в размер на 168 000 лв. в "Евротур Релакс Сат ТВ" ООД по протокол от 07.03.2005 г. и по предоставена временна финансова помощ на "Томеком" ЕООД по протокол от 07.01.2008 г.

Пред първоинстанционния съд е безспорно установено, че "Ест" АД е съдружник в "Евротур Релакс Сат ТВ" ООД и собственик на капитала на "Томеком" ЕООД. С протокол от заседание на Съвета на директорите /СД/ на "Ест" АД от 07.03.2005 г. е прието решение представителите на дружеството да предложат на общото събрание на "Евротур Релакс Сат ТВ" ООД извършването на допълнителни парични вноски, като тази на ревизираното лице е в размер на 168 000 лв., за подпомагане дейността на "Евротур Релакс Сат ТВ" ООД. Прието е допълнителните парични вноски да бъдат направени от всеки от съдружниците, без подпомаганото дружеството да дължи лихва за ползването на паричните средства, като срокът за връщането им на съдружниците да не е по-малък от три години от датата на предоставянето на средствата.

Пред настоящата инстанция е представен протокол от заседание на Общото събрание на съдружниците в "Евротур релакс сат тв" ООД от 07.03.2005 г. С единодушие е решено, че съдружниците "Ест" АД и А. С. Ц. ще направят допълнителни парични вноски в капитала на

ООД, съответно в размер на 168 000 лв. и 50 400 лв., като то не дължи лихва и следва да върне сумите в срок от 5 години от предоставяне на средствата.

Освен това, ревизираното дружество, в качеството му на собственик на капитала на "Томеком" ЕООД е приело с протоколи от заседания на Съвета на директорите от 19.06.2007 г. и 07.01.2008 г. решение за предоставяне на временна финансова помощ. Съгласно същото, през периода до края на 2007 г. и през цялата 2008 г. двете дружества ще си взаимодействат оперативно, като всяко от тях отпуска при необходимост на другото дружество парични средства под формата на временна финансова помощ. Предвид факта, че сборът от годишните счетоводни резултати на двете дружества по консолидирания отчет ще бъде един и същ, по предоставената и получената временна помощ е решено да не се начисляват лихви и такива действително не са начислявани.

скрито платено съдържание: 1450 думи;