ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

актуално 12 март 2020 681 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Как трябва да се отчете получено правителствено финансиране?

Фактическа Обстановка

Физическо лице, занимаващо се със земеделска дейност, получава безвъзмездно правителствено финансиране по програма за развитие на селските райони през 2010 година. Подпомагането е на стойност 190 000 лева, които според лицето са необлагаеми. С тази сума физическото лице закупува земеделска техника и начислява амортизации. НАП провежда ревизия и издава акт на лицето с мотива, че разходите за амортизации на земеделска техника не са признати за данъчни цели. Актът на НАП е обжалван.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 50 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на двадесети февруари в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

РУМЯНА МОНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА

СТЕФКА КЕМАЛОВА

при секретар Б. П. и с участието на прокурора Д. К. изслуша докладваното от съдията БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА по адм. д. № *****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

Образувано е по касационни жалби от Р. Н. Б. от с. Юпер, област Разград, чрез процесуален представител и от Директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" /ОДОП/ - Варна при ЦУ на НАП срещу Решение № 1541 от 26.09.2017 г., постановено по адм. д. № 395/2017 г. по описа на Административен съд - Варна.

К. Р. Н. Б. обжалва горепосоченото решение като неправилно в частта, с която е отхвърлено оспорването му срещу Ревизионен акт /РА/ № Р-03000316001402-091-001/21.10.2016 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП - Варна поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила, необоснованост и в противоречие с материалния закон, съставляващи отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Поддържа, че оспореният РА е нищожен, тъй като не е подписан с квалифицирани електронни подписи. Сочи, че съдът не е изяснил релевантните за спора факти и обстоятелства относно установените задължения по чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ за данъчен период 2012 г. за размера до 29 533,90 лева и лихви за забава в размер до 10527,99 лева. Счита, че решаващият орган е подменил спора между страните и е въвел нови фактически и правни основания, различни от тези в РА, с което е нарушил забраната за влошаване на положението на жалбоподателя. Намира, че съдът не е изложил никакви мотиви относно приложимостта на чл. 78 от ЗКПО за извършеното преобразуване на финансовия резултат. В подкрепа на тезите си излага конкретни доводи в жалбата и претендира отмяна на атакувания съдебен акт и на РА, ведно с присъждане на разноски за първоинстанционното и касационното производство.

Директорът на Дирекция "ОДОП" при ЦУ на НАП - гр. Варна обжалва визирания съдебен акт в частта му, с която е отменен РА за установените задължения за данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2011 г. в размер на 302 лева главница и лихви в забава в размер на 137,69 лева, както и за 2012 г. за размера над 29 533,90 лв. главница и за размера над 10 527,99 лв. лихва за забава. Поддържа, че в тази му част атакуваният съдебен акт е неправилен поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила и противоречие с материалния закон, съставляващи отменителни касационни основания по чл. 209, т. 3 ДОПК. Счита, че данъчното облекчение по чл. 48, ал. 6 ЗДДФЛ за 2011 г. може да се ползва само от земеделски производители, които са регистрирани като еднолични търговци. Сочи, че доколкото националната правна рамка не предоставя възможност за откриване на процедура по несъстоятелност на лица, които не са търговци, то за физическите лица, занимаващи се със селскостопанска дейност, не могат да бъдат посочени ясни критерии, отговарящи на изискването на чл. 4, т. 5 на Регламент (ЕО) № 1857/2006 г., което прави невъзможно прилагането на схемата по чл. 189б, ал. 1-4 от ЗКПО и чл. 48, ал. 6-7 от ЗДДФЛ от физически лица, занимаващи се със селскостопанска дейност. В подкрепа на тезата си излага конкретни доводи и претендира отмяна на атакувания съдебен акт в обжалваната му част и постановяването на друго решение, с което жалбата срещу РА бъде отхвърлена, ведно с присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

В качеството си на ответник по касационната жалба на Р. Н. Б., Директорът на Дирекция" ОДОП" - Варна, чрез процесуален представител, с писмено становище нейната основателност и претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

В качеството си на ответник по касационната жалба на Директора на Дирекция "ОДОП" гр. Варна, Р. Н. Б., чрез процесуален представител, изразява становище за нейната неоснователност и претендира присъждане на осъществените разноски.

Прокурорът от Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение за недопустимост на касационната жалба на Р. Б. в частта на определените с РА задължения за 2011 г. и за неоснователност на касационните жалби в останалите им части.

Върховният административен съд, тричленен състав на първо отделение, след като прецени валидността и допустимостта на обжалваното решение, в изпълнение на изискването на чл. 218 от АПК, както и наведените в жалбите касационни основания, за да се произнесе, взе предвид следното:

Предмет на съдебен контрол в производството пред Административен съд - Варна е обосноваността и законосъобразността на Ревизионен акт /РА/ № Р-03000316001402-091-001/21.10.2016 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП - Варна, потвърден с Решение № 471/12.01.2017 г. на Директора на Дирекция "ОДОП" - Варна при ЦУ на НАП, с който на Р. Н. Б. са установени задължения за данък по чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2011 г. в размер на 302 лева - главница и 137,69 лева - лихва за забава и за 2012 г. в размер на 30 526 лева - главница и 10871,51 - лихва.

За да обоснове формирания краен правен извод за частична основателност на жалбата по отношение на установените с РА задължения първоинстанционният съд е приел следното от фактическа и правна страна:

Ревизионното производство е образувано със ЗВР № Р-03000316001402-020-001/02.03.2016 г., определяща обхват на ревизията: задължения за годишен и авансов данък по ЗДДФЛ за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2012 г.

В хода на ревизията органите по приходите са констатирали несъответствия в счетоводните данни по представени от Р. Н. Б. оборотни ведомости, като същият е удостоверил, че различията между действителните данни и вписаните в ГДД се дължи на непълно и неточно отразяване на стойностите на приходите и разходите за отчетния период. След извършен анализ на декларираните от лицето приходи/разходи за 2011 г. и 2012 г. и на събраните доказателства, ревизиращите са установили, че на 19.10.2009 г. Р. Н. Б. е сключил Договор № 17/121/01846 с ДФ "Земеделие" за финансово подпомагане по мярка 121 от Програмата за развитие на селските райони. Предмет на договора е получаването на безвъзмездна финансова помощ в размер на 189 245,10 лв., представляващи 55% от одобрените и реално извършени разходи. Условията за извършване на инвестицията са променени с анекс от 21.07.2010 г., с който срокът е удължен на 24 месеца от подписването на договора. С анекс от 18.11.2010 г. е изменена таблицата за одобрените инвестиционни разходи. Констатирано е още, че ревизираният е извършил разходи за закупуване на зърнокомбайн Сlaas, трактор Сlaas arion, хедер за бяла жътва, брана дискова, хидрофициран валяк, на обща стойност 347 478 лв. Техниката е закупена през периода 30.04.2010 г. до 30.09.2010 г., като на 17.02.2011 г. от ДФ "Земеделие" на лицето е преведена сумата от 189 245,10 лв. Тя е декларирана от Борисов през 2011 г., като е посочена като необлагаема и е изключена от общите приходи за данъчния период. Ревизиращите са установили още, че през 2011 г. ревизираното лице е извършило продажби на 30 броя агнета, от които е реализирало неотчетени приходи в размер на 2975 лв.

скрито платено съдържание: 2347 думи;