ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 11 март 2020 987 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Осъществен ли е директен транспорт от прехвърлителя на придобиващия в тристранна операция, ако стоките са преминали през склад за етикетиране на посредника в трета държава?

Фактическа Обстановка

Българско дружество декларира доставки на хранителни стоки като посредник в тристранна операция. Белгийско дружество е прехвърлител, а английско – придобиващ. Стоките са транспортирани от Белгия до Франция, където, в склад на посредника, са им поставени етикети, след което са изпратени за Великобритания. Преди да бъдат изпратени, хранителните стоки остават за определено време във френския склад. В ЧМР товарителниците от Франция за Великобритания като получател са посочени дружества, различни от придобиващото. Английските митнически власти обясняват, че получателят приема стоките от името на придобиващото дружество. От НАП обаче твърдят, че не е налице тристранна операция, а между белгийското и българското дружество е реализиран ВОП, за който българското не е начислило ДДС. Българското дружество обжалва ревизионния акт.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 110 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на петнадесети май в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ФАНИ НАЙДЕНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

БИСЕР ЦВЕТКОВ

БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА

при секретар Ж. М. и с участието на прокурора М. А. изслуша докладваното от съдията БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

Образувано е по касационна жалба от Директора на Дирекция "ОДОП" - Пловдив при ЦУ на НАП срещу Решение № 152 от 21.01.2019 г., постановено по адм. д. № 974/2018 г. по описа на Административен съд - Пловдив, с което е отменен Ревизионен акт /РА/ № Р-16001617002682-091-001/13.12.2017 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП - Пловдив, потвърден с Решение № 103 от 26.02.2018 г. на Директора на Дирекция "ОДОП" при ЦУ на НАП - гр. Пловдив, в частта на допълнително начислен ДДС на стойност 71 524,11 лв. и лихви за забава в размер на 12 698,86 лв., установени за дължими за д.п. м. 12.2016 г.

Касаторът поддържа, че обжалваното решение е неправилно поради необоснованост и противоречие с материалния закон, съставляващи отменителни основания по чл. 209, т. 3 от АПК. Счита, че съдът е допуснал нарушения в тълкувателната си дейност, като е приел, че представеният отговор на запитване до Агенция "Приходи и Митници" на Великобритания е достатъчен, за да обоснове извод, че е налице тристранна операция. Намира, че не са установени изискуемите в кумулативна даденост предпоставки по чл. 15 ЗДДС, за да се определи ревизираното дружество като посредник в тристранна операция. Сочи, че не са изпълнени условията по чл. 15, т. 2 и т. 4 ЗДДС, като в подкрепа на тезите си излага подробни доводи в жалбата и претендира отмяна на атакуваното решение и постановяването на друго, по съществото на спора, с което се отхвърли жалбата срещу РА, ведно с присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Ответникът по касационната жалба - "Булкомед" ООД, гр. Пловдив, чрез процесуален представител, с писмена отговор и в о.с.з. изразява становище за неоснователност на касационната жалба и претендира присъждане на разноски.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, тричленен състав на Първо отделение, за да се произнесе, съобрази следното:

Предмет на производството пред АС- Пловдив е обосноваността и законосъобразността на РА № Р-16001617002682-091-001/13.12.2017 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП- Пловдив, потвърден с Решение № 103 от 26.02.2018 г. на Директора на Дирекция "ОДОП" при ЦУ на НАП - гр. Пловдив, в частта на допълнително начислен ДДС на стойност 71 524,11 лв. и лихви за забава в размер на 12 698, 86 лв., установени за дължими за д.п. м. 12.2016 г.

