ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 11 март 2020 823 уникалност: 100%

Правен Въпрос

При отдаване под наем на недвижим имот наемодателят трябва ли да начисли ДДС, в случай че е регистриран търговец и е данъчно задължено лице?

Фактическа Обстановка

Физическо лице упражнява търговска дейност в качеството си на ЕТ, регистриран за целите на ЗДДС. Въпросното лице сключва три договора за наем. С първия договор отдава под наем на ЕТ земя, заедно с построените върху нея сгради, с наемна цена от 20 лв. на месец, за срок от три години. С втория договор отдава под наем на ЕТ апартамент, с месечен наем от 1 000 лв., за срок от една година. С третия договор отдава под наем на дружество земя, с наемна цена от 150 лв. на месец, за срок от една година. Недвижимите имоти по първите два договора се намират в СИО, а по третия договор имотът е лична собственост на физическото лице. С ревизионен акт данъчните начисляват ДДС, като посочват, че те попадат в независимата икономическа дейност на търговеца. Актът е оспорен пред съда.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 94 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на четиринадесети март в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕМИЛИЯ МИТКОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ПЕТЯ ЖЕЛЕВА

ВЕСЕЛА ПАВЛОВА

при секретар и с участието на прокурора К. Н. изслуша докладваното от съдията ВЕСЕЛА ПАВЛОВА по адм. д. № 8598/2017

Производството е по реда на чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ вр. чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по касационна жалба на М. К. П. с ЕТ "Юг - Кирил Памуков" срещу Решение № 3774 от 06.06.2017 г. по адм. д. № 11549/2016 г. по описа на Административен съд София град, I отделение, 10 състав.

С обжалваното решение е отхвърлена жалбата на лицето срещу Ревизионен акт № Р-22220216000286-091-001 от 07.09.2016 г., поправен с РА за РАПРА № П-22220216166754-003-001 от 19.09.2016 г., издадени от началник сектор, възложил ревизията и главен инспектор по приходите, ръководител на ревизията при ТД на НАП София в частта, потвърден с Решение № 1910 от 26.10.2016 г. на директор на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" /ОДОП/ - гр. София относно установените задължения за внасяне на ДДС за периоди м.12.2010 г. до м. 12.2012 г.

Касаторът твърди, че решението е неправилно, като постановено при допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, в нарушение на материалния закон и необоснованост - касационно основание по чл. 209, т. 3 от АПК. Според касационния жалбоподател първостепенният съд е формирал неправилен извод, че получените доходи от него за отдаваните под наем недвижими имоти - лична собственост следва да се облагат с ДДС, доколкото ревизиращите органи не са установили тези имоти да са включени в търговското предприятие на РЛ като ЕТ и съответно, чрез извършването на тези сделки да се осъществява независима икономическа дейност. Отделно от това, счита, че данъчната основа, използвана от приходните органи е неправилно определена и дължимият ДДС следва да се намали. Иска отмяната на решението със законните последици. Претендира разноски.

Ответната страна - директорът на дирекция "ОДОП" - гр. София, представлявана от юрк. Волянова оспорва касационната жалба и изразява становище за нейната неоснователност. Претендира юрисконсултско възнаграждение в размер на 791 лева за касационното производство.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба и за правилност на обжалвания съдебен акт.

Върховният административен съд, състав на Осмо отделение, като взе предвид доводите, изложени в касационната жалба и извърши проверка на обжалваното решение на наведените касационни основания съгласно разпоредбата на чл. 218, ал. 1 от АПК и след служебна проверка за допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон по реда на чл. 218, ал. 2 от АПК, приема следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена от надлежна страна и в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК. Разгледана по същество е и основателна.

Производството пред АССГ е образувано по жалбата на М. П. с ЕТ "Юг - Митко Памуков" срещу Ревизионен акт № Р-22220216000286-091-001 от 07.09.2016 г., поправен с РА за РАПРА № П-22220216166754-003-001 от 19.09.2016 г., издадени от началник сектор, възложил ревизията и главен инспектор по приходите, ръководител на ревизията при ТД на НАП София в частта, потвърден с Решение № 1910 от 26.10.2016 г. на директор на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" /ОДОП/ - гр. София относно установените задължения за внасяне на ДДС за периоди м.12.2010 г. до м. 12.2012 г.

В хода на ревизията е констатирано, че ЕТ е регистриран по ЗДДС, като за посочените периоди / в потвърдената с решението на решаващия орган част на РА/ е сключил договори за отдаване под наем на собствени недвижими имоти - на 29.07.2008 г. с ЕТ "Мария Димитрова", на 01.07.2010 г. с ЕТ "Краси Ж. Т. - Красимира Терзиева" и с "Памуков 2005" ООД, за които доставки не е начислил ДДС. Не е спорно, че доходите от наем за процесните имоти са декларирани от лицето с ГДД по ЗДДФЛ за процесните данъчни периоди. Приходните органи са приели, че доставките са облагаеми, като лицето е извършвало независима икономическа дейност по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС, като фактът, че не е включил имотите в активите на търговското си предприятие, не променя вида и характера на осъществяваната дейност, която е търговска по своя характер и е свързана с реализиране на регулярни доходи, приходи, печалба.

скрито платено съдържание: 1585 думи;