ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

чака актуализация 11 март 2020 877 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Допустимо ли е при ВОД да бъде отказано на доставчика освобождаване от ДДС, когато транспортът е за сметка на получателя и не е доказано, че стоките са напуснали страната?

Фактическа Обстановка

Българско дружество извършва ВОД на различни стоки (цимент, брашно и др.), за румънски дружества. При ревизия данъчните отказват да го освободят от ДДС и му начисляват такъв, приемайки, че не е осъществен ВОД, защото транспортът не е доказан. Те не приемат нито товарителниците (поради липса на съответното съдържание), нито протоколите за приемане на стоката, защото съдържали единствено номерата на инвойс фактурите. От информацията, представена от румънските данъчни, не се потвърждава получаване на стоките от румънските дружества. Няма и данни за платени пътни такси за част от посочените в товарителниците автомобили при излизането им от страната. Дружеството обжалва акта на НАП.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 85 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на седми октомври в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ФАНИ НАЙДЕНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

БИСЕР ЦВЕТКОВ

МИЛЕНА СЛАВЕЙКОВА

при секретар Ж. М. и с участието на прокурора Л. К. изслуша докладваното от съдията БИСЕР ЦВЕТКОВ по адм. д. № *****/****

Производството е по реда на гл. ХІІ от АПК във вр. с чл. 160, ал. 6 от ДОПК.

Образувано е по касационни жалби на директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" гр. Варна и на "ЕМКА" ЕООД, представено от адв. Я. П., срещу решение № 1955/31.07.2014 г. по адм. д. № 1284 по описа за 2014 г. на Административен съд Варна, с което е отменен ревизионен акт № 181303732/12.12.2013 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП Варна в частта за определеното в тежест на "ЕМКА" ЕООД задължение за ДДС в общ размер 33 375.43 лв. и съответните му лихви за забава заради отказано освобождаване от ДДС на декларирани ВОД към четири румънски дружества в д.п.м. 04, 05, 06, 07 и 12.2008 г. и м. 02.2009 г. и е отхвърлена жалбата срещу РА в останалата й част. Първият касатор обжалва отменителната, а вторият - отхвърлителната част на решението. Оплакванията на административния орган са за неправилност на решението. Сочи опущения на съда при преценката на доказателствата за декларираните ВОД. В. оценъчната си дейност на доказателствените средства от постановеното при оспорването по административен ред решение, за да формулира различен от този на съда фактически извод за транспортиране на стоките по доставките извън територията на страната. Вторият касатор е несъгласен с отхвърлянето на жалбата му против частта от РА, с която са му определени задължения за ДДС в резултат на отказано право на приспадане на данъчен кредит за доставки на стоки от "Русе цимент 2" ЕООД и от "Нипет" ЕООД, упражнено в д.п.м. 04, 05, 06, 07 и 08.2008 г. и начисляване на ДДС на основание чл. 117, ал. 4 от ЗДДС в д.п.м. 05.2008 г. Описва писмените доказателства, които според него установяват извършването на доставките от "Русе цимент 2" ЕООД. Като доказателствен източник за доставките от "Нипет" ЕООД сочи издадените от доставчика фактури. Твърди, че определеното на основание чл. 117, ал. 4 от ЗДДС данъчно задължение се претендира от администрацията за втори път. Настоява на различен размер на резултата за данъчен период м. 07.2008 г. Всеки от касаторите иска отмяна на оспорената от него част от решението и отхвърляне на жалбата, респ. отмяна на съответната част от РА. Претендират деловодни разноски.

Като ответници по касация всеки от касаторите не изразяват становище по насрещната касационна жалба.

Заключението на прокурора от Върховната административна прокуратура е за неоснователност на касационните жалби.

Като обсъди доводите на страните и след проверка на първоинстанционния съдебен акт в обхвата по чл. 218 от АПК, съдът прие следното:

С оспорения пред АС Варна ревизионен акт са установени допълнителни задължения за внасяне на ДДС в тежест на "ЕМКА" ЕООД в общ размер 64 119.39 и за лихви за забава в общ размер 37 964.79 лева. Основания за определяне на допълнителни данъчни задължения е начисляването с РА на ДДС в общ размер 33 375.43 лева в данъчни периоди м. 04, 05, 06, 07 и 12.2008 г. и м. 02.2009 г. на основание чл. 82, ал. 1 от ЗДДС във вр. с чл. 25, ал. 5; чл. 66, ал. 1 и чл. 67, ал. 1 от ЗДДС за декларирани от РЛ вътреобщностни доставки на стоки. С РА е отказано право на приспадане на данъчен кредит в общ размер 17 148.46 лева, упражнено в д.п.м. 04, 05, 06, 07 и 08.2008 г. и е начислен ДДС в размер 14 243.50 лева на основание чл. 117, ал. 4 от ЗДДС в д.п.м. 05.2008 г.