За да достигне до извод за основателност на оспорването, първоинстанционният съд е приел следното от фактическа и правна страна:

В хода на ревизията е установено, че "Булкомед" ООД е декларирало доставки по чл. 15 от ЗДДС в качеството си на "посредник" в тристранни операции за д.п. м. 12.2016 г. Прехвърлител по тях е белгийското "Brands Trading", с VAT № BE0843144091, издало на ревизираното дружество фактури № 16/00029/21.01.2016 г. на стойност 60 839,50 евро, с предмет - 32 670 бр. бурканчета шоколад "Nutella" 400 гр.; № 16/00030/21.01.2016 г. на стойност 71 828,50 евро с предмет 38 610 бр. бурканчета шоколад "Nutella" 400 гр. и № 16/00053/31.01.2016 г. на стойност 50 180,50 евро, с предмет 26 730 бр. бурканчета шоколад "Nutella" 400 гр. Наред с тях белгийското дружество е издало и фактура № 16/00066/31.01.2016 г. с предмет - транспорт по направление от Белгия до логистичен склад в гр. Кале, Франция. За продажбата на закупения по горепосочените фактури течен шоколад, ревизираното дружество е издало фактура № 0000000083/19.01.2016 г. на стойност 413 596,42 лв. към "придобиващия" -английското дружество "Brands Solution Limited", гр. Честър,, с VIN № GB115546623. "Булкомед" ООД е отразило тази доставка в отчетните регистри по ЗДДС за м.12.2016 г. като тристранна операция, в която същото се явява "посредник". Фактурите, издадени от белгийското дружество са включени в дневника за покупки, а фактурата към английския търговец е отразена в дневника за продажби, като по нея не е начислен косвен данък.

При тези обстоятелства, органите по приходите са изискали от ревизирания да представи всички изискуеми от ЗДДС и ППЗДДС документи, удостоверяващи качеството му на "посредник" в тристранна операция. От "Булкомед" са събрани фактури, платежни документи и международни товарителници /CMR/, въз основа на които е констатирано, че в ЧМР-та като получател са вписани различни от английското "Brands Solution Limited" дружества. Съгласно депозираните от управителя на ревизираното дружество писмени обяснения, стоките са били транспортирани от Белгия до логистичен склад в гр. Кале, Франция, където е извършено поставяне на етикети на бурканчетата с шоколад "Nutella" на английски език. Въз основа на представените международни товарителници за превоза на стоките към Великобритания от м. 02.2016 г., ревизиращите са установили, че в тях като получател са вписани различни дружества от "Brands Solution Limited". Поради това са достигнали до извода, че липсва директен превоз на стоките от Белгия до Великобритания, респективно, че не е изпълнено условието по чл. чл. 15, т. 2 от ЗДДС.

Съобразили са още, че не е представено "писмено потвърждение", удостоверяващо получаването на стоките във Великобритания и извършено от "Brands Solution Limited" начисляване на ДДС в държавата на потребление. Според представено с възражението срещу РД писмено обяснение от "Brands Solution Limited", същото е пласирало продуктите директно за консумация в Обединеното кралство. Тази стока е освободена от ДДС в Англия в съответствие с данъчния кодекс на Обединеното кралство. При тези разяснения органите по приходите са приели, че не е изпълнено и условието по чл. 15, т. 4 от ЗДДС, тъй като "придобиващият" не е начислил ДДС като получател по доставките. Поради неустановеността на кумулативно изискуемите предпоставки по чл. 15 ЗДДС, ревизиращите са достигнали до извод за неприложимост на режима за облагане при тристранни операции. Счели са, че в конкретния случай е налице ВОП с място на изпълнение на територията на страната и данъкът е изискуем от "посредника" - ревизираното дружество, по аргумент на чл. 13, ал. 4, т. 6 от ЗДДС. На основание чл. 62, ал. 2 от ЗДДС ревизиращите са приели, че ВОП следва да бъде обложено с ДДС при данъчна основа в размер на 357 620,58 лв., представляваща сбор от данъчните основи на издадените от белгийското дружество три фактури към "Бумкомед" ООД. Така са определили като допълнително дължим ДДС в размер на 71 524,11 лв. за д.п. м. 12.2016 г.

скрито платено съдържание: 1819 думи;