ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 21 май 2020 998 уникалност: 86.1%

Правен Въпрос

От кой момент следва да се брои изтичането на 3-годишен срок, за да може отново да се ползва обезщетение за безработица?

Фактическа Обстановка

Лице подава заявление за отпускане на обезщетение за безработица на 14.12.2016 г. Със заповед от 1.12.2016 г. на управителя на Дружеството – работодател, трудовото правоотношение с лицето е прекратено, считано от същата дата. Отпуснато е парично обезщетение, считано от 01.12.2016 до 31.03.2017 г., в размер на 7,20 лв. на ден. НОИ издава решение – лицето да получава обезщетение в минимален размер, тъй като не е изминал тригодишен период от последното изплащане на обезщетение за безработица, което е било в периода 01.12.2013 – 31.08.2014 г. Лицето обжалва решението на НОИ, тъй като смята, че тригодишният период от последното изплащане на обезщетение е минал.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 102 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи юни в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

НАТАЛИЯ МАРЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

РОСЕН ВАСИЛЕВ

при секретар и с участието на прокурора Т. М. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № ****/****

Производството е по чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на пълномощника на С. Х. Д. от гр. София срещу решение № 1313 от 1.03.2017 г., постановено по адм. д. № 548/2017 г. по описа на Административен съд - София-град, Трето отделение, 61-и състав. Релевирани са оплаквания за нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Иска се отмяна на решението и на оспорения административен акт.

Ответникът - Директора на Териториално поделение на НОИ - София-град, не е взел отношение.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Последната е постъпила в предвидения в чл. 211, ал. 1 АПК 14-дневен преклузивен срок, подадена е от надлежна страна, за която решението на първоинстанционния съд е неблагоприятно и процесуално е допустима. Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

С оспорения съдебен акт, решаващият състав на Административен съд - София-град е отхвърлил жалбата на С. Х. Д. от гр. София срещу решение № 1040 - 21 - 1 от 4.01.2017 г. на Директора на Териториално поделение на НОИ - София-град, с което е потвърдено разпореждане № 214-00-7198-1 от 22.12.2016 г. на длъжностното лице по чл. 54ж, ал. 1 КСО.

При извършената по реда на чл. 218, ал. 2 АПК служебна проверка, настоящият тричленен състав на Върховния административен съд констатира, че решението е валидно и допустимо. Съдът е разяснил делото изцяло. Изводите относно фактическата обстановка обосновано кореспондират със събраните доказателства, разгледани в тяхната съвкупност и с оглед приложимите норми на материалния закон.

скрито платено съдържание: 572 думи;