ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 11 март 2020 703 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Отдаването под наем на сграда между дружества освободена доставка ли е, ако сградата се ползва от служителите на дружеството – наемател?

Фактическа Обстановка

Дружество 1 сключва договор за наем с Дружество 2 и Дружество 3. Отдаденият имот се използва от служителите на Дружество 2 и Дружество 3, които имат задължение да плащат само текущите разходи за ползването му. Наемът по договорите се плаща от Дружество 2 и Дружество 3. НАП начислява допълнително ДДС с ревизионен акт, тъй като не приема, че в конкретния случай е налице освободена доставка. Данъчните аргументират твърденията си, като посочват, че в случая е налице сделка между търговци, а не между търговец и физическо лице. Дружество 1 обжалва ревизионния акт.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 64 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на дванадесети ноември две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МИРОСЛАВ МИРЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

ДИМИТЪР ПЪРВАНОВ

РУМЯНА ЛИЛОВА

при секретар и с участието на прокурора Н. Н. изслуша докладваното от съдията ДИМИТЪР ПЪРВАНОВ по адм. д. № 1090/2014

Производството е по реда на чл. 208 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), ), във връзка с чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Образувано е по касационна жалба на "Маюдиан" ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Младост, Бизнес Парк София, сграда 1, вх. Б, ет. 1, южно крило, ЕИК 131262763, представлявано от пълномощника адв. Коджабашев, срещу Решение № 7201 от 20.11.2013 г., по адм. д. № 4757/2013 г. по описа на Административния съд - София град, с което е отхвърлено оспорването на дружеството срещу ревизионен акт (РА) № 2151204229 от 29.10.2012 г., издаден от орган по приходите при Териториалната дирекция (ТД) на Националната агенция за приходите (НАП) гр. София, потвърден с решение № 579 от 28.03.2013 г. на директора на Дирекция

"Обжалване и данъчно-осигурителна практика" (ОДОП) гр. София при Централното управление (ЦУ) на НАП.

В жалбата са наведени касационни оплаквания за неправилност поради нарушение на материалния закон и необоснованост - отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Основно се твърди, че цитираната в обжалваното решение съдебна практика не дава адекватно решение на настоящия казус, както и че доводите в обжалваното решение не почиват на текста на закона. Съдът не е извършил подробна преценка на доказателствения материал по делото. Навеждат се подробни доводи относно неправилно граматическо тълкуване на нормата на чл. 45, ал. 4 от ЗДДС, както и несъответствие на решението с целта на закона и действителната законодателна воля. Иска се отмяна на решението и отмяна на ревизионния акт. Претендира разноски по делото.

скрито платено съдържание: 699 думи;