ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ***/****

актуално 12 март 2020 752 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Кога следва да се отчитат приходи от продажбата на недвижими имоти?

Фактическа Обстановка

Дружество с предмет на дейност строителство и продажба на недвижими имоти построява и въвежда в експлоатация 25 апартамента през 2009 година и 17 апартамента през 2010 година. Дружеството продава апартаментите и издава фактури, но не отчита приходите от тях през 2009 и 2010 година, когато сделките са изповядани, а чак през 2011 година. НАП извършва ревизия и издава акт на Дружеството с мотива, че то е трябвало да отчете плащанията по апартаментите като приходи за счетоводните 2009 и 2010 година, но не го е направило. Данъчните коригират данъчния финансов резултат на Дружеството. Дружеството обжалва ревизионния акт.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 82 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ***/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на тридесети май в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ФАНИ НАЙДЕНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

БИСЕР ЦВЕТКОВ

РОСИЦА ДРАГАНОВА

при секретар Ж. М. и с участието на прокурора Е. Д. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № 9607/2017

Производството е по реда на чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ вр. чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по касационна жалба на директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. Бургас срещу решение № 1078/15.06.2017 г. по адм. д. № 121/2017 г. на Административен съд Бургас, с което е отменен Ревизионен акт /РА/ № 021300398/10.04.2013 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП - гр. Бургас, потвърден с решение № 178/24.06.2013 г. на директора на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - Бургас при ЦУ на НАП, в частта на определените на "Булсън груп" ООД задължения за корпоративен данък по ЗКПО за 2009 г. за размера над 5715,80 лв. до 36 334,28 лв. и лихва за размера над 1736,50 лв. до 10 041,09 лв., както и задължения за корпоративен данък по ЗКПО за 2010 г. за размера над 1418,45 лв. до 28 907,83 лв. и лихва за размера над 284,52 лв. до 4238,72 лв. Изложени са доводи, че решението е незаконосъобразно, немотивирано и неправилно. Иска се отмяната на обжалваното решение и постановяване на друго по съществото на спора, с което да се потвърди РА. Претендира се присъждане на юрисконсултско възнаграждение и за двете съдебни инстанции.

Ответната страна - "Булсън груп" ООД, гр. Несебър, не взема становище по касационната жалба.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура заявява становище за неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, е неоснователна.

Производството е за втори път пред касационната инстанция, като с решение № 403/12.01.2017 г. по адм. д. № 652/2016 г. тричленен състав на Върховния административен съд, в производство по реда на чл. 208 и сл. АПК, вр. чл. 160, ал. 6 ДОПК образувано по касационна жалба на "Булсън груп" ООД е отменил решение № 1562/28.10.2015 г., постановено по адм. д. № 1806/2013 г. по описа на Бургаския административен съд в частта, в която по жалба на "Булсън груп" ООД- гр. Несебър е отменен РА относно определения корпоративен данък за 2009 г. и 2010 г., ведно със законните лихви и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд, със задължителни указания.

Установено е в хода на ревизията, че основната икономическа дейност на дружеството е строителство на сгради и продажби на недвижими имоти на територията на гр. Свети Влас и к.к. "Слънчев бряг-запад". През ревизираните периоди от дружеството са изградени и въведени в експлоатация: ж.к. "Бриз", секция 1 и 2 и ж.к. "Дали", секция 1 и 2 в поземлени имоти в гр. Свети Влас. За завършените жилищни сгради са издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация № 303, 304, 305, 306 от 19.10.2011 г. от Община Несебър. По данни от Служба по вписванията - гр. Несебър е констатирано, че "Булсън груп" ООД е извършило продажби на 25 бр. апартаменти през 2009 г. и 17 бр. апартаменти през 2010 г. от изградените обекти, като за извършените продажби на апартаменти дружеството е издало фактури, в които е осчетоводило по кредита на сметка 412 "Клиенти по аванси", аналитични партиди физически лица - купувачи на съответния недвижим имот, но за ревизираните 2009 г. и 2010 г. не е отчело приходи от продажбата на тези апартаменти. За тези отчетни периоди не е изписана и отчетната стойност на продадените недвижими имоти. Приходите и разходите от продажбата им са отчетени през 2011 г.

скрито платено съдържание: 1194 думи;