Начисляването на ДДС по декларирани ВОД по фактури към румънските дружества "MEGA MERI TRADING" S.R.L., "AGRO COSMIN" S.R.L, "V.T.STRONG INDUSTRIES" S.R.L, "MORINOS COM TEST" S.R.L с предмет на доставките цимент, брашно, амониева селитра и транспорт е мотивирано с недоказаното пристигане на стоките по ВОД на територията на Румъния и получаването им от посочените във фактурите клиенти. Така е обосновано възникването на данъчно събитие и основанието за начисляване на данъка, съответно са изключени предпоставките за освобождаване от данък на ВОД. Органите по приходите не са ценили представените от РЛ международни товарителници и писмени потвърждения във формата на протокол. Товарителниците не притежавали необходимото съдържание по Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки, поради което е изключена доказателствената им стойност. Протоколите за приемане на стоката съдържали само номер на инвойс фактура, а не и качеството на лицето, което получава стоката.

Позицията на администрацията е повлияна и от съдържащата се във формуляри "SCAC 2004" информация от румънската данъчна администрация. За никой от получателите по ВОД не са представени счетоводни документи и румънската администрация не може да потвърди реалното предаване на стоките; някои от получателите са прекратили дейността си /"AGRO COSMIN" S.R.L/, други не могат да бъдат открити на данъчния си адрес /"V.T.STRONG INDUSTRIES" S.R.L/. ВОП и декларирано само от "MEGA MERI TRADING" S.R.L..

Според органите по приходите транспортът е недоказан и предвид получената по реда на международното административно сътрудничество от румънската данъчна администрация информация за трима от посочените в ЧМР превозвачи ITALCONSUM SRL, KOMANDOR TRANS SPEDITION SRL и MIBOS PROJECT SRL. Превозът не се установявал и от получената от Агенция "Пътна инфраструктура" информация за платена пътна такса при част от излизанията от страната на посочените в ЧМР автомобили. Условията на доставката EXW RUSSE - франко завода по инвойс фактурите не освобождавало доставчика от дължимото представяне на документите по чл. 45 от ППЗДДС.

Изводи във вреда на РЛ са направени от отсъствието на търговска документация във връзка с доставките и от факта на извършеното плащане в брой.

Отказаното данъчно предимство е в размер 8 378.96 лева по 10 фактури, издадени от "Русе цимент 2" ЕООД с предмет цимент и в размер 8 769.50 лева по 19 фактури, издадени от "Нипет" ЕООД с предмет цимент и транспортни услуги. Правно основание за разпоредения отказ са разпоредбите на чл. 68, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 70, ал. 5 от ЗДДС. Според администрацията по издадените фактури липсват доставки. Този извод е основан на резултатите от насрещните проверки на доставчиците и отсъствието на информационни източници за товаренето, разтоварването и транспорта на цимента; наличието на транспортни средства за извършването на превозната услуга.

Определянето на задължение за ДДС в размер 14 243.53 лева в данъчен период м. 05.2008 г. е основано на разпоредбата на чл. 117, ал. 4 от ЗДДС и е сбор от сумите на данъка по издадени на основание чл. 117, ал. 1, т. 1 от ЗДДС протоколи. В протоколите и ДП данъкът е с отрицателен знак. Съставянето на протоколите е във връзка с издадени от MIBOS PRODJEKT SRL кредитни известия. Според приходната администрация намаляването на резултата за периода с ДДС по КИ е неправомерно, тъй като КИ са издадени неоснователно. Редуцирането на резултата за периода е възприето като средство за преодоляване на последиците от начисляването с предходен РА на ДДС в данъчен период м. 04.2007 г. по неотразен ВОП от същото румънско дружество.

скрито платено съдържание: 2333 думи;