ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 12 март 2020 692 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Има ли отклонение от данъчното облагане при даването на имот под наем на цена, по-ниска от пазарно установената?

Фактическа Обстановка

Дружество 1 придобива имоти, като впоследствие ги отдава под наем на Дружество 2. Цената, на която ги отдава, е значително по-ниска от пазарно установената за наеми на имоти от този тип. НАП извършва ревизия на Дружество 1, при която установява, че реално придобитите приходи от отдаденото под наем недвижимо имущество трябва да са в по-голям размер от отчетените. Данъчните увеличават счетоводния финансов резултат с разликата между отчетената цена на наема и пазарно регламентираните цени. Издаден е ревизионен акт, с който е увеличено задължението за корпоративен данък. Актът се обжалва и делото достига до ВАС.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 51 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на двадесет и осми ноември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

РУМЯНА МОНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА

СТЕФКА КЕМАЛОВА

при секретар Б. П. и с участието на прокурора К. Н. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 160, ал. 6 ДОПК вр. с чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на "Петрол Технолоджис" ООД, представлявано от управителя Ч. Д. Х., подадена чрез процесуалния представител, против решение № 200 от 23.06.2017 г. на Административен съд - Велико Търново, IV състав, постановено по адм. д. № 158/2017 г., с което е отхвърлена жалбата на дружеството против РА № Р-0001116001185-091-001/31.08.2016 г. на ТД на НАП - Велико Търново, потвърден с Решение № 38/16.02.2017 г. на директора на Дирекция "Обжалване и данъчно - осигурителна практика" - гр. Велико Търново при ЦУ на НАП, в частта, в която по ЗДДС за данъчен период м.09.2015 г. е отказано право на данъчен кредит в размер на 10 000 лв. и са определени лихви за внасяне в размер на 722,91 лв., и по ЗКПО за 2015 г., в която е извършено преобразуване на финансовия резултат в увеличение и е установен допълнително дължим корпоративен данък в размер на 2 349,37 лв. и лихви в размер на 99,92 лв. С решението административния съд е осъдил "Петрол Технолоджис" ООД да заплати на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. Велико Търново при ЦУ на НАП юрисконсулско възнаграждение в размер на 925 лева. В касационната жалба се поддържа, че решението е необосновано, при постановяването му са допуснати съществени нарушения на процесуалния и на материалния закон. Наведените оплаквания са касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. По подробно изложени в жалбата съображения, касаторът моли Върховния административен съд да отмени решението и вместо него да постановено друго, с което да бъде отменен обжалваният ревизионен акт в обжалваната част.

Ответникът - директорът на Дирекция "ОДОП" - гр. Велико Търново при ЦУ на НАП, оспорва касационната жалба в писмен отговор от 08.08.2017 г.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховения административен съд, първо отделение, като обсъди допустимостта на касационната жалба и направените в нея оплаквания, при спазване на разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 АПК, намира жалбата за процесуално допустима. По същество тя е неоснователна.

Предмет на обжалване пред първоинстанционния съд е бил РА № Р-0001116001185-091-001/31.08.2016 г. на ТД на НАП - Велико Търново, потвърден с Решение № 38/16.02.2017 г. на директора на Дирекция "Обжалване и данъчно - осигурителна практика" - гр. Велико Търново при ЦУ на НАП, в частта, в която по ЗДДС за данъчен период м.09.2015 г. е отказано право на данъчен кредит в размер на 10 000 лв. и са определени лихви за внасяне в размер на 722,91 лв., и по ЗКПО за 2015 г., в която е извършено преобразуване на финансовия резултат в увеличение и е установен допълнително дължим корпоративен данък в размер на 2 349,37 лв. и лихви в размер на 99,92 лв.

За да постанови този резултат първоинстанционният съд е приел, че оспореният ревизионен акт е издаден от компетентен орган, в законоустановената форма и при липса на допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. При преценката на неговата обоснованост и материална законосъобразност, решаващият съд е анализирал приобщените в хода на ревизията доказателства и установената въз основа на тях от органите по приходите фактическа обстановка. Установено е, че на 14.09.2015 г. между "Петрол" АД и "Петрол Технолоджис" ООД е сключено Споразумение за паралелно съществуване на марки, което представлява доставка на услуга по смисъла на чл. 9, ал. 2, т. 2 от ЗДДС. Посочено е, че според Споразумението от 14.09.2015 г., "Петрол" АД поема задължението да не възразява срещу заявяването, регистрацията и използването на описаните подробно в обжалваното решение марки, т.е. доставчикът се задължава към получателя непрекъснато в течение на определено време да не предприема определени действия, свързани със заявените марки. Това обстоятелство съдът е определил, като доставката на услугата с непрекъснато изпълнение и датата на възникване на данъчното събитие следва да се определи съобразно разпоредбите на чл. 25, ал. 4 от ЗДДС. Съдът е обсъдил, че към датата на издаване на процесната фактура № 0001508778/14.09.2015 г., няма възникнало данъчно събитие, но предвид извършено плащане на цялата договорена цена по Споразумението на 16.09.2015 г., е прието, че приложение намира и разпоредбата на чл. 25, ал. 7 от ЗДДС. Възприет е извода, че от събраните в хода на административното и съдебно производство доказателства не може да се формира несъмнен извод за осъществяване на доставка на услуга по спорната фактура, издадена от "Петрол" АД. Решаващия съд е обсъдил много подробно доказателствата и отношенията по повод поставянето на процесните търговски марки на "Петрол" АД под особен залог в полза на заложния кредитор "Кристъл Асет Мениджмънт" ЕООД и последващата им продажба на "Прима консулт Индъстри" ЕООД. Съобразявайки, че "Петрол" АД е заложен длъжник, "Кристъл Асет Мениджмънт" ЕООД - заложен кредитор, който на 21.05.2015 г. вписва в ЦРОЗ пристъпване към изпълнение, за което длъжника е уведомен, административния съд е прел, че след 21.05.2015 г., "Петрол" АД не може да се разпорежда с процесните търговски марки и подписаното Споразумение за паралелно съществуване на марки е без правна сила и значение. В подкрепа на тези свои изводи решаващия съд е обсъдил обстоятелството, че на 24.08.2015 г. е подписан договор между заложния кредитор и "Прима Консулт Индъстри" ЕООД за продажбата на търговските марки, като според съда, този договор произвежда действие и за заложния длъжник по силата на закона, защото това е последицата на залога за длъжника. Формиран е извод, че това дружество е поело задължение за бездействие без правна стойност, което не може да изпълни. Прието е, че договора от 14.09.2015 г. с жалбоподателя, не е започнал да се изпълнява към 29.09.2015 г. и следва да се приеме и за прекратен, след като към 29.09.2015 г. "Петрол" АД вече не е собственик на марките и като такъв не може да се разпорежда с тях, нито да се съгласява с паралелното съществуване на други марки наред с тези. От съвкупния анализ на всички доказателства, решаващия съд е формирал крайния извод за липса на извършена реална доставка по смисъла на ЗДДС, в следствие на което законосъобразно с РА е отказано право на приспадане на данъчен кредит.

скрито платено съдържание: 2363 думи